Najava 26. sjednice Općinskog vijeća

Najava 26. sjednice Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
O P Ć I N S K O V I J E Ć E

 

Na temelju članka 77. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica  („Službene novine Primorsko–goranske županije“ 26/09, 43/09, 14/13 i 7/21), sazivam

26. SJEDNICU
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

za četvrtak, 18. travnja 2024. godine s početkom u 19.00 sati u prostoru Općinske vijećnice

u Malinskoj, Lina Bolmarčića 22

 

sa sljedećim dnevnim redom:

– utvrđivanje kvoruma

1. Usvajanje zapisnika s 25. sjednice Općinskog Vijeća

2. Prijedlog I. izmjena i dopuna plana građenja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica za 2024. godinu

3. Prijedlog izmjena i dopuna plana lokacija za postavu privremenih objekata

4. Prijedlog plana lokacija za rezervirana parkirališna mjesta

5. Prijedlog odluke o imenovanju ulica i trgova na području Općine Malinska-Dubašnica

6. IMOVINSKI PREDMETI
6.1. Prijedlog odluke o darovanju k.č. 3680 k.o. Malinska – Dubašnica u svrhu izgradnje zgrade vjerske namjene – kapelice
6.2. Prijedlog odluke o ponudama prispjelim u postupku natječaja za prodaju k.č. 3725/5, k.č. 3725/7 i k.č. 8493/2 sve k.o. Malinska – Dubašnica
6.3. Prijedlog zaključka o zahtjevu za otkup zemljišta u Ulici Karinovo

7. Prijedlog suglasnosti na adaptaciju i prilagodbu poslovnog prostora na adresi Dubašljanska 78 u Malinskoj, oznaka prostora 1.1

8. Izvješće o radu PONIKVE EKO OTOK KRK d. o. o. za komunalne djelatnosti, kao davatelja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Malinska-Dubašnica za
2023. godinu

9. Odluka o davanju dozvole na pomorskom dobru

10. Razno

Materijali točke 9. biti će dostavljeni naknadno. Odluka o davanju dozvole donosi se po svakoj lokaciji.

Predsjednik:
Ivica Perišić, v.r.

Dokumenti: Materijali za sjednicu (PDF)

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA