Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje na korištenje javne površine za vrijeme održavanja manifestacije „Advent 2023“ u Malinskoj

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje na korištenje javne površine za vrijeme održavanja manifestacije „Advent 2023“ u Malinskoj

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 363-01/23-04/9

URBROJ: 2170-26-03-02/3-23-2

Malinska, 28.studenog 2023.godine

 

Temeljem odluke Općinskog načelnika Općine Malinska – Dubašnica od 28. studenog 2023. godine, a na temelju članka 9. i 11. Odluke o davanju na korištenje javne površine („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 6/23 i 24/23 )  Općina Malinska–Dubašnica objavljuje

 

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda za davanje na korištenje javne površine za vrijeme održavanja manifestacije „Advent 2023“ u Malinskoj

 

I PREDMET NATJEČAJA:

Predmet natječaja je dodjela na korištenje javne površine za obavljanje ugostiteljske i trgovačke  djelatnosti (adventski montažni objekt i adventske kućice) prigodom održavanja manifestacije „Advent 2023“ u razdoblju od 9.12. do 27.12.2023. godine koja će se održati u Malinskoj – Park uz DUBoak (k.č. 3357/1 i 3239/17 k.o. Bogovići).

 

Rb Namjena površine Razdoblje

održavanja

Vrijeme održavanja   Lokacija Broj lokacija Početna cijena – Izmjene i dopune Plana
1 Ugostiteljstvo – Adventski montažni objekt za razdoblje Adventa  od 09.12.2023. do 27.12.2023. Od 10:00h do 23:00h

 

 

  23.5 Malinska- Park uz DUBoak 1 300,00 €

(2.260,35 kn)

2 Trgovačka djelatnost – Adventska kućica za čitavo razdoblje Adventa  od 09.12.2023. do 27.12.2023. Od 10:00h do 23:00h

 

  23.6 Malinska centar 3 70,00 €

(527,42 kn)

Iznos iskazan u valuti EURO (€) preračunat je prema fiksnom tečaju konverzije koji iznosi 7,53450 HRK za 1 EUR.

 

Temeljem članka 2. Odluke o davanju na korištenju javne površine (Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 6/23 i 24/23) montažnim objektom smatra se jedno prostorna ili više prostorna lako demontažna i prenosiva cjelina izgrađena od više konstrukcijskih dijelova koji se povezuju bez primjene građevinskih vezova i koji se povezuju na podlogu bez betoniranja ili sličnog trajnog povezivanja. Oblikovanje montažnih objekata mora biti kvalitetno, sukladno ambijentu lokacije i ne smije estetski narušavati okolinu. Najveća dozvoljena površina montažnog objekta iznosi 12 m2.

Ponuditelj koji podnese prijavu za obavljanje ugostiteljske djelatnosti dužan je sam osigurati adventski montažni objekt (Lokacija 23.5).

Ponuditelji koji podnesu prijavu za obavljanje trgovačke djelatnosti, privremeni objekt – adventske kućice (3 kom) osigurava organizator Općina Malinska-Dubašnica (Lokacija 23.6).

 

Ponuditelj može istaknuti ponudu za najviše jednu lokaciju.

 

II. VRIJEME ZAKUPA:

Površina koja se dodjeljuje za navedenu namjenu  koristiti se za vrijeme manifestacije „Advent 2023“ u razdoblju 09.12. do 27.12.2023. godine te se može koristiti za jedno prodajno mjesto za ugovoreno razdoblje.

 

III. TEHNIČKO RJEŠENJE:

Prethodna provjera mogućnosti ishođenja minimalno tehničkih uvjeta za pojedine djelatnosti obveza je svakog pojedinog ponuditelja na svakoj lokaciji, te Općina Malinska – Dubašnica ne odgovara za slučaj nemogućnosti ishođenja istih iz bilo kojih razloga.

 

IV. POSEBNI UVJETI:

Izabrani ponuditelji su dužni svoju djelatnost uskladiti s pozitivnim zakonskim propisima RH, poštivati higijensko-tehničke uvjete kao i ishoditi prethodnu sanitarnu suglasnost te ostale suglasnosti nadležnih tijela ukoliko je potrebno za obavljanje djelatnosti te poštivati propise o javnom redu i miru i komunalnom redu, polazeći od posebnosti ove manifestacije.

U slučaju da inspekcijski ili neki drugi nadzor nadležnih tijela utvrdi nepravilnosti u poslovanju zakupnika Općina Malinska-Dubašnica ne snosi nikakvu odgovornost za isto.

Odabrani ponuditelji dužni su na pročelje adventske kućice/šanka vidno istaknuti naziv tvrtke/obrta/udruge/OPG-a, cjenik hrane i pića, radno vrijeme adventske kućice te o svom trošku prigodno ukrasiti adventske kućice/šank blagdanskim ukrasima tijekom trajanja manifestacije. Predlaže se da djelatnici zakupnika adventskih kućica/šanka za vrijeme radnog vremena budu prigodno odjeveni u duhu blagdana (kape Djeda Božićnjaka, pregače sa prigodnim ukrasima i slično).

Odabrani ponuditelj dužan je na lokaciji održavanja manifestacije Malinska-Park uz DUBoak (Lokacija 23.5) osigurati i postaviti montažni objekt za pružanje ugostiteljskih usluga pripreme hrane i pića sa pripadajućom opremom – barske stolove i stolice uz Adventsku kućicu te je dužan ponudu pića i hrane dogovoriti sa organizatorom manifestacije Općinom Malinska-Dubašnica. Korisnik je dužan postaviti i koristiti isključivo opremu i uređaje koji su tipizirani i atestirani.

 

Općina Malinska-Dubašnica na Lokaciji 23.6 – Malinska, park uz DuBoak osigurava prostor, priključak na električnu energiju, potreban broj posuda za zbrinjavanje otpada i sanitarne (kemijske) WC-e.

 

Općina Malinska-Dubašnica na Lokaciji 23.6 – Malinska centar osigurava prostor, adventske kućice i priključak na električnu energiju.

Nepridržavanje uvjeta i sadržaja prihvaćene ponude razlog je za jednostrani raskid ugovora od strane Općine Malinska-Dubašnica.

 

V. ZAKUPNINA:

Za zakupljenu površinu plaća se ugovorena zakupnina u roku od 15 dana od dana potpisa Ugovora o zakupu javne površine.

U slučaju ne održavanja cijele manifestacije vratiti će se uplaćeni dio zakupnine (bez jamčevine).

 

VI. SADRŽAJ PRIJAVA:

Prijave moraju sadržavati:

  • Popunjeni obrazac za prijavu na Javni natječaj (pdf.datoteka uz Javni natječaj na WEB stranici Općine Malinska-Dubašnica),
  • Obrtnicu, izvadak iz trgovačkog ili obrtnog registra ili drugi odgovarajući dokaz pravne sposobnosti iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti za koju podnosi ponudu,
  • Potvrdu Općine Malinska-Dubašnica o podmirenim obvezama prema Općini, ne stariju od 8 dana od dana objave javnog natječaja,
  • Potvrdu porezne uprave o podmirenim javnim davanjima iz koje je vidljivo da su podmirene sve dospjele porezne obveze i doprinosi i druga državna davanja, ne starija od 8 dana do dana slanja objave o raspisivanju javnog natječaja,
  • Potvrdu trgovačkih društava u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica o podmirenim obvezama ne stariju od 8 dana do dana objave javnog natječaja (Ponikve voda d.o.o., Ponikve usluga d.o.o., Ponikve eko otok Krk d.o.o., Komunalno društvo Dubašnica d.o.o., Smart island Krk d.o.o.),
  • Naznaku rednog broja površine i djelatnosti (namjene prostora), opis ponude-usluge i opis privremene naprave – štanda (opis, skica, fotografija),
  • Iznos ponuđene zakupnine (koja ne može biti manja od početne cijene),
  • Potvrdu o uplaćenoj jamčevini u iznosu od najmanje 10% od početne cijene montažnog objekta, uplaćenoj na žiro račun Općine Malinska-Dubašnica broj: HR2424020061825300006, model HR68, poziv na broj: 5738-OIB,
  • Za ostvarivanje prednosti za ponuđače iz članka 16. stavak 3. Odluke o davanju na korištenje javne površine (prebivalište ili sjedište na području Općine Malinska-Dubašnica) – izjavu o prihvaćanju najvišeg iznosa ponuđene zakupnine.

 

Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji ima nepodmirenih dugovanja prema Općini, trgovačkim društvima u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica ili Poreznoj upravi po bilo kojem osnovu, osim ako je  regulirano plaćanje duga.

Podnošenjem prijave na javni natječaj podrazumijeva se da samovoljno dajete svoje osobne podatke za daljnju obradu samo u svrhu prijave na natječaj  te na provedbu natječajne procedure, a sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679 od 27.travnja 2016.godine.

 

 

VII. NAČIN, MJESTO I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA:

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti, sa naznakom: “NE OTVARAJ – PONUDA ZA JAVNU POVRŠINU – ADVENT 2023”, pisanim putem na adresu: Općina Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska ili osobno u pisarnici Općine Malinska-Dubašnica, u uredovno vrijeme pisarnice.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 29. studenog 2023. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. Ponude zaprimljene nakon prethodno navedenog roka kao i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

VIII. OTVARANJE PONUDA, PRVENSTVO ODABIRA I UGOVORI:

Javno otvaranje pristiglih ponuda izvršiti će se u maloj vijećnici Općine Malinska-Dubašnica dana 29.studenog 2023. godine u 12:15 sati.  Na javnom otvaranju biti će javno objavljeni naziv ponuđača, lokacija za koju se natječe te ponuđeni iznos. Detaljnu provjeru dokumentacije komisija će izvršiti u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda.

Natječajni postupak i detaljnu provjeru pristiglih ponuda provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja na čiji prijedlog će Općinski načelnik donijeti Odluku o odabiru ponuditelja za zakup javnih površina.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži najviši iznos zakupnine.

Odluka o odabiru ponuditelja za zakup javne površine objavit će se na internetskoj stranici Općine u roku od 8 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude.

Osim zakupnine, na prvenstvo u odabiru ponude utjecat će ispunjavanje uvjeta iz članka 16. Odluke o davanju na korištenje javne površine (prebivalište ili sjedište više od 10 godine na području Općine).

Ponude ponuditelja koji imaju nepodmirenih dugovanja prema Poreznoj upravi, trgovačkim društvima u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica, te prema Općini Malinska-Dubašnica po bilo kojem osnovu, osim ako je regulirano plaćanje duga, neće se razmatrati.

Ponuditelji s kojima će se sklopiti ugovor o zakupu javne površine dužni su o svom trošku ishoditi svu potrebnu dokumentaciju mjerodavnih županijskih i državnih tijela vezano za obavljanje predmetne djelatnosti, te osigurati sve potrebne sanitarno-tehničke uvjete.

Protiv Odluke o odabiru, ponuditelji imaju pravo prigovora Općinskom načelniku u roku od 8 dana od dana objave rezultata o odabiru najpovoljnijih ponuditelja.

Sa ponuditeljima čije su ponude prihvaćene na natječaju zaključit će se ugovor o zakupu javne površine najkasnije u roku od 8 dana od dana proteka roka za prigovor, ako prigovora u postupku dodjele za predmetnu lokaciju nije bilo, a u slučaju da je uložen prigovor u roku od 8 dana od dana zaprimanja obavijesti o okončanju postupka po prigovoru, ukoliko se prigovor odbaci ili odbija. U slučaju prihvaćanja prigovora Općinski načelnik će donijeti odluku o ponavljanju natječaja za predmetnu lokaciju ili donijeti samostalnu Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za predmetnu lokaciju.

Ukoliko ponuditelj koji je uspio u natječaju u navedenom roku ne pristupi potpisu ugovora smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj čime gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. U navedenom slučaju na potpis ugovora pozvat će se slijedeći najpovoljniji ponuditelj koji ispunjava uvjete iz natječaja.

Ukoliko u natječaju nije bilo više ponuditelja, odnosno ako u prvom krugu natječaja ostane lokacija za koju nije sklopljen ugovor o zakupu javne površine, Općinski načelnik može Odlukom odrediti raspisivanje drugog kruga natječaja o zakupu javne površine.

Natjecateljima koji uspiju u natječaju jamčevina će se uračunati u zakupninu, a ostalima će se vratiti najkasnije u roku od 8 dana od dana zaključenja Natječaja.

 

 

OPĆINA MALINSKA–DUBAŠNICA

 

Privitak:

 

 

 

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA