Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA:        013-02/23-01/1

URBROJ:     2170-26-03-23-21

Malinska,   2. studenoga 2023.

 

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), Općina Malinska-Dubašnica upućuje

 

JAVNI POZIV

za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja

ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O LOKALNIM POREZIMA

 

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost koja svojim prijedlozima i sugestijama može pridonijeti donošenju kvalitetnije Odluke. Savjetovanje s javnošću provodi se u razdoblju od 2.11.2023. do 2.12.2023.

 

Prijedloge, odnosno mišljenja u svezi s nacrtom akta zainteresirana javnost može dostaviti:

  • osobnom dostavom u pisarnicu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska
  • poštom na adresu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska,
  • e-mailom na adresu: procelnik@malinska.hr

 

obvezno na obrascu u privitku ovog javnog poziva, najkasnije do 2.12.2023. godine.

 

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju s javnošću koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja. Izvješće će se objaviti na službenim Internetskim stranicama Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.

 

O B R A  Z L O Ž E NJ E

 

I. Pravni temelj za donošenje akta

Pravni temelj za donošenje ove odluke su odredbe članka 20., članka 29. stavka 3. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj  115/16, 101/17, 114/22, 114/23; u daljnjem tekstu: Zakon) i odredbe članka  24.  Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene  novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21).

 

II. Obrazloženje prijedloga Odluke

 

Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o lokalni porezima (NN 114/23)  ukinut je prirez porezu na dohodak, a čl.8.određen je najniži i najviši iznos po kojem se plaća porez na kuće za odmor te se isti sada može odrediti u rasponu od 0,60 do 5,00 eura/m2 korisne površine kuće za odmor ( za razliku od dosadašnjeg raspona koji je iznosio 0,66 do 1,99 eura/m2). Nadalje bitno je napomenuti da je sada zakonom izričito propisano da obveza plaćanja poreza na dohodak s osnove obavljanja djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova prema odredbama posebnog propisa o porezu na dohodak nema utjecaja na utvrđivanje statusa kuće za odmor, koji se plaća po osnovi vlasništva kuće za odmor, a o čemu su dosada postojala različita mišljenja.

Čl.11.st.1.Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, br.114/23.) propisano je da su jedinice lokalne samouprave svoju odluku o lokalnim porezima dužne uskladiti sa odredbama toga Zakona do 15.prosinca 2023. godine, ali isto tako da odluke jedinica lokalnih samouprava donesene na temelju čl.42.st.1. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“br.115/16, 101/17 i 114/22) ostaju na snazi do 31.prosinca 2023.g.

Slijedom narečenog predlaže se oporezivanje kroz 2 zone kao i do sada, i to područje mjesnih odbora: Malinska-Bogovići, Milčetići-Turčići-Zidarići i Porat-Vantačići po tarifi 3,50 eura kao skuplja zona i druga jeftinija zona po tarifi 2,50eura u koju spada područje mjesnih odbora Sveti Vid-Miholjice i Poganka-Sveti Anton.

Prijedlog akta sukladno čl 11. Zakonu o pravu na pristupu informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) prošao je savjetovanje za zainteresiranom javnošću, te je bio objavljen na internetskim stranicama Općine Malinska-Dubašnica, tijekom kojeg savjetovanja nije bilo prijedloga i upita.

 

III. Procjena potrebnih financijskih sredstva za provedbu akta

Za provedbu ove Odluke nisu potrebna financijska sredstva.


Izvješće o provedenom savjetovanju 

 

DOKUMENTI:

 

 

 

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA