Odluka o odabiru ponuditelja za zakup javne površine za obavljanje ugostiteljske djelatnosti prigodom održavanja manifestacije „Mesopust  2024“

Odluka o odabiru ponuditelja za zakup javne površine za obavljanje ugostiteljske djelatnosti prigodom održavanja manifestacije „Mesopust  2024“

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA:  363-01/23-01/56

URBROJ: 2170-26-02-24-7

 

Malinska, 10. siječnja 2024.

 

 

Temeljem odredbe članka 16. Odluke o davanju na korištenje javne površine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 6/23 i 24/23) i članka 33. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21) Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica, donosi

 

 

ODLUKU

o odabiru ponuditelja za zakup javne površine za obavljanje ugostiteljske djelatnosti prigodom održavanja manifestacije „Mesopust  2024“

I.

U javnom natječaju za davanje u zakup javne površine za vrijeme održavanja manifestacije „Mesopust 2024“ u razdoblju od 25. siječnja do 14. veljače 2024. godine, objavljenom na službenim internetskim stranicama i oglasnoj ploči Općine Malinska – Dubašnica dana 27. prosinca 2023. godine, odabire se ponuđač kako slijedi u tablici, te se istom dodjeljuje javna površina na korištenje:

 

XXIII. Obavljanje djelatnosti prigodom održavanja manifestacija k.o.Bogović
23.3 Ugostiteljstvo-šank povodom mesopusta za čitavo mesopusno razdoblje
  1)       TT 1991 j.d.o.o., Sv.Anton 8/1, 51511 Malinska, OIB:20637227559

 

Za lokaciju 23.3. pristigle su u roku dvije ponude od kojih obje sadržavaju svu dokumentaciju iz javnog natječaja. Ponuditelj TT 1991 j.d.o.o. poziva se na pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu temeljem članka 16. Odluke o davanju na korištenje javne površine. S obzirom da je isti raniji zakupnik ima pravo prihvatiti najviši iznos ponuđene zakupnine na natječaju za navedenu lokaciju i ostvaruje pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu. Uvidom u arhiv ovog tijela, utvrđuje se da je isti bio raniji zakupnik. Iz toga razloga prihvaćena je ponuda ponuditelja tvrtke TT 1991 j.d.o.o., direktor Petar Turčić, Sveti Anton 8/1, Malinska.

 

II.

Ugovor o zakupu javne površine zakupnik je dužan zaključiti najkasnije u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora na Odluku o odabiru ponuđača za zakup javne površine. Ukoliko ponuditelj koji je uspio u natječaju, u navedenom roku ne pristupi potpisu ugovora smatrati će se da je odustao od prijave na natječaj čime gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. U navedenom slučaju na potpis ugovora pozvati će se sljedeći najpovoljniji ponuditelj u natječaju.

 

III.

Za zakupljenu površinu plaća se ugovorena zakupnina u dvije rate na način da se 50% zakupnine uplati prije zaključenje ugovora, a preostalih 50% zakupnine najkasnije do 13. veljače 2024. godine.

U slučaju ne održavanja cijele manifestacije vratiti će se uplaćeni dio zakupnine (bez jamčevine).

 

IV.

Protiv ove Odluke o odabiru ponuditelji imaju pravo podnošenja prigovora Općinskom načelniku u roku od 8 dana od dana objave Odluke na internet stranicama Općine.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Robert Anton Kraljić

 


Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA