Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DAVANJU NA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DAVANJU NA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE

KLASA: 013-02/24-01/1
URBROJ: 2170-26-03-24-1

Malinska, 31. siječnja 2024.

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), Općina Malinska-Dubašnica upućuje

JAVNI POZIV
za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja
ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DAVANJU NA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost koja svojim prijedlozima i sugestijama može
pridonijeti donošenju kvalitetnije Odluke. Savjetovanje s javnošću provodi se u razdoblju od 31.01.2024. do 14.02.2024.

Prijedloge, odnosno mišljenja u svezi s nacrtom akta zainteresirana javnost može dostaviti:
• osobnom dostavom u pisarnicu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22,
Malinska
• poštom na adresu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska,
• e-mailom na adresu:procelnik@malinska.hr

obvezno na obrascu u privitku ovog javnog poziva, najkasnije do 14.02.2024. godine.
Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju s javnošću koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja. Izvješće će se objaviti na službenim Internetskim stranicama Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.

DOKUMENTI

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA