Poziv za dostavu ponude za javnu nabavu: Obavljanje poslova hvatanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja, uklanjanje lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla, te pružanju veterinarsko-zdravstvenih usluga i VMP-a u 2024. godini

Poziv za dostavu ponude za javnu nabavu: Obavljanje poslova hvatanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja, uklanjanje lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla, te pružanju veterinarsko-zdravstvenih usluga i VMP-a u 2024. godini

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

 

KLASA: 322-01/24-01/1

URBROJ: 2170-26-03-04/5-24-2

Malinska, 22.01.2024.

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

 

Sukladno članku 12. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016, 114/2022) za nabavu robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 eura (tzv. Bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

 1. NARUČITELJ USLUGE: Općina Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska, OIB: 36462926568, odgovorna osoba naručitelja je općinski načelnik Robert Anton Kraljić

OPIS PREDMETA NABAVE: Obavljanje poslova hvatanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja, uklanjanje lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla, te pružanju veterinarsko-zdravstvenih usluga i VMP-a u 2024. godini

 1. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 10.080,00 eur bez PDV-a
 2. PREDVIĐENI ROK POČETKA I ZAVRŠETKA PRUŽANJA USLUGE: od 01.02.2024. do 31. 12. 2024. godine
 3. ROK ZA DOSTAVU PONUDE : 01.2024. u 12.00 sati
 4. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE: najniža ponuda prema troškovniku iz priloga 1. ovog poziva

UVJETI I ZAHTJEVI KOJE PONUDITELJ MORA ISPUNITI: navedeni u prilogu 2. ovog poziva.

 1. NAČIN DOSTAVE PONUDE: U pismenom obliku putem pisarnice Općine Malinska-Dubašnica na adresi Lina Bolmarčića 22, Malinska 51511 ili na e-mail adresu: info@malinska.hr do 26.01.2024. u 12.00 sati, bez obzira na način dostave.
 2. KONTAKT OSOBA: Mario Mihaljević, tel: 051/750-515, 091/684 47 12 e-mail: mihaljevic@malinska.hr
 3. DATUM SLANJA POZIVA: 22.01.2024. godine

 

 

STRUČNO POVJERENSTVO ZA

PROVEDBU POSTUPKA NABAVE

 

Dostaviti:

 1. Veterinarska stanica Rijeka d.o.o. Stube Marka Remsa 1, Rijeka, elektroničkom poštom na vetstri@vetstri.hr
 2. Veterinarska ambulanta Crikvenica, Kotorska 28, 51260 Crikvenica, elektroničkom poštom na ck@gmail.com
 3. Javnim pozivom na službenim stranicama Općine Malinska-Dubašnica
 4. Pismohrana, ovdje

PRILOG 1:

TROŠKOVNIK (xlsx)

PRILOG 2:

Prilog 2. Uvjeti i zahtjevi koje moraju ispunjavati ponuditelji:

 • Ponuditelj mora pravilno ispuniti tablicu troškovnika u prilogu 1. i priložiti je ponudi.
 • Ponuditelj uz ponudu mora dostaviti potvrdu ili drugi dokument kojim dokazuje da ima registrirano vlastito sklonište za izgubljene i napuštene životinje ili ugovor o suradnji sa registriranim skloništem za izgubljene i napuštene životinje.
 • Ponuditelj uz ponudu mora dostaviti rješenje o upisu ili drugi valjani dokument kojim dokazuje da je ovlašten za pružanje traženih usluga.
 • Ponuditelj mora biti u mogućnosti izvršiti sve usluge navedene u troškovniku niz priloga 1. ovog poziva.
 • Preuzimanje domaćih životinja od strane volontera udruge za zaštitu životinja sa područja Općine Malinska-Dubašnica u svrhu vršenja kastracije, sterilizacije, pregleda, liječenja od nametnika i sl. mora se izvršiti u krugu od najviše 15 km od teritorijalnih granica Općine bez dodatnih troškova (troškova prijevoza, preuzimanja i slično).

 

 • Ponuditelj mora dostaviti bjanko zadužnicu do visine 10 % predviđenog iznosa nabave kao osiguranje za uredno izvršenje obveza iz ugovora najkasnije do dana potpisa ugovora.

 

 • Ponuditelj je dužan zaprimati dojave ovlaštene osobe naručitelja (komunalnog redara), odgovarati naručitelju i voditi evidencije putem aplikacije „gradsko oko“ ili druge, za ponuditelja besplatne aplikacije po odabiru naručitelja.

 

 • Ponuditelj mora izvršiti nalog komunalnog redara (o preuzimanju žive životinje ili uklanjanju lešine) najkasnije u roku od 12 sati od dojave o potrebi preuzimanja žive životinje odnosno uklanjanja lešine.

 

Svi gore navedeni uvjeti biti će uglavljeni u ugovor o obavljanju poslova hvatanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja, uklanjanje lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla, te pružanju veterinarsko-zdravstvenih usluga i VMP-a u 2024 godini između ponuditelja i naručitelja. Neispunjavanje istih smatrati će se neurednim ispunjavanjem obveza od strane ponuditelja.

 

DOKUMENTI

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA