Odluka o odabiru ponuditelja za zakup javne površine – manifestacija „Advent 2023“ , 9. 12. 2023. –  27.12. 2023.

Odluka o odabiru ponuditelja za zakup javne površine – manifestacija „Advent 2023“ , 9. 12. 2023. – 27.12. 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA:  363-01/23-04/9

URBROJ: 2170-26-02-23-9

Malinska, 29. studenoga 2023.godine

 

Temeljem odredbe članka 16. Odluke o davanju na korištenje javne površine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 6/23 i 24/23) i članka 33. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21) Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica, donosi

 

 

ODLUKU

o odabiru ponuditelja za zakup javne površine – manifestacija „Advent 2023“

od 9.12.23. do 27.12.23.

 

I.

U javnom natječaju za dodjelu javnih površina za vrijeme održavanja manifestacije „Advent 2023“ objavljenom na službenim internetskim stranicama i oglasnoj ploči Općine Malinska-Dubašnica dana 28. studenog 2023. godine, odabire se ponuđač kako slijedi u tablici, te se istima dodjeljuje javna površina na korištenje:

 

POSTAVA PRIVREMENIH OBJEKATA
XXIII. Obavljanje djelatnosti prigodom održavanja manifestacija k.o.Bogović
23.5 Ugostiteljstvo-adventski montažni objekt povodom „Adventa 2023“ od 9.12.-27.12.23.
1)       TT 1991 j.d.o.o., Sv.Anton 8/1, 51511 Malinska, OIB:20637227559
23.6. Trgovačka djelatnost-adventske kućice povodom „Adventa 2023“ od 9.12.-27.12.23.
NEMA PONUĐAČA

 

Za lokaciju 23.5. pristigle su u roku dvije ponude od kojih jedna ne sadržava svu dokumentaciju iz javnog natječaja i to za obrt OP, obrt za ugostiteljstvo, vl.Kristijan Opalić iz Krka, Milohnići 20/a, u čijoj ponudi nedostaje Potvrda trgovačkog društva Komunalno društvo Dubašnica d.o.o. Iz toga razloga prihvaćena je ponuda ponuditelja tvrtke TT 1991 j.d.o.o., direktor Petar Turčić, Sveti Anton 8/1, Malinska.

Za lokaciju 23.5. (trgovačka djelatnost) nije pristigla niti jedna pisana ponuda.

 

 

 

II.

 

Ugovor o zakupu javne površine zakupnik je dužan zaključiti najkasnije u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora na Odluku o odabiru ponuđača za zakup javnih površina. Ukoliko ponuditelj koji je uspio u natječaju, u navedenom roku ne pristupi potpisu ugovora smatrati će se da je odustao od prijave na natječaj čime gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. U navedenom slučaju na potpis ugovora pozvati će se sljedeći najpovoljniji ponuditelj u natječaju, a ukoliko u natječaju nije bilo više ponuditelja, lokacija će se dodijeliti prvom zainteresiranom ponuditelju izravnom pogodbom, prema početnoj cijeni iz natječaja. Pravo izravne pogodbe nema ponuditelj koji je odustao od natječaja.

Na lokacijama na kojima nije bilo pravovaljanih ponuda ili nije bilo zaprimljenih ponuda, lokacija se dodjeljuje izravnom pogodnom u skladu sa Odlukom o davanju u zakup javnih površina.

 

III.

Za zakupljenu površinu plaća se ugovorena zakupnina u roku od 15 dana od dana potpisa Ugovora o zakupu javne površine.

 

IV.

Protiv ove Odluke o odabiru sudionici natječaja imaju pravo podnošenja prigovora u roku od 8 dana od dana objave Odluke na web stranicama Općine.

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Robert Anton Kraljić, v.r.

 


Privitak:

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA