Natječaj za prodaju nekretnine – Riječka

Natječaj za prodaju nekretnine – Riječka

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj  91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 49. Statuta Općine Malinska – Dubašnica („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 7/21), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Općinskog načelnika KLASA: 944-01/22-02/6, URBROJ: 2170-26-02-23-5 od 19. rujna 2023. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje

 

 

NATJEČAJ

za prodaju nekretnine

 

 

I.PREDMET PRODAJE              

 

Na prodaju se nudi slijedeća nekretnina u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica:

– cijela k.č. 3277/1 k.o. Malinska – Dubašnica, upisana u z.k.ul. 2850 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, dvorište, površine 87 m2, po početnoj cijeni zemljišta utvrđenoj prema Procjembenom elaboratu tržišne vrijednosti građevinskog zemljišta br. 09/2022 od 18. svibnja 2022. godine izrađenom od Sudskog vještaka graditeljske struke i procjene nekretnina Zlatka Pavića iz Njivica, u iznosu od ukupno 78.300,00 kn (slovima: sedamdesetiosamtisućatristokunainulalipa) / 10.392,19 € (slovima: desettisućatristodevedesetidvaeura i devetnaestcenti) izračunato prema fiksnom tečaju konverzije 7,53450.

Predmetna nekretnina se nalazi u Riječkoj ulici, a prema prostorno-planskoj dokumentaciji se nalazi unutar granica građevinskog područja.

 

II. UVJETI PRODAJE

 

Podnošenjem ponude ponuditelji izjavljuju da su izričito suglasni da Općina Malinska – Dubašnica može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Prodaje se vrše po sistemu „viđeno-kupljeno“ te Općina Malinska-Dubašnica ne odgovara kupcu za bilo kakve nedostatke na nekretnini koja je predmet ovog natječaja. Općina Malinska – Dubašnica također ne odgovara za bilo kakva eventualna odstupanja u površini nekretnine od službene površine koja se vodi u katastarskom operatu.

Eventualna izmicanja instalacija, priključaka i objekata koji su teret na predmetnoj nekretnini, a nisu upisana u zemljišnu knjigu, izvršiti će o svom trošku stjecatelj u skladu s posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba.

Općina Malinska-Dubašnica ne odgovara za eventualnu izmjenu ili ograničenja u pogledu uvjeta gradnje koji se mogu pojaviti kao posljedica izmjene pozitivnih pravnih propisa ili podzakonskih propisa.

 

III. UVJETI ZA PODNOŠENJE PONUDE

 

Pravo na podnošenje ponude imaju: fizičke osobe državljani RH, pravne osobe koje imaju sjedište u RH, te strane fizičke i pravne osobe koje na temelju važećih propisa mogu stjecati vlasništvo na nekretninama na području RH uz zakonom predviđene uvjete.

Ukoliko ponudu podnosi opunomoćenik ili zakonski zastupnik dužan je u originalu ili ovjerenom prijepisu priložiti ovjerovljenu punomoć.

U slučaju primitka dvije jednake ponude, prednost će imati ponuda koja je prva zaprimljena. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od zaključenja Ugovora, odabire se drugi najpovoljniji ponuditelj, te se s njim sklapa Ugovor.

 

IV. SADRŽAJ PONUDE

 

Ponuda mora sadržavati:

– ime i prezime, odnosno naziv i točnu adresu ponuditelja, OIB,

– oznaku nekretnine za koju se daje ponuda,

– dokaz o uplati jamčevine koja se plaća u iznosu od u iznosu od 10% od utvrđene početne cijene nekretnine, na račun Općine Malinska – Dubašnica broj:  HR2424020061825300006, s pozivom na broj 68 7757-OIB,

– iznos ponuđene cijene izražen u eurima, točno ispisan brojkama i slovima (u slučaju neslaganja mjerodavnim će se smatrati iznos ispisan slovima),

– rješenje o registraciji ili ovjereni prijepis rješenja (za pravne osobe),

– dokaz o državljanstvu (za fizičke osobe – preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice),

–  broj računa ponuditelja za slučaj povrata jamčevine,

– Potvrdu Općine Malinska-Dubašnica o podmirenim obvezama prema Općini, ne stariju od 15 dana od dana objave javnog natječaja.

 

 

V. JAMČEVINA

 

Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene.

Ako najpovoljniji ponuditelj ne zaključi ugovor u propisanom roku ili ukoliko se ugovor raskine uslijed neplaćanja kupoprodajne cijene (ako protekne više od 90 dana od sklapanja ugovora), gubi pravo na povrat jamčevine.

Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije, jamčevina se vraća u roku 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu.

 

 

 

 

VI. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

 

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se prvenstveno ponuda u kojoj ponuditelj ponudi najvišu kupoprodajnu cijenu.

Općina Malinska-Dubašnica zadržava pravo ne odabrati niti jednu od pristiglih ponuda, bez obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja.

 

 

VII. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA

 

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 9. listopada 2023. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave.

 

Ponudu sa svim potrebnim podacima i dokazima navedenim u natječaju potrebno je dostaviti u dvostruko zapečaćenoj omotnici preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska, ili neposrednom dostavom u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska – Dubašnica.

Vanjski omot mora imati krupnim slovima ispisanu adresu i upozorenje:

 

 

OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA

Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska

«NE OTVARATI – NATJEČAJ–RIJEČKA»

 

 

Unutarnja omotnica mora sadržavati adresu ponuditelja za slučaj povratka neotvorene, nepravodobno prispjele ponude.

Zakašnjele, nepotpune, neuredne ili ponude podnesene na način protivan uvjetima ovog natječaja, neće se razmatrati.

Povlačenje, dopunu ili zamjenu ponude moguće je izvršiti u pisanom obliku, na način i u vremenu utvrđenom za predaju ponuda.

Otvaranje ponuda izvršit će se po isteku roka za dostavu ponuda.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja Odluke Općinskog načelnika o odabiru.

Postupak otvaranja ponuda provodi Komisija koja se sastoji od tri službenika općinske uprave imenovanih po pročelniku Općine Malinska-Dubašnica nadležnog za provođenje javnog natječaja, u prostorijama Općine Malinska – Dubašnica, neposredno po isteku krajnjeg roka za dostavu ponuda.

O postupku otvaranja ponuda Komisija vodi zapisnik.

 

Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na e-mail: ivana.dubrovic@malinska.hr .

 

 

 

VIII. UGOVOR I KUPORPODAJNA CIJENA

 

Rok za zaključenje Ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem iznosi 15 dana od primitka Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, a rok za plaćanje kupoprodajne cijene 30 dana od dana zaključenja Ugovora,  na račun Općine Malinska – Dubašnica broj:  HR2424020061825300006, s pozivom na broj 68 7757-OIB.

Kupcu koji zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene bit će obračunata zakonska zatezna kamata od dana dospijeća do dana plaćanja.

 

Tabularna isprava potrebna za upis prava vlasništva u zemljišnim knjigama će se izdati nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti!

 

U posjed kupljene nekretnine kupci kao vlasnici stupaju odmah po zaključenju Ugovora.

 

IX. POREZ I OSTALI TROŠKOVI

 

Troškove vezane za ovjeru Ugovora o kupoprodaji te upis vlasništva u zemljišne knjige snosi kupac.

Porez na promet nekretnina kao i sve pristojbe vezane za realizaciju ovog Ugovora snosi kupac.

 

 

 

KLASA: 944-01/22-02/6

URBROJ: 2170-26-03-03/1-23-6

Malinska, 19. rujna 2023.

 

 

 

                                                                                                               Pročelnik:

                                                                                                            Neven Matuč

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA