Natječaj za zamjenu nekretnina

Natječaj za zamjenu nekretnina

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj  91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članka 49. Statuta Općine Malinska – Dubašnica („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 7/21), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Općinskog Vijeća KLASA: 944-01/21-03/1, URBROJ: 2170-26-01-23-44 od 15. studenog 2023. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje

 

NATJEČAJ

za zamjenu nekretnina

 

I. PREDMET ZAMJENE                 

 

U svrhu formiranja javnih površina prema Urbanističkom planu uređenja Općine Malinska-Dubašnica, u zamjenu se nude slijedeće nekretnine u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica:

– četiri poslovna prostora koja se nalaze u zgradi poslovne namjene u naselju Malinska, na k.č. 195/5 k.o. Bogović, upisane u z.k.ul. 4696 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, ukupne neto korisne površine 113,96 m2, a koji odgovaraju približnom udjelu od 114/1211 idealnog dijela zgrade poslovne namjene na Markatu.

Početna cijena nekretnine iz prethodnog stavka utvrđena je prema Procjembenim elaboratima tržišne vrijednosti poslovnih prostora br. 054B/2021/22 II DIO DOPUNA, od 29. listopada 2022. godine, te br. 054A/2021 II DIO DOPUNA, od 21. rujna 2022. godine, izrađenim od dipl.ing.arh. Zlatka Pavić iz Njivica, Japlenički put 37, u visini od ukupno 179.573,96 € (slovima:stosedamdesetidevettisućapetstosedamdesetitrieura i devedesetišest centi) / 1.353.000,00 kn, izračunato prema fiksnom tečaju konverzije 7,53450.

Predmetni poslovni prostori su dio kompleksa bloka poslovno trgovačkih prostora na lokalitetu „Markat“ u Malinskoj. Građevina se nalazi na području predviđenom za tržnicu te trgovačko poslovne djelatnosti unutar građevinskog područja u zoni K 2-1 prema UPU Maliinska-Radići (GP-1).  Za građevinu je doneseno Rješenje o izvedenom stanju za slobodno stojeću zahtjevnu zgradu poslovne namjene br. UP/I-361-03/13-12/450, od 29. kolovoza 2018. godine.

Na k.č. 195/5 k.o. Bogović izdana je Građevinska dozvola Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša KLASA: UP/I-361-03/19-06/28, URBROJ: 2170/1-03-04/2-21-13, od 8. siječnja 2021. godine, za rekonstrukciju zelene tržnice, građevine 2b skupine, koja ne obuhvaća predmetne poslovne prostore, već zelenu tržnicu koja se nalazi na istoj katastarskoj čestici, a koja je predmet zamjene ovog natječaja.

Poslovni prostori, koji su predmet zamjene, numerirani su brojevima: 7, 8, 9 i 12, sukladno tlocrtu prizemlja i kata koji je dio projekta nezakonito izvedene zgrade poslovne namjene u naselju Malinska br. AS 64/15, izrađenom od „Pečarić consult“ d.o.o., od 2015., a čija je ukupna neto površina 113,96 m2, a koja odgovara približno udjelu od 114/1211 idealnog dijela zgrade poslovne namjene na Markatu, a koji tlocrt je sastavni dio ovog natječaja.

Za navedene poslovne prostore oznake 7, 8, 9 i 12 Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica je na sjednici dana 11. svibnja 2022. donijelo Odluku KLASA: 372-03/22-01/2, URBROJ: 2170-26-01-22-15, kojom je određena namjena poslovnih prostora: djelatnost turističke zajednice.

Temeljem provedenog javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u Malinskoj, Turistička zajednica Općine Malinska – Dubašnica je u zakupu predmetna četiri poslovna prostora na određeno vrijeme, do 2. lipnja 2025. godine.

Sukladno naprijed navedenom, najpovoljniji ponuditelj preuzima prava i obveze iz Ugovora o zakupu, na strani Zakupodavca, o čemu će se sklopiti dodatak osnovnom Ugovoru, nakon provedenog javnog natječaja.

 

II. UVJETI ZAMJENE

 

Podnošenjem ponude ponuditelji izjavljuju da su izričito suglasni da Općina Malinska – Dubašnica može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Zamjena se vrši po sistemu „viđeno-kupljeno“ te Općina Malinska-Dubašnica ne odgovara kupcu za bilo kakve nedostatke na nekretnini koja je predmet ovog natječaja. Općina Malinska – Dubašnica također ne odgovara za bilo kakva eventualna odstupanja u površini nekretnine od službene površine koja se vodi u katastarskom operatu.

Eventualna izmicanja instalacija, priključaka i objekata koji su teret na predmetnoj nekretnini, a nisu upisana u zemljišnu knjigu, izvršiti će o svom trošku stjecatelj u skladu s posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba.

Općina Malinska-Dubašnica ne odgovara za eventualnu izmjenu ili ograničenja u pogledu uvjeta gradnje koji se mogu pojaviti kao posljedica izmjene pozitivnih pravnih propisa ili podzakonskih propisa.

 

III. UVJETI ZA PODNOŠENJE PONUDE

 

Pravo na podnošenje ponude imaju natjecatelji koji su registrirani za obavljanje djelatnosti turističke zajednice.

Ukoliko ponudu podnosi opunomoćenik ili zakonski zastupnik dužan je u originalu ili ovjerenom prijepisu priložiti ovjerovljenu punomoć.

U slučaju primitka dvije jednake ponude, prednost će imati ponuda koja je prva zaprimljena. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od zaključenja Ugovora, odabire se drugi najpovoljniji ponuditelj, te se s njim sklapa Ugovor.

 

IV.  SADRŽAJ PONUDE

 

Ponuda mora sadržavati:

– naziv i točnu adresu ponuditelja, OIB, e-mail, kontakt telefon,

– oznaku nekretnine (poslovnih prostora) za koju se daje ponuda, a imajući u vidu da se ponuda može odnositi isključivo na četiri poslovna prostora zajedno te kod obavljanja djelatnosti  mogu činiti jednu funkcionalnu cjelinu,

– oznaku nekretnine i dokaz o vlasništvu nekretnine koja se nudi u zamjenu,

– procijenjenu vrijednost nekretnine koja se nudi u zamjenu (ponuditelji su dužni dostaviti procjenu ovlaštenog sudskog vještaka ili Porezne uprave za nekretninu koja

se nudi u zamjenu), izraženu u eurima, točno ispisanu brojkama  i slovima (u slučaju neslaganja mjerodavnim će se smatrati iznos ispisan slovima)

– rješenje o registraciji ili ovjereni prijepis rješenja

– izvod iz Upisnika turističkih zajednica koju vodi Ministarstvo turizma i sporta, u originalu ili preslici iz kojeg je vidljivo da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti za koju podnosi ponudu,

– Potvrdu Općine Malinska-Dubašnica o podmirenim obvezama prema Općini, ne stariju od 15 dana od dana objave javnog natječaja.

 

V. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

 

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se prvenstveno ponuda u kojoj ponuditelj u zamjenu nudi nekretninu koja predstavlja najveći interes Općine Malinska-Dubašnica u svrhu formiranja javnih površina prema Urbanističkom planu uređenja Općine Malinska-Dubašnica.

Općina Malinska-Dubašnica zadržava pravo ne odabrati niti jednu od pristiglih ponuda, bez obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja.

 

VI. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA

 

Krajnji rok za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostave, je 11. prosinac 2023. godine, u 12:00 sati.

Ponudu sa svim potrebnim podacima i dokazima navedenim u natječaju potrebno je dostaviti u dvostruko zapečaćenoj omotnici preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska, ili neposrednom dostavom u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska – Dubašnica.

Vanjski omot mora imati krupnim slovima ispisanu adresu i upozorenje:

 

OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA

Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska

«NE OTVARATI – NATJEČAJ–ZAMJENA»

 

Unutarnja omotnica mora sadržavati adresu ponuditelja za slučaj povratka neotvorene, nepravodobno prispjele ponude.

Zakašnjele, nepotpune, neuredne ili ponude podnesene na način protivan uvjetima ovog natječaja, neće se razmatrati.

Povlačenje, dopunu ili zamjenu ponude moguće je izvršiti u pisanom obliku, na način i u vremenu utvrđenom za predaju ponuda.

Otvaranje ponuda izvršit će se po isteku roka za dostavu ponuda.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja Odluke Općinskog Vijeća o odabiru.

Postupak otvaranja ponuda provodi Komisija koja se sastoji od tri službenika općinske uprave imenovanih po pročelniku Općine Malinska-Dubašnica nadležnog za provođenje javnog natječaja, u prostorijama Općine Malinska – Dubašnica, neposredno po isteku krajnjeg roka za dostavu ponuda.

O postupku otvaranja ponuda Komisija vodi zapisnik.

Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na e-mail: renato.zic@malinska.hr .

 

VII. UGOVOR

 

Rok za zaključenje Ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem iznosi 15 dana od primitka Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

U posjed poslovnih prostora, navedenih pod točkom I. ovog Natječaja, ponuditelj stupa istekom vremena Ugovora o zakupu sa Turističkom zajednicom Općine Malinska-Dubašnica, odnosno nakon predaje ispražnjenih poslovnih prostora.

 

VIII. POREZ I OSTALI TROŠKOVI

 

Troškove vezane za ovjeru Ugovora o zamjeni nekretnina te upis vlasništva u zemljišne knjige snosi Općina Malinska – Dubašnica, a porez na promet nekretnina, snose svaka ugovorna strana za nekretnine koje stječe.

 

KLASA: 944-01/21-03/1

URBROJ: 2170-26-03-03/1-23-45

Malinska, 23. studenog 2023.

                                                                                                               Pročelnik:

                                                                                                            Neven Matuč


Privitak:

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA