Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja  ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI 

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja  ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI 

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA:     013-02/24-01/1

URBROJ: 2170-26-03-24-3

Malinska, 1. veljače 2024.

 

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), Općina Malinska-Dubašnica upućuje

 

JAVNI POZIV

 za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja 

ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI 

 

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost koja svojim prijedlozima i sugestijama može pridonijeti donošenju kvalitetnije Odluke. Savjetovanje s javnošću provodi se u razdoblju od 1.02.2024. do 14.02.2024.

 

Prijedloge, odnosno mišljenja u svezi s nacrtom akta zainteresirana javnost može dostaviti:

 • osobnom dostavom u pisarnicu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska 
 • poštom na adresu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska, 
 • e-mailom na adresu: procelnik@malinska.hr

 

obvezno na obrascu u privitku ovog javnog poziva, najkasnije do 14.02.2024. godine.

 

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju s javnošću koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja. Izvješće će se objaviti na službenim Internetskim stranicama Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.

 

OBRAZLOŽENJE ODLUKE

 

Novom Odlukom o socijalnoj skrbi želi se uskladiti lokalni akt prvenstveno sa Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/2022, 46/2022, 119/2022, 71/2023, 156/2023), no također i sa Zakonom o inkluzivnom dodatku (Narodne novine, br. 156/2023) te realnim potrebama koje se uočavaju u dnevnom radu. Potrebno je zatim uskladiti iznose cenzusa i visine naknada prema inflacijskim promjenama koje su se dogodile proteklih 10ak godina, a otkada se, uz iznimke naknade za opremu novorođenčeta, iznosi naknada nisu mijenjali.

Predlažu se sljedeće novine/izmijene: 

 • U novu Odluku uvodi se odredba (čl. 4.) kako se prava ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba, kako bi se izbjegli slučajevi u kojima osobe, izbjegavajući ispitne postupke državnih službi, ostvaruju prava na lokalnoj razini koja nema resursa provesti detaljnije provjere. Također, važno je dati do znanja kako općinska socijalna skrb čini nadstandard nad državnom, a ne primarnu socijalnu skrb koja je određena zakonom.
 • Naglašava se (čl. 7.) odgovornost pojedinca koji je dužan brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih potreba i svojih bližnjih, kako svojim radom, tako i svom svojom imovinom.
 • Predlaže se (čl. 8.) odredba da osoba mora imati najmanje jednu godinu neprekidnog prebivališta/boravišta na području Općine kako bi ostvarila prava. 
 • U čl. 8. se predlaže uvesti odredba kako građani koji se sele iz jedne jedinice lokalne samouprave na području otoka u drugu, ne moraju udovoljavati uvjetu prebivališta od minimalno jedne godine. 
 • U novoj Odluci predlaže se ukidanje uvjeta minimalnog prihoda koji je iznosio 600,00 kn i kojim se je uvjetovalo odobravanje mjesečnih naknada, s obzirom da se smatra kako su cenzusi prihoda realni za ostvarivanje svih prava.
 • U socijalnom uvjetu briše se ostvarivanje prava temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb za doplatak za pomoć i njegu i osobnu invalidninu iz razloga što se isto odobrava na drugačiji način temeljem Zakona o inkluzivnom dodatku, a na koji se pozivamo isključivo kod odobravanja prava osobama s invaliditetom.
 • Cenzusi se mijenjaju kako slijedi:
 • jednočlano kućanstvo: STARA ODLUKA do 2.100,00 kn, 278,72 EUR; PRIJEDLOG: 380 EUR
 • dvočlano kućanstvo: STARA ODLUKA do 3.000,00 kn, 398,17 EUR; PRIJEDLOG:  600 EUR
 • tročlano kućanstvo: STARA ODLUKA do 4.000,00 kn, 530,89 EUR; PRIJEDLOG:  800 EUR
 • četveročlano kućanstvo: STARA ODLUKA do 5.100,00 kn, 676,89 EUR; PRIJEDLOG:  1.000,00 EUR
 • za kućanstvo s više od četiri člana, cenzus prihoda se za svakog sljedećeg člana povećava za: STARA ODLUKA 700,00 kn, 92,91 EUR; PRIJEDLOG: 150,00 EUR
 • Mjesečna novčana naknada koja je iznosila 400,00 HRK povisuje se na 100,00 EUR, a uvodi se odredba kako je istu moguće odobriti u umanjenom iznosu ako osoba ima prihode 50% više od cenzusa, ali živi u posebno nepovoljnim životnim uvjetima (slijedom zaključka Socijalnog vijeća).
 • Naknada za ogrjev na teret Općine se briše i ”spaja” s jednokratnom naknadom za stanovanje.
 • Mjesečna naknada za troškove stanovanja odobrava se korisnicima zajamčene minimalne naknade – zakon kaže kako je potrebno odobriti troškove stanovanja u minimalnom iznosu od 30% odobrene ZMN, a ako stvarni troškovi iznose manje, treba odobriti iznos stvarnog troška. 

Proceduralno to znači da svaki korisnik mora svaki mjesec donositi svoje račune temeljem kojih će se utvrditi iznos za isplatu, što je vrlo komplicirano. Stoga se predlaže odobravanje fiksnog iznosa u visini 50% odobrene ZMN – kao općinski nadstandard. S obzirom da naknada za stanovanje predstavlja jedinu zakonsku obvezu prema jedinici lokalne samouprave, a tumačenje Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je da isto treba odobriti po službenoj dužnosti, dakle svim korisnicima ZMN, bez obzira traže li oni osobno to pravo ili ne, potrebno je revidirati sve korisnike ZMNa, koji na teret Općine imaju odobreno neko drugo pravo te im slijedom donošenja nove Odluke odobriti naknadu za stanovanje, no pritom voditi računa da je ista barem u visini općinske redovne mjesečne pomoći koju su uglavnom ZMNovci dosada koristili.

Ako se, po procjeni Socijalnog vijeća, radi o korisnicima koji naknadu neće koristiti u odobrene svrhe, naknada se može odobriti prema stvarno ostvarenim troškovima i isplaćivati direktno pružatelju usluga.

  • Visina mjesečne naknade za stanovanje za korisnike koji ne primaju ZMN iznosi 100,00 EUR, a ako se, po procjeni Socijalnog vijeća, radi o korisnicima koji naknadu neće koristiti u odobrene svrhe, naknada se može odobriti prema stvarno ostvarenim troškovima i isplaćivati direktno pružatelju usluga.
 • Troškovi stanovanja koji se odnose na troškove najamnine, odobravaju se posebnom odredbom u visini do 200,00 EUR, ovisno o stvarno ostvarenim troškovima.
 • Iznos jednokratne naknade za podmirenje troškova komunalne naknade sa 200,00 HRK povisuje se na 50,00 EUR, s obzirom da se je visina komunalne naknade u proteklih 17 godina u više navrata povećavala (kumulativno oko 80%) i s obzirom na povećanje životnih troškova u proteklih 17 godina (ukupna inflacija za razdoblje 2007 – 2023 iznosi 46,60% prema podacima HNB-a).
 • Naknada poklona za blagdane izjednačit će korisnike socijalne skrbi i umirovljenike, odnosi se na prigodni poklon za Božić po odluci Načelnika te na uskrsnicu po zaključku Socijalnog vijeća.
 • Predlaže se novi oblik naknade: Pravo na naknadu za podmirenje troškova lijekova koje ostvaruje korisnik koji ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda. Pravo se priznaje u iznosu do najviše 50,00 € mjesečno, a ako je ostvareni trošak manji od utvrđenog iznosa, pravo se priznaje u iznosu stvarnog troška temeljem dostavljenih računa. 
 • Predlaže se novi oblik naknade: Pravo na naknadu za podmirenje troškova pomoći u učenju koju mogu ostvariti učenici koji osobno ili čije kućanstvo ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda. Iznos naknade za podmirenje troškova pomoći u učenju isplaćuje se prema stvarno ostvarenom trošku, a najviše do 150,00 EUR mjesečno.
 • Kod naknade za trošak dječjeg vrtića predlaže se odobravanje besplatnog vrtića u punom iznosu djeci s invaliditetom koji su korisnici 1., 2. ili 3. razine potpore inkluzivnog dodatka.
 • Naknada za besplatan prijevoz osobama s invaliditetom trebala bi se uskladiti sa Zakonom o otocima koji isto odobravaju na otoku, a odnosi se na osobu s invaliditetom i za njihovu neophodnu pratnju. Ovom Odlukom odobrava se besplatan prijevoz van otoka Krka, u svrhu korištenja zdravstvenih, terapijskih ili edukacijskih usluga u svrhu poboljšanja zdravstvenog stanja.
 • Pravo na naknadu za nabavu opreme novorođenčeta usklađeno je radi promjene valute kako slijedi:
Dosadašnji iznos u HRK Dosadašnji iznos u EUR Prijedlog u EUR
1. dijete 4.000,00 530,89 600,00
2. dijete 7.000,00 929,06 1.000,00
3. dijete 12.000,00 1.592,67 1.600,00
4. dijete  18.000,00 2.389,01 2.400,00
5. dijete i svako iduće 25.000,00 3.318,07 3.300,00

 

 • Pravo na naknadu za djecu s teškoćama i osobe s invaliditetom usklađuje se sa Zakonom za inkluzivni dodatak na sljedeći način:
 • Korisnici 1. i 2. razine potpore inkluzivnog dodatka ostvaruju 130,00 EUR mjesečno
 • Korisnici 3. i 4. razine ostvaruju 80,00 EUR mjesečno
 • Pravo na naknadu za podmirenje troškova pomoći i njege u kući preoblikovano je u Pravo na naknadu za podmirenje troškova socijalnih usluga. Naime, Zakon je uveo čitav niz novih socijalnih usluga (osim pomoći u kući koja je ostala od ranije) te se ovim oblikom pomoći želi osigurati nadstandard nad pravom koje svojim rješenjem odobrava Zavod. Primjerice, ako osoba prelazi prihodovni državni cenzus, a udovoljava općinskom, određeni oblik usluge može se odobriti iz Općinskog proračuna, npr. topli obrok ili sl. 

U ovom obliku pomoći sadržano je i pravo koje je ranije bilo posebno izdvojeno: Pravo na naknadu za podmirenje troškova smještaja u psihijatrijskoj ustanovi i u ustanovama socijalne skrbi.

 • Kod propisivanja postupanja nadodana je mogućnost potpisivanja izjave kojom korisnik odobrava/ovlašćuje Općinu da u njegovo ime od drugih službi potražuje podatke relevantne u ispitnom postupku (npr. stanje računa u banci ili sl.)
 • U članku 56. potrebno je uvesti obvezu naknade štete i povrat sredstava ako korisnik ne javi pravovremeno promjene koje utječu na daljnje ostvarivanje prava.

 

PROČELNIK

Neven Matuč

 


DOKUMENTI

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA