Lista kandidata prijavljenih na javni natječaj – vježbenik/ca

Lista kandidata prijavljenih na javni natječaj – vježbenik/ca

R E P U B L I K A H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-01/23-01/1
URBROJ: 2170-26-03-22-13
Malinska, 5. rujna 2023.

Temeljem čl. 20. st. 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu vježbenika (1 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica radi osposobljavanja za obavljanje poslova radnog mjesta viši stručni suradnik za komunalno gospodarstvo u Odsjeku za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje i upravljanje imovinom, utvrđuje

LISTU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA JAVNI NATJEČAJ KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE PROPISANE NATJEČAJEM

za prijam u službu vježbenika (1 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica radi osposobljavanja za obavljanje poslova radnog mjesta viši stručni suradnik za komunalno gospodarstvo u Odsjeku za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje i upravljanje imovinom koji javni natječaj je bio objavljen u „Narodnim novinama“ broj 95/23 od 18.08.2023., kako slijedi:

1. B.B-G iz Kastva
2. I.P. iz Malinske

Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem dva (2).

Navedeni kandidati biti će naknadno pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.

Za kandidata koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, pisanom testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na predmetni Natječaj

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

Dokument:

Lista kandidata (DOC)

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – vježbenik/ca(DOC)


Javni natječaj za prijam u službu vježbenika (1 izvršitelj/izvršiteljica) na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA