Javni natječaj: viši stručni suradnik/ca za gospodarstvo i EU fondove (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca

Javni natječaj: viši stručni suradnik/ca za gospodarstvo i EU fondove (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica, Odsjek za pravne poslove i EU fondove,

na radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo i EU fondove (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca

 

Dana 27.10.2023. godine u “Narodnim novinama broj 125/23“ objavljen je javni natječaj za  prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica, Odsjek za pravne poslove i EU fondove, na radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo i EU fondove (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca

 

Poveznica: Natječaj (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8365034.html)

 

U skladu sa odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, u prilogu se objavljuju slijedeće: UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA.

 

Prilog:


 R E P U B L I K A   H R V A T S K A

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA:    112-02/23-01/2
URBROJ:  2170-26-03-23-1
Malinska,  25. listopada 2023.

 

Na temelju članka 17., 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica, Malinska, Lina Bolmarčića 22, OIB 36462926568,  raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica, Odsjek za pravne poslove i EU fondove,

 

na radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo i EU fondove (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca

 

Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17), a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te sljedeće posebne uvjete:

 • Sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz društvenih znanosti, polja: ekonomija ili pravo,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni ispit,
 • poznavanje rada na računalu,
 • aktivno poznavanje engleskog jezika

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresu prebivališta, boravišta, broj telefona, adresu e pošte).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj podnositelji prijave dužni su priložiti:

 • životopis;
 • dokaz o stečenoj struci i stručnoj spremi (preslika diplome);
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice)
 • dokaz o radnom iskustvu (Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojih je razvidan poslodavac)
 • dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje jedne godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i slično iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje jedne godine na poslovima tražene struke i stručne spreme);
 • ukoliko podnositelj prijave ima položen državni ispit dužan je dostaviti dokaz o položenom državnom ispitu (presliku svjedodžbe);
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja);
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati);
 • dokaz o aktivnom poznavanju engleskog jezika i to preslik indeksa fakulteta ili svjedodžbe srednje škole iz koje je vidljivo da je položen engleski jezik ili preslik potvrde škole stranih jezika
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (presliku certifikata o poznavanju rada na računalu, indeksa, svjedodžbe, uvjerenja i sl) iz koje je vidljivo da je uspješno položen predmet odnosno završen tečaj iz informatike

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu na koji se poziva.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te je uz prijavu dužan priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl).

Kandidat koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima, prije donošenja rješenja o prijemu u službu.

Podnošenjem prijave na javni natječaj smatra se da je kandidat suglasan da se podaci iz dokumentacije obrađuju i koriste isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja te da se isti objavljuju na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Malinska – Dubašnica.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Za ocjenu ispunjavaju li podnositelji prijave uvjete naznačene u natječaju mjerodavan je posljednji dan roka za podnošenje prijava.

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Za osobu/osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i stekle su status kandidata prijavljenog na javni natječaj bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na službenoj web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr dostupan je opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje.

Na službenoj web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr i oglasnoj ploči Općine Malinska-Dubašnica objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz natječaja.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz prethodne provjere znanja i sposobnosti.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

 

NE OTVARAJ – javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo i EU fondove”

 

na adresu: Općina Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja u roku od 60 (šezdeset) dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

 

                                                                                                        PROČELNIK

                       Neven Matuč

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA