Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – vježbenik/ca

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – vježbenik/ca

R E P U B L I K A H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-01/23-01/1
URBROJ: 2170-26-03-23-14
Malinska, 6. rujna 2023.

Temeljem čl. 20. st. 4. i čl. 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu vježbenika (1 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica radi osposobljavanja za obavljanje poslova radnog mjesta viši stručni suradnik za komunalno gospodarstvo u Odsjeku za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje i upravljanje imovinom, objavljuje:

P O Z I V

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

1. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu vježbenika (1 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica radi osposobljavanja za obavljanje poslova radnog mjesta viši stručni suradnik za komunalno gospodarstvo u Odsjeku za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje i upravljanje imovinom, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 95/23 dana 18.08.2023., utvrdilo je da formalne uvjete iz natječaja ispunjavaju kandidati (s liste kandidata), te da isti mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata

2. Prethodna provjera znanja i sposobnosti održat će se u službenim prostorijama Općine Malinska-Dubašnica, na adresi Malinska, Lina Bolmarčića 22, dana 13.09.2023. s početkom u 9.00h

3. Pozivaju se kandidati da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, koja će se obaviti putem pisanog testiranja te intervjua

4. Na pisano testiranje kandidati su obvezni donijeti osobnu iskaznicu radi utvrđivanja identiteta, a ukoliko se isti ne bude mogao utvrditi kandidat neće moći pristupiti testiranju. Pisano testiranje trajati će 45 minuta. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata možebitno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat, ukoliko se navedenog dana ne odazove na ovaj poziv do 9.00h, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Pravni izvori za pripremanje kandidata i ostale informacije vezane uz prethodnu provjeru znanja i sposobnosti objavljeni su na službenoj internetskoj stranici Općine Malinska-Dubašnica (www.malinska.hr) i na oglasnoj ploči Općine Malinska-Dubašnica.

5. Intervju se provodi istog dana s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela (opći i posebni dio) na provedenom pisanom testiranju

6. Ovaj poziv objavljuje se na službenoj internetskoj stranici i na oglasnoj ploči Općine Malinska-Dubašnica

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 


Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA