Natječaj za zamjenu nekretnina

Natječaj za zamjenu nekretnina

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj  91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članka 49. Statuta Općine Malinska – Dubašnica („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 7/21), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Općinskog Vijeća KLASA: 944-01/21-03/4, URBROJ: 2170-26-01-23-24 od 25. rujna 2023. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje

 

NATJEČAJ

za zamjenu nekretnina

 

I. PREDMET ZAMJENE                 

 

U svrhu formiranja javnih površina u naselju Barušići, u zamjenu se nudi slijedeća nekretnina u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica:

– cijela k.č. 2156/102 k.o. Bogovići, upisana u z.k.ul. 3816 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, šuma, površine 535 m2.

Početna cijena nekretnine iz prethodnog stavka utvrđena je prema Procjembenom elaboratu tržišne vrijednosti građevinskog zemljišta br. 014/2023 od 3. travnja 2023. godine izrađenom od Stalnog sudskog vještaka graditeljske struke i procjene nekretnina Zlatka Pavića, dipl.ing.arh. iz Njivica, u iznosu od ukupno 34.000,00 € (slovima: tridesetičetritisućeeura) / 256.173,00 kn (slovima: dvjestopedesetišesttisućastosedamdesetitrikune I nulalipa), izračunato prema fiksnom tečaju konverzije 7,53450.

 

Prema prostorno-planskoj dokumentaciji predmetna nekretnina nalazi se unutar granica građevinskog područja GPN-9 Barušići, Ljutići.

 

II. UVJETI ZAMJENE

 

Podnošenjem ponude ponuditelji izjavljuju da su izričito suglasni da Općina Malinska – Dubašnica može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Zamjena se vrši po sistemu „viđeno-kupljeno“ te Općina Malinska-Dubašnica ne odgovara kupcu za bilo kakve nedostatke na nekretnini koja je predmet ovog natječaja. Općina Malinska – Dubašnica također ne odgovara za bilo kakva eventualna odstupanja u površini nekretnine od službene površine koja se vodi u katastarskom operatu.

Eventualna izmicanja instalacija, priključaka i objekata koji su teret na predmetnoj nekretnini, a nisu upisana u zemljišnu knjigu, izvršiti će o svom trošku stjecatelj u skladu s posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba.

Općina Malinska-Dubašnica ne odgovara za eventualnu izmjenu ili ograničenja u pogledu uvjeta gradnje koji se mogu pojaviti kao posljedica izmjene pozitivnih pravnih propisa ili podzakonskih propisa.

 

III. UVJETI ZA PODNOŠENJE PONUDE

 

Pravo na podnošenje ponude imaju: fizičke osobe državljani RH, pravne osobe koje imaju sjedište u RH, te strane fizičke i pravne osobe koje na temelju važećih propisa mogu stjecati vlasništvo na nekretninama na području RH uz zakonom predviđene uvjete.

Ukoliko ponudu podnosi opunomoćenik ili zakonski zastupnik dužan je u originalu ili ovjerenom prijepisu priložiti ovjerovljenu punomoć.

U slučaju primitka dvije jednake ponude, prednost će imati ponuda koja je prva zaprimljena. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od zaključenja Ugovora, odabire se drugi najpovoljniji ponuditelj, te se s njim sklapa Ugovor.

 

IV. SADRŽAJ PONUDE

 

Ponuda mora sadržavati:

– ime i prezime, odnosno naziv i točnu adresu ponuditelja, OIB

– oznaku nekretnine za koju se daje ponuda

– oznaku nekretnine i dokaz o vlasništvu nekretnine koja se nudi u zamjenu

– procijenjenu vrijednost nekretnine koja se nudi u zamjenu (ponuditelji su dužni dostaviti procjenu ovlaštenog sudskog vještaka ili Porezne uprave za nekretninu koja

se nudi u zamjenu), izraženu u eurima, točno ispisanu brojkama  i slovima (u slučaju neslaganja mjerodavnim će se smatrati iznos ispisan slovima)

– rješenje o registraciji ili ovjereni prijepis rješenja (za pravne osobe)

– dokaz o državljanstvu (za fizičke osobe – preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice)

– Potvrdu Općine Malinska-Dubašnica o podmirenim obvezama prema Općini, ne stariju od 15 dana od dana objave javnog natječaja.

 

 

V. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

 

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se prvenstveno ponuda u kojoj ponuditelj u zamjenu nudi nekretninu koja predstavlja najveći interes Općine Malinska-Dubašnica u svrhu formiranja javnih površina u naselju Barušići, a ista će u budućnosti činiti javnu površinu parkovne ili drug namjene.

 

Općina Malinska-Dubašnica zadržava pravo ne odabrati niti jednu od pristiglih ponuda, bez obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja.

 

VI. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA

 

Krajnji rok za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostave, je 4. prosinac 2023. godine, u 12:00 sati.

Ponudu sa svim potrebnim podacima i dokazima navedenim u natječaju potrebno je dostaviti u dvostruko zapečaćenoj omotnici preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska, ili neposrednom dostavom u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska – Dubašnica.

Vanjski omot mora imati krupnim slovima ispisanu adresu i upozorenje:

 

OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA

Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska

«NE OTVARATI – NATJEČAJ–ZAMJENA»

 

Unutarnja omotnica mora sadržavati adresu ponuditelja za slučaj povratka neotvorene, nepravodobno prispjele ponude.

Zakašnjele, nepotpune, neuredne ili ponude podnesene na način protivan uvjetima ovog natječaja, neće se razmatrati.

Povlačenje, dopunu ili zamjenu ponude moguće je izvršiti u pisanom obliku, na način i u vremenu utvrđenom za predaju ponuda.

Otvaranje ponuda izvršit će se po isteku roka za dostavu ponuda.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja Odluke Općinskog Vijeća o odabiru.

Postupak otvaranja ponuda provodi Komisija koja se sastoji od tri službenika općinske uprave imenovanih po pročelniku Općine Malinska-Dubašnica nadležnog za provođenje javnog natječaja, u prostorijama Općine Malinska – Dubašnica, neposredno po isteku krajnjeg roka za dostavu ponuda.

O postupku otvaranja ponuda Komisija vodi zapisnik.

 

Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na e-mail: ivana.dubrovic@malinska.hr i renato.zic@malinska.hr .

 

 

VII. UGOVOR

 

Rok za zaključenje Ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem iznosi 15 dana od primitka Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

 

U posjed zemljišta navedenog pod točkom I. ovog Natječaja ponuditelj/kupac stupa danom ovjere potpisa na ugovoru o zamjeni nekretnina.

 

VIII. POREZ I OSTALI TROŠKOVI

 

Troškove vezane za ovjeru Ugovora o zamjeni nekretnina te upis vlasništva u zemljišne knjige snosi Općina Malinska – Dubašnica, a porez na promet nekretnina, snose svaka ugovorna strana za nekretnine koje stječe.

 

KLASA: 944-01/21-03/4

URBROJ: 2170-26-03-03/1-23-25

Malinska, 15. studenog 2023.

                                                                                                               Pročelnik:

                                                                                                            Neven Matuč

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA