Najava 21. sjednice općinskog vijeća

Najava 21. sjednice općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/2

URBROJ: 2170-26-01-23-116

 

Malinska,  28. srpnja 2023.

 

ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA 

 

Na temelju članka 77. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ 26/09, 43/09, 14/13 i 7/21), sazivam 

 

21. SJEDNICU

OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

 

za četvrtak, 3. kolovoza 2023. godine s početkom u 20,30 sati u prostoru Općinske vijećnice u Malinskoj, Lina Bolmarčića 

 

sa sljedećim dnevnim redom:

 

  • utvrđivanje kvoruma

 

  1. Usvajanje zapisnika s 20. sjednice Općinskog Vijeća
  2. Prijedlog Odluke o otkupu zemljišta označenog kao k.č. 344/4 i 344/3 k.o. Miholjice
  3. Prijedlog Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP – 1)
  4. Prijedlog Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 4 -Rova (GP – 3)
  5. Razno

 

Predsjednik:

Ivica Perišić, v.r.

 

 


DOKUMENTI

 

Materijal za 21. sjednicu Općinskog vijeća (PDF)

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA