Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“  broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 7. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 41/06, 49/09 i 10/14) te Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora od KLASA: 372-03/23-01/5, UR.BROJ: 2170-26-02-24-5 od 17.siječnja 2024., Povjerenstvo za provedbu natječaja Općine Malinska-Dubašnica raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica

 

1.Predmet natječaja je zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica koji se nalazi na adresi Jaz ½ u trgovačkom centru Markat, izgrađen na novoformiranoj kč.br. 851/1 u zk.ul. 3145 k.o.Malinska-Dubašnica, stara čestica kč.br. 195/5  upisana u zk.ul. 4696, na adresi Jaz 1/2 i to:

Oznaka prostora

Površina poslovnog prostora

 

Namjena

Početni iznos mjesečne zakupnine u EUR (bez PDV-a)

TRGOVAČKI CENTAR MARKAT, I.KAT ZGRADE, JAZ 1/2
 

3

 

19,00 m2 (17,51 m2 – poslovni dio i 1,49 m2 sanitarni dio) Uredski i/ili administrativni poslovi

300,00 EUR + PDV

Poslovnim prostorom u smislu Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora smatraju se poslovna zgrada, poslovna prostorija, garaža i garažno mjesto.

2.Natjecatelji nude mjesečnu zakupninu u iznosu koji nije uključen PDV. Mjesečna zakupnina bit će uvećana za pripadajući PDV (porez na dodanu vrijednost).

3.Navedeni poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju na određeno vrijeme i to na rok od 5 (pet) godina.

4.Budući zakupnik dužan je preuzeti obvezu da o svom trošku privede poslovni prostor u stanje koje je prikladno za obavljanje namijenjene djelatnosti, te da održava poslovni prostor u stanju prikladnom za obavljanje namijenjene djelatnosti za cijelo vrijeme trajanja zakupa. Eventualna ulaganja u adaptaciju i prilagodbu poslovnih prostora moguće su isključivo uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica, bez prava na povrat uloženih sredstava i bez prava na smanjenje zakupnine s osnove ulaganja.

Troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora i ostala ulaganja snosi zakupnik.

 

5.Obveza je zakupnika ishođenje potrebnih dozvola za rad u zakupljenom prostoru u skladu s pozitivnim zakonskim regulativama (npr.minimalni tehnički uvjeti, suglasnost nadležnih tijela i slično). Općina Malinska-Dubašnica ne odgovara zakupniku za slučaj da isti ne uspije ishoditi dokumentaciju potrebnu za početak obavljanja djelatnosti u zakupljenom poslovnom prostoru.

6.Natjecatelj mora ispunjavati zakonske uvjete za obavljanje djelatnosti koja je utvrđena kao namjena poslovnog prostora.

U javnom natječaju za zakup poslovnog prostora mogu sudjelovati:

 • natjecatelji koji su registrirani za obavljanje djelatnosti za koju podnose ponudu;
 • natjecatelji koji nemaju nepodmirenih dospjelih obveza za poreze i doprinose, te obveza prema Općini Malinska-Dubašnica i njezinih ustanova kojima je osnivač, s bilo koje osnove.

 

7.Pisane ponude podnose se u zatvorenoj koverti s naznakom ‘NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARAJ’, na adresu: Općina Malinska-Dubašnica, Jedinstveni upravni odjel, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska, preporučenom pošiljkom ili u pisarnici na istoj adresi.

Krajnji rok za dostavu pisanih ponuda je 29. siječnja 2024. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave.

Smatrati će se da su u propisanom roku dostavljene sve ponude koje su do navedenog roka primljene na urudžbeni zapisnik pisarnice Općine Malinska-Dubašnica na adresi: OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA, Lina Bolmarčića 22, Malinska.

Ponude prispjele izvan roka, ponude koje ne sadrže sve tražene dokaze kojima se dokazuje da natjecatelj ispunjava uvjete natječaja, neće se razmatrati.

 

8.Natjecatelj je dužan položiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne godišnje najamnine s PDV-om za poslovni prostor na žiro račun broj HR2424020061825300006, model: HR68; poziv na broj: 7722-OIB s naznakom „Jamčevina za zakup poslovnog prostora u trgovačkom centru Markat“.

Natjecateljima koji su položili jamčevinu, a ponude kojih nisu prihvaćene, vratit će se jamčevina u roku od  8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude bez prava na kamatu, dok se položena  jamčevina natjecatelja čija je ponuda prihvaćena, zadržava i uračunava u zakupninu.

Ako natjecatelj čija je ponuda najpovoljnija, kasnije nakon izbora, odustane od natječaja ili sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

9.Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:

 • popunjeni obrazac za prijavu na Javni natječaj (pdf.datoteka uz Javni natječaj na WEB stranici Općine Malinska-Dubašnica),
 • preslika važeće osobne iskaznice ako je natjecatelj fizička osoba, odnosno presliku važeće osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe;
 • izvornik ili preslika izvatka iz trgovačkog ili obrtnog registra ili drugog odgovarajućeg dokaza pravne sposobnosti  iz kojeg je vidljivo da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti za koje je poslovni prostor određen;
 • potvrdu porezne uprave o podmirenim porezima i doprinosima; u originalu ili preslici, iz koje je vidljivo plaćanje svih dospjelih poreznih obveza i doprinosa i drugih državnih davanja, ne stariju od 8 dana od objave ovog natječaja;
 • potvrdu Općine Malinska-Dubašnica o podmirenim obvezama prema Općini,
 • potvrdu trgovačkih društava u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica o podmirenim obvezama ne starija od 8 dana do dana objave ovog natječaja :

-Ponikve voda d.o.o., Ponikve usluga d.o.o., Ponikve eko otok Krk d.o.o., Smart island Krk d.o.o. i

– Komunalno društvo Dubašnica d.o.o.,

 • iznos ponuđene zakupnine u EUR (koja ne može biti manja od početne cijene);
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine (original);
 • dokaz o prvenstvenom pravu na sklapanje ugovora o zakupu ukoliko isti postoji, sukladno članku 6. stavka 11. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora, a vezano za prava iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19). Prvenstveno pravo ostvaruje se ukoliko osoba udovolji svim uvjetima iz natječaja, prihvati zakupninu iz najpovoljnije ponude, ako nije korisnik mirovine ostvarene po navedenom Zakonu, te ukoliko nije zakupnik poslovnog prostora koji je već jednom stekao primjenom tog prava. Dokazi koji se dostavljaju: potvrda o statusu HRVI iz Domovinskog rata, potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i dragovoljca Domovinskog rata, potvrda o statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno zatečenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, potvrda o ostvarivanju/neostvarivanju prava iz Mirovinskog osiguranja; izjava koja se daje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da prethodno nije korišteno pravo prvenstva zakupa poslovnih prostora po drugim javnim natječajima.

 

10.Podnošenjem prijave na javni natječaj podrazumijeva se da ponuditelj samovoljno daje svoje osobne podatke za daljnju obradu samo u svrhu prijave na natječaj  te na provedbu natječajne procedure, a sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679 od 27.travnja 2016.godine.

11.Izabrani natjecatelj dužan je u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prigovora na odluku o odabiru najpovoljnije ponude preuzeti poslovni prostor te sklopiti ugovor o zakupu. U protivnom će se smatrati da je isti odustao od sklapanja ugovora o zakupu, te će se ugovor sklopiti sa sljedećim najpovoljnijim natjecateljem.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos zakupnine. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinski načelnik.

 

12.Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed i to najkasnije do 10-og u mjesecu sukladno stavku 2.članka 16. Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora.

Zakupcima poslovnih prostora koji zapošljavaju zaposlenike s otoka Krka umanjit će se zakupnina svake sljedeće godine za iznos od 0,5% ukupne godišnje najamnine za svaki puni mjesec zapošljavanja radnika s područja otoka Krka u prethodnoj godini.

Ukupan iznos umanjenja zakupnine po osnovi iz prethodnog stavka ne može biti veći od 10% godišnje.

Zakupnina se povećava u slučaju povećanja indeksa potrošačkih cijena u RH u odnosu na 2023. godinu, kad navedeno povećanje kumulativno prijeđe 5%.

13.Ponude će se javno otvarati u prostorijama Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska dana 29. siječnja 2024. godine, s početkom u 12:15 sati. Otvaranju ponuda mogu pristupiti ovlašteni predstavnici natjecatelja ili njihovi punomoćnici, uz predočenje osobne identifikacije i ovjerene punomoći. Natjecatelj koji odustaje od natječaja, obvezan je povući svoju ponudu do početka otvaranja ponuda.

Zakašnjele, nepotpune ili na drugi način podnesene ponude protivno uvjetima natječaja, neće se uzimati u razmatranje.

O rezultatima izbora natjecatelji će biti obaviješteni pismeno u roku od 8 dana nakon odabira najpovoljnije ponude.

 

14.Natjecatelj koji je sudjelovao u postupku natječaja ima pravo podnijeti prigovor na odluku o odabiru najpovoljnije ponude koji se podnosi Općinskom načelniku u roku od 8 dana od dana primitka odluke.

15.Za dogovor radi razgledavanja poslovnog prostora i dodatnih informacija zainteresirani natjecatelji mogu se javiti na e-mail ivana.puric@malinska.hr ili na broj telefona 051/750-512 uz prethodnu najavu. Razgledavanje će biti od 22. do 23.siječnja 2024.godine od 12:00h do 15:00h.

16.Natječaj se objavljuju na Internet stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr te u javnom listu (Novi list).

17.Općina Malinska-Dubašnica zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude i pravo poništenja natječaja bez obveze obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja.

KLASA: 372-03/23-01/5

URBROJ: 2170-26-03-24-6

 

Malinska, 17.siječnja 2024.     

                             POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

                                                                                         OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

 

DOKUMENTI:

  

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA