Javni natječaj za otkup knjiga u 2023. godini (29.11.2023.)

Javni natječaj za otkup knjiga u 2023. godini (29.11.2023.)

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za otkup knjiga u 2023. godini, KLASA: 611-10/23-01/9, URBROJ: 2170-26-02-23-1 od 28. studenog 2023., Općina Malinska-Dubašnica dana 29. studenog 2023. godine objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za otkup knjiga u 2023. godini

 

 

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

 

Predmet Javnog natječaja je javno prikupljanje prijava za otkup knjiga u 2023. godini.

Financijska podrška usmjerena je na poticanje nakladništva i književnosti u skladu s Programom javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu.

 

 

II. UVIJETI ZA PRIJAVU I KRITERIJI JAVNOG NATJEČAJA

 

Na Javni natječaj  mogu se prijaviti fizičke i pravne osobe, odnosno autori i nakladnici.

Svaki prijavitelj može prijaviti jedno djelo koje udovoljava barem jednom od navedenih uvjeta:

  • tematika djela od posebnog je interesa za Općinu Malinska-Dubašnica ili se bavi sljedećim: jezik, običaji, kultura, krajolik, povijesni događaji, stanovnici, kao i druge pojave i datosti karakteristične za taj kraj
  • autor djela prebiva ili je prebivao na području Općine Malinska-Dubašnica.

Ukoliko djelo ne udovoljava uvjetima iz prethodnog stavka ove točke, prijava će biti odbijena.

Najmanji iznos koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi iznosi 150,00 EUR, a najveći 5.000,00 EUR.

Otkup knjiga vršit će se od pravnih osoba temeljem izdanog e-računa.

 

III. SADRŽAJ PRIJAVE

 

Dokumentacija za provedbu Javnog natječaja obuhvaća:

  1. Tekst Javnog natječaja
  2. Obrazac 1 – podaci o podnositelju prijave na Javni natječaj za otkup knjiga u 2023. godini
  3. Obrazac 2 – Izjava o nepostojanju zapreka za financiranje
  4. Sinopsis predloženog djela
  5. Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga
  6. Potvrda Općine Malinska-Dubašnica o nepostojanju duga
  7. Uvjerenje o nekažnjavanju autora ili osobe ovlaštene za zastupanje nakladnika

Javni natječaj i pripadajuća dokumentacija objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Općine Malinska-Dubašnica (www.malinska.hr).

 

IV. NAČIN PRIJAVE

 

Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije popunjavaju se putem računala te se, prethodno potpisani i pečatom ovjereni, šalju u elektroničkom obliku, putem e-maila ili iznimno na CD-u, DVD-u ili USB sticku, a po potrebi, mogu se dostaviti i u papirnatom obliku te također moraju biti vlastoručno potpisani od strane osobe ovlaštene za zastupanje ili autora, te, ukoliko je primjenjivo, ovjereni službenim pečatom.

Prijava se e-mailom šalje na adresu: katica.cvelic@malinska.hr. Primitak prijave dostavljene putem e-maila Općinski službenik će obavezno potvrditi u roku jednog radnog dana te je prijavitelj, u slučaju da ne primi potvrdu o primitku, dužan telefonski obavijestiti službenika o poslanoj prijavi, odnosno nedostavi potvrde o primitku, na broj 051/750 513 ili 051/750 500.

Ukoliko se prijava dostavlja u papirnatom obliku, ista se šalje preporučeno poštom ili osobno (predaja u pisarnici). Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti naziv natječaja: ”Javni natječaj za otkup knjiga u 2023. godini”, zajedno s punim nazivom i adresom prijavitelja te napomenom ”Ne otvarati”. Prijave se šalju na sljedeću adresu:

Općina Malinska-Dubašnica

Lina Bolmarčića 22

51511 Malinska

 

 

V. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

 

Prijave za Javni natječaj s pripadajućom dokumentacijom podnose se do 13. prosinca 2023. godine u 12,00 sati bez obzira na način dostave.

Prijave na Javni natječaj koje ne budu podnesene u gore utvrđenom roku, na način i u obliku opisanim u točkama III. i IV. ovog Javnog natječaja, smatrat će se neprihvatljivima i neće se razmatrati.

 

VI. DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA, PRAVO PRIGOVORA I POTPISIVANJE UGOVORA

 

Odluku o dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Javni natječaj (u daljnjem tekstu: Odluka) donosi Općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva, na temelju provedenog postupka ocjenjivanja prijava, a najkasnije 30 dana od posljednjeg dana za podnošenje prijava.

Protiv Odluke prijavitelji imaju pravo prigovora Općinskom načelniku u roku od 8 dana od dana objave Odluke.

Općinski načelnik u roku od 8 dana od dana zaprimanja prigovora može prigovor odbaciti – ukoliko je prigovor nepravodoban ili nije izjavljen od ovlaštene osobe; odbiti kao neosnovan; prihvatiti – ako utvrdi propuste u natječajnom postupku ili da je nepravilno utvrđeno činjenično stanje. U slučaju prihvaćanja prigovora Općinski načelnik će donijeti odluku po prigovoru.

Temeljem Odluke Općina Malinska-Dubašnica će s prijaviteljima sklopiti Ugovor o otkupu.

Broj i iznos dodijeljenih sredstava bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu.

Općinski Načelnik može Odlukom poništiti Javni natječaj za otkup knjiga u 2023. godini bez navođenja razloga.

 

VII. NAČIN OBJAVE INFORMACIJA

 

Informacije o ovom Javnom natječaju, propisani obrasci i dokumentacija te sve obavijesti i promjene vezane uz ovaj Javni natječaj, kao i Odluka o dodjeli financijskih sredstava, bit će objavljeni na mrežnoj stranici Općine Malinska-Dubašnica (www.malinska.hr).

Dodatne informacije mogu se dobiti na adresi e-pošte: katica.cvelic@malinska.hr.

 

PROČELNIK JUO:

Neven Matuč


Obrasci:

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA