U povodu 30. obljetnice Općine: Proračun je povećan  s 5,3 na 50,5 milijuna kuna

U povodu 30. obljetnice Općine: Proračun je povećan s 5,3 na 50,5 milijuna kuna

Proračun Općine Malinska-Dubašnica financijski je dokument koji donosi predstavničko tijelo (Općinsko vijeće), a sadrži plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine u kojima se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Malinska-Dubašnica.

Prvi proračun Općine donesen je za 1994. godinu i uspoređujući taj Proračun s Proračunom za 2022. godinu može se stvoriti slika o razvitku Općine.

Iako je Općina Malinska-Dubašnica osnovana 1993. godine te se i u dijelu 1994. godine još uvijek uhodavalo njezino funkcioniranje, za razmatranje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, umjesto 1993. godine, kao početna je uzeta 1994. godina. Također u Grafikonu 1. prikazani su podaci do 2022. godine, jer u trenutku pisanja ovoga teksta nije bilo konačnih podataka o izvršenju za 2023. godinu.

U razdoblju od 1994. godine, tj. prve cjelovite godine funkcioniranja Općine Malinska-Dubašnica, do 2022. godine, Proračun Općine povećan je s 5,3 milijuna kuna na 50,5 milijuna kuna ili 10,4 puta. Iz Grafikona 1. je razvidno da Proračun Općine raste, uz povremene prekide, ponajviše zbog povećanja broja i opsega djelokruga Općine te gospodarskih kretanja na tržištu.

Grafikon 1. Prihodi i primici Proračuna Općine Malinska-Dubašnica u razdoblju od 1994. do 2022. godine

 

 

Povećavani su izvori financiranja

Usporedba strukture prihoda i primitaka Općine Malinska-Dubašnica u 1994. i 2022. godini (Grafikon 2.) pokazuje da se tijekom prethodnog razdoblja zajedno s ukupnim povećanjem prihoda i primitaka, povećao i broj izvora financiranja.

Prihodi od poreza predstavljaju najizdašniji izvor financiranja Općine. Njegova naplata u najvećoj mjeri određuje ukupno raspoloživa sredstva Općine, odnosno mogućnosti poboljšanja standarda Općine.

 

Grafikon 2. Usporedba strukture prihoda i primitaka Općine Malinska-Dubašnica u 1994. i 2022. godini

 

Prikupljena sredstva raspoređuju se na prioritete utvrđene Proračunom

 

Rashodi su se kretali uglavnom u skladu s očekivanim prihodima, a određeni višak sredstava iz pojedine godine prenosio se u narednu godinu. Zbog toga je moguće da u pojedinim godinama rashodi Proračuna budu veći od prihoda, jer se za pokriće rashoda iznad ostvarenih prihoda koriste ta neiskorištena sredstva u prethodnim godinama (Grafikon 3.).

 

Grafikon 3. Kretanje ukupnih prihoda i primitaka te ukupnih rashoda i izdataka u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica u razdoblju 1994. – 2022.

 

 

Prikupljena sredstva raspoređuju se svake godine na prioritete utvrđene Proračunom, sukladno djelokrugu Općine. U Grafikonu 4. razmotrit ćemo strukturu rashoda po funkcijskoj klasifikaciji, odnosno koliko se po pojedinim resorima izdvajalo sredstava iz općinskog Proračuna.

Pojedini rashodi rasli su različitim intenzitetom, zavisno o ostvarenim prihodima, međutim isto tako i od potreba pojedinih korisnika općinskog Proračuna, ali i politike koju je vodilo Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica prilikom donošenja Proračuna za pojedinu godinu.

 

Grafikon 4. Rashodi u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica po funkcijskoj klasifikaciji u razdoblju od 1995. do 2022. godine

 

 

 

Metodologija pripreme i izrade Proračuna doživjela je značajne promjene

 

Promatramo li rashode po funkcijskoj klasifikaciji, može se primijetiti kako se u 1994. godini najviše sredstava izdvajalo zae konomske poslove, dok je u 2022. godini najznačajnije izdvajanje za usluge unaprjeđenja stanovanja.

Metodologija pripreme i izrade Proračuna te njegov formalni izgled doživjeli su značajne promjene te se jedna od važnijih prekretnica dogodila 2002. godine na državnoj i lokalnoj razini. Rezultat promjena očituje se u iskazivanju rashoda i izdataka kroz aktivnosti i projekte, odnosno programe, čime je težište s kontrole izvršenja Proračuna prebačeno na njegovo planiranje i učinkovitost.

Sara Mojsinović

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA