Obavijest o upisu djece u predškolu

Obavijest o upisu djece u predškolu

Upis u Program predškole u Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ u trajanju od 250 sati namijenjen je djeci u godini dana prije polaska u školu (djeca koja su do 1. rujna tekuće pedagoške godine navršila 5,5 godina) a ne pohađaju redoviti odgojno – obrazovni program u dječjem vrtiću.

Prijave za upis u Program predškole u trajanju od 250 sati zaprimat će se od 18. prosinca 2023. do 22. prosinca 2023. godine.

Prijava za upis u Program predškole u trajanju od 250 sati s kompletnom upisnom dokumentacijom podnosi se putem elektronske pošte.

Dokumente je potrebno dostaviti u PDF formatu te koristiti opciju skeniranja i preuzimanja dokumenata iz središnjeg državnog portala e-građanin na e-mail adresu pedagog@dvkf-krk.hr za vrtiće: Omišalj, Njivice, Malinska, Vrh, Krk, Punat, Baška, Vrbnik i Polje ili putem poštanskog ureda preporučenom pošiljkom na adresu Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“, Smokvik 7, 51500 Krk, (s naznakom) Prijava djeteta za upis

Poslana pošiljka mora sadržavati žig koji dokazuje da je zaprimljena u poštanskom uredu zaključno s 22. prosincem 2023. godine.

Program predškole u trajanju od 250 sati provoditi će se od 12. veljače 2024. do 14. lipnja 2024. godine. Mjesto održavanja programa predškole ovisi o broju prijavljene djece.

Rješenje – Rezultati upisa u Program predškole u trajanju od 250 sati za pedagošku 2023./2024. godinu objavit će se 08.siječnja 2024. g. na mrežnoj stranici Vrtića, www.dvkf-krk.hr kao i na Oglasnoj ploči vrtića u sjedištu i područnim vrtićima.

Rješenje se smatra dostavljenim roditeljima istekom osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića u sjedištu u Krku i područnim vrtićima.

Žalba se u pisanom obliku podnosi nadležnom Povjerenstvu za upise u roku od 15 dana od dana dostave rješenja putem mrežne stranice Dječjeg vrtića i oglasne ploče Dječjeg vrtića u sjedištu u Krku i područnim vrtićima.

Nakon provedenog upisnog postupka formirat će se odgojne skupine sukladno važećem Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe (NN br.63/2008 i 90/2010).

Roditelj/staratelj/udomitelj je kod prijavljivanja djeteta za upis obvezan dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Popuniti obrazac prijave (preuzeti na: https://dvkf-krk.hr/wp-content…)

2. Popuniti obrazac privole (preuzeti na: https://dvkf-krk.hr/wp-content…)

3. Popuniti obrazac – Inicijalni razgovor (preuzeti na https://dvkf-krk.hr/wp-content…)

4. Dostaviti dokumentaciju kojima se dokazuju sljedeće osnove:

1. rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih djeteta; (moguće preuzeti na e-građani: https://gov.hr/ )

2. potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu djeteta – provjera redovitog cijepljenja (ne stariju od mjesec dana);

3. za dijete roditelja invalida domovinskog rata – rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida Domovinskog rata;

4. za dijete iz obitelji s troje ili više djece – rodne listove ili izvatke iz matice rođenih ostale malodobne djece; (moguće preuzeti na e-građani: https://gov.hr/ )

5. za dijete zaposlenih roditelja – Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja (ne starije od mjesec dana); (moguće preuzeti na e-građani: https://gov.hr/ )

6. za roditelje zaposlene u inozemstvu – Ugovor ili potvrda kojom se dokazuje činjenica postojanja Ugovora o radu, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu/prevedena i ovjerena od strane sudskog tumača (ne starije od mjesec dana);

7. za dijete zaposlenog roditelja koji koristi pravo na neplaćeni dopust odnosno mirovanje radnog odnosa: potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariji od mjesec dana) i odluka poslodavca/rješenje o korištenju prava na neplaćeni dopust/mirovanje radnog odnosa; (moguće preuzeti na e-građani: https://gov.hr/ )

8. za djecu s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima – nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja;

9. za dijete samohranog roditelja- elektronički zapis/izvadak iz matice rođenih roditelja (ne stariji od mjesec dana), smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju ( državna privremena alimentacija) ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete;

10. za dijete jednoroditeljske obitelji – elektronički zapis/izvadak iz matice rođenih roditelja (ne starije od mjesec dana) i presuda o razvodu braka ili odluka suda o povjeri djeteta na stanovanje ili izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri Centru za socijalnu skrb ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu;

11. za dijete osobu s invaliditetom upisanu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom – rješenje/potvrda o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom;

12. za dijete koje je ostvarilo pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima – rješenje/potvrda Centra za socijalnu skrb;

13. za dijete koje ima prebivalište ili boravište na području dječjeg vrtića – dostaviti potvrdu o prebivalištu ili boravištu djeteta (ne stariju od mjesec dana) ili presliku osobne iskaznice djeteta ili presliku boravišne iskaznice djeteta (ne stariju od mjesec dana); (moguće preuzeti na e-građani: https://gov.hr/ )

14. za dijete roditelja koje prima doplatak za djecu ili roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade – rješenje o pravu na doplatak za djecu ili zadnji izvadak banke na kojem je vidljiva uplata dječjeg doplatka (ne starije od mjesec dana);

15. ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju činjenice dane u prijavi.

Podaci dobiveni od roditelja prikupljaju se i obrađuju sukladno propisima koji reguliraju Zaštitu osobnih podataka.

Izvor: Dječji vrtić „Katarina Frankopan“

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA