JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA BOŽIĆNICU ZA GRAĐANE S NAVRŠENIH 70 GODINA ŽIVOTA

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA BOŽIĆNICU ZA GRAĐANE S NAVRŠENIH 70 GODINA ŽIVOTA

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

Jedinstveni upravni odjel

 

KLASA: UP/I-551-06/23-01/7

URBROJ: 2170-26-03-23-1

 

Malinska, 28. studenog 2023.

 

Na temelju članka 3. Odluke o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć – „Božićnicu“ za 2023. godinu za stanovnike Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/23), Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA BOŽIĆNICU ZA GRAĐANE S NAVRŠENIH 70 GODINA ŽIVOTA

 

Pozivaju se svi građani s prebivalištem na području Općine Malinska-Dubašnica koji navršavaju 70 godina života ili više u tekućoj 2023. godini, da podnesu ispunjeni obrazac za prijavu u svrhu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć – „Božićnicu“ za 2023. godinu. Iznos božićnice iznosi 100,00 EUR (neto iznos) po prijavljenoj osobi.

UZ ISPUNJENI OBRAZAC POTREBNO JE PRILOŽITI:  

  1. Obostrani preslik osobne iskaznice 
  2. Obostrani preslik bankovne kartice.

Obrazac prijave nalazi se na službenoj internetskoj stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr i u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica te se predaje u uredovno vrijeme pisarnice Općine Malinska-Dubašnica (I.kat), Lina Bolmarčića 22, Malinska, zaključno do 13. prosinca 2023. godine.

 

 

OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA

Jedinstveni upravni odjel

 

 

Privitak:

                                                                                                             

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA