Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javnog natječaja za davanje u zakup  poslovnog prostora u trgovačkom centru Markat

Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u trgovačkom centru Markat

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 372-03/23-01/5

URBROJ: 2170-26-02-24-17

Malinska, 30.siječnja 2024.

 

Na temelju stavka 1. članka 13. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora („Službene novine“ Primorsko-goranske županije 41/06, 49/09 i 10/14) Općinski načelnik Općine Malinska – Dubašnica donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnije ponude u postupku javnog natječaja za davanje u zakup

poslovnog prostora u trgovačkom centru Markat

 

I. Odabire se najpovoljniji ponuđač u javnom natječaju objavljenom u „Novom listu“ dana 19. siječnja 2024. godine i na WEB stranici Općine Malinska-Dubašnica, za davanje u zakup poslovnog prostora, kako slijedi:

Poslovni prostor

ZAKUPNIK

 

Iznos (mjesečno)

Naziv i OIB

Adresa
Oznaka prostora: 3 – trgovački centar Markat, I.kat, Jaz ½, Malinska

namjena: uredski/administrativni poslovi

A-TECH USLUGE j.d.o.o., OIB: 09379836385, vl.Antonijo Cvrtila Stipkino 24, 51511 Malinska  

310,00 EUR    + PDV

 

 

Obrazloženje

Općina Malinska-Dubašnica je temeljem odredbi Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora („Službene novine„ Primorsko-goranske županije 41/09, 49/09 i 10/14) objavila javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostor oznake 3 na I.katu trgovačkog centra Markat, na adresi Jaz 1/2 u Malinskoj, objavljen u Novom listu dana 19.siječnja 2024. godine i na WEB stranici Općine Malinska-Dubašnica. U ostavljenom roku pristigla je ukupno jedna ponuda, i to za obavljanje uredskih i/ili administrativnih poslova.

Analizom dostavljene ponude ponuđača A-TECH USLUGE j.d.o.o., vl.Antonijo Cvrtila, Stipkino 24, Malinska, OIB: 09379836385, utvrđeno je da ista sadrži sve dijelove i sadržaj koji su propisani javnim natječajem, odnosno da ista zadovoljava uvjete iz javnog natječaja te je odlučeno kao u  točki I. ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku

Natjecatelj koji je sudjelovao u javnom natječaju ima pravo podnijeti prigovor na ovu Odluku načelniku Općine Malinska-Dubašnica sukladno stavku 2. članka 13. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora („Službene novine“ Primorsko-goranske županije 41/06, 49/09 i 10/14) u roku od 8 dana od dana primitka ove Odluke.

 

Općinski načelnik:

Robert Anton Kraljić, v.r.

 

 

DOKUMENTI:

7.Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA