Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o redu na pomorskom dobru

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o redu na pomorskom dobru

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA:        013-02/23-01/1

URBROJ:     2170-26-03-23-28

Malinska,   29. studenoga 2023.

 

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), Općina Malinska-Dubašnica upućuje

 

JAVNI POZIV

za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja

ODLUKE O REDU NA POMORSKOM DOBRU

 

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost koja svojim prijedlozima i sugestijama može pridonijeti donošenju kvalitetnije Odluke. Savjetovanje s javnošću provodi se u razdoblju od 29.11.2023. do 11.12.2023.

 

Prijedloge, odnosno mišljenja u svezi s nacrtom akta zainteresirana javnost može dostaviti:

 • osobnom dostavom u pisarnicu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska
 • poštom na adresu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska,
 • e-mailom na adresu: procelnik@malinska.hr

 

obvezno na obrascu u privitku ovog javnog poziva, najkasnije do 11.12.2023. godine.

 

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju s javnošću koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja. Izvješće će se objaviti na službenim Internetskim stranicama Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.

 

OBRAZLOŽENJE

 

Dana 29. srpnja 2023. godine stupio je na snagu Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23) (dalje u tekstu: Zakon).

 

Sukladno članku 9. Zakona nositelj vlasti i upravljanja nad pomorskim dobrom je Republika Hrvatska, međutim odredbama Zakona dio poslova upravljanja pomorskim dobrom, te razmjerno s tim brigu o zaštiti i odgovornost, povjerava se jedinicama područne (regionalne) samouprave i jedinicama lokalne samouprave te lučkim upravama i javnim ustanovama za zaštićene dijelove prirode, koje u ime Republike Hrvatske obavljaju pojedine poslove upravljanja pomorskim dobrom propisane Zakonom. Tako je odredbom članka 149. Zakona propisano da u svrhu održavanja reda na pomorskom dobru, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o redu na pomorskom dobru. Red na pomorskom dobru predstavlja cjelovit sustav mjera i radnji kojima se osigurava zaštita i održavanje pomorskog dobra u općoj upotrebi te se održavanje reda na pomorskom dobru financira iz sredstava za upravljanje pomorskim dobrom koja su prihod jedinice lokalne samouprave i iz vlastitih sredstava jedinice lokalne samouprave.

 

Nacrtom odluke o redu na pomorskom dobru propisuje se:

 1. način uređenja i korištenja pomorskog dobra u općoj upotrebi za gospodarske i druge svrhe,
 2. građenje građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta te održavanje reda na pomorskom dobru u općoj upotrebi
 3. održavanje reda na pomorskom dobru
 4. održavanje čistoće i čuvanje površina pomorskog dobra u općoj upotrebi
 5. osiguranje nesmetanog prolaska duž pomorskog dobra.
 6. mjere za provođenje mjera za održavanje reda na pomorskom dobru
 7. prekršajne odredbe.

 

Zakonom se uvodi osoba pomorskog redara koja provodi poslove nadzora koje na temelju Zakona obavlja upravno tijelo jedinice lokalne samouprave. Pomorski redari su ovlašteni službenici koji imaju ovlasti obavljanja nadzora propisane Zakonom i odlukom o redu na pomorskom dobru.

 

 

 

PROČELNIK

Neven Matuč


Privitci:

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA