Javni natječaj za prikupljanje ponuda za zakup javnih površina

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za zakup javnih površina

Temeljem Odluke Načelnika Općine Malinska – Dubašnica od 12. srpnja 2023. godine, a na temelju članka 11. Odluke o davanju na korištenje javne površine („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 6/23 i 24/23), Općina Malinska-Dubašnica objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za prikupljanje ponuda za zakup javnih površina

 

I. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja su javne površine namijenjene za postavljanje privremenih objekata za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme održavanja manifestacija:

Rb Namjena površine Datum Vrijeme Lokacija Broj lokacija Početna cijena
2 Ugostiteljstvo – šank povodom Malinskarskih noći Dana 28.07. i 29.07.2023. Od 18:00 h do 03:00 h 23.6 Novi trg, k.o. Bogovići, k.č. 3239/2 1 2.000,00 €
(15.069,00 kn)

II. VRIJEME ZAKUPA

Javna površina koja se dodjeljuje za navedene namjene može se koristiti za ugovoreno razdoblje.

Zakupnik je dužan postaviti i koristiti isključivo opremu i uređaje koji su tipizirani i atestirani.

Organizator osigurava za vrijeme održavanja manifestacije priključak na električnu energiju, potreban broj posuda za zbrinjavanje otpada, sanitarne (kemijske) WC-e, stolove s klupama i zaštitarsku službu.

 

III. PRIVREMENI OBJEKT

Sve privremene objekte iz Odluke o davanju na korištenje javne površine (štand, pokretna naprava) osigurava zakupnik.
Zakupnik je dužan na lokacijama za ugostiteljstvo postaviti i organizirati šank i kuhinju za pružanje ugostiteljskih usluga pripreme hrane i pića sa pripadajućom opremom, za što će zakupodavac osigurati prostor na navedenoj lokaciji.

IV. ZAKUPNINA

Za sve površine godišnja zakupnina se plaća u dvije godišnje rate na način da se 50% godišnje zakupnine uplati prije zaključenja ugovora a preostalih 50% zakupnine najkasnije do 10. kolovoza 2023. godine.
U slučaju neodržavanja cijele manifestacije vratiti će se uplaćeni dio zakupnine (bez jamčevine).

 

V. SADRŽAJ PRIJAVA

Prijave moraju sadržavati:
– Naziv, OIB i točnu adresu ponuditelja,
– Presliku dokaza pravne sposobnosti (rješenje o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar za fizičke osobe, izvadak iz registra ili drugi odgovarajući dokaz pravne sposobnosti);
– Potvrdu Općine Malinska-Dubašnica o podmirenim obvezama prema Općini, ne stariju od 8 dana od dana objave javnog natječaja;
– Potvrdu Porezne uprave o podmirenim javnim davanjima o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, ne stariju od 8 dana do dana objave javnog natječaja;
– potvrdu trgovačkih društava u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica o podmirenim obvezama ne stariju od 8 dana do dana objave javnog natječaja (Ponikve voda d.o.o., Ponikve usluga d.o.o., Ponikve eko otok Krk d.o.o., Komunalno društvo Dubašnica d.o.o., Smart island Krk d.o.o.)
– oznaku rednog broja lokacije, naziv lokacije i namjenu;
– iznos ponuđene zakupnine (koja ne može biti manja od početne zakupnine);
– potvrdu o uplaćenoj jamčevini u iznosu od najmanje 10% od početne godišnje cijene pojedinog privremenog objekta, uplaćenoj na žiro račun Općine Malinska-Dubašnica broj: HR2424020061825300006, s pozivom na broj: 68 5738-OIB;
– izjavu o prihvaćanju najvišeg iznosa ponuđene zakupnine javne površine, te pravnu osnovu za pravo prvenstva, ako je primjenjivo
– broj žiro ili tekućeg računa na koji se u slučaju neuspjeha na natječaju vraća uplaćena jamčevina

Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji ima nepodmirenih dugovanja prema Općini ili Poreznoj upravi po bilo kojem osnovu, osim ako je s Općinom ili Poreznom upravom regulirao plaćanje duga.
Podnošenjem prijave na javni natječaj podrazumijeva se da samovoljno dajete svoje osobne podatke za daljnju obradu u svrhu prijave na natječaj te na provedbu natječajne procedure.
Prijava se podnosi za svaku lokaciju posebno!

 

 

VI. NAČIN, MJESTO I ROK ZA DOSTAVU PONUDE

 

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti, sa naznakom:
“NE OTVARAJ – PONUDA ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE 2023.”,


pismenim putem na adresu: Općina Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska ili neposredno u pisarnici Općine Malinska-Dubašnica u uredovno vrijeme.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 17. srpnja 2023. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. Ponude zaprimljene nakon prethodno navedenog roka neće se razmatrati.

 

VII. OTVARANJE PONUDA, PRVENSTVO ODABIRA I UGOVORI

Javno otvaranje pristiglih ponuda izvršiti će se u Vijećnici Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska dana 17. srpnja 2023. godine u 12:15 sati. Na javnom otvaranju biti će javno objavljeni naziv ponuditelja, lokacija za koju se natječe, te ponuđeni iznos.

Natječajni postupak i detaljnu provjeru pristiglih ponuda provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja na čiji prijedlog će Općinski načelnik donijeti Odluku o odabiru ponuditelja za zakup javnih površina, temeljem kriterija najpovoljnije ponude u roku od 8 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži najviši iznos zakupnine.
Osim zakupnine, na prvenstvo u odabiru ponude utjecat će ispunjavanje uvjeta iz članka 16. stavaka od 3. do 7. Odluke o davanju na korištenje javne površine (raniji zakupnik, prebivalište ili sjedište više od 10 godine na području Općine).
Odluka o odabiru ponuditelja za zakup javnih površina objavit će se na web stranici Općine u roku od 8 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude.

Ponude ponuditelja koji imaju nepodmirenih dugovanja prema Poreznoj upravi, trgovačkim društvima u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica, te prema Općini Malinska-Dubašnica po bilo kojem osnovu, osim ako je s Općinom ili Poreznom upravom regulirao plaćanje duga, neće se razmatrati.
Ponuditelji s kojima će se sklopiti ugovor o zakupu javne površine dužni su o svom trošku ishoditi lokacijsku dozvolu, odnosno akt kojim se odobrava gradnja, ukoliko je ista potrebna prema posebnim propisima, ishodovati svu potrebnu dokumentaciju mjerodavnih županijskih i državnih tijela vezano za obavljanje predmetnih djelatnosti, te osigurati sve potrebne sanitarno-tehničke uvjete.

Protiv Odluke o odabiru, ponuditelji imaju pravo prigovora Općinskom načelniku u roku od 8 dana od dana objave rezultata o odabiru najpovoljnijih ponuditelja.
Sa ponuditeljima čije su ponude prihvaćene na natječaju zaključit će se ugovor o zakupu javne površine najkasnije u roku od 8 dana od dana proteka roka za prigovor, ako prigovora nije bilo. U slučaju da je uložen prigovor, u roku od 8 dana od dana zaprimanja obavijesti o okončanju postupka po prigovoru, ukoliko se prigovor odbaci ili odbija. U slučaju prihvaćanja prigovora Općinski načelnik će donijeti odluku o ponavljanju natječaja za predmetnu lokaciju ili donijeti samostalnu Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za predmetnu lokaciju.
Ukoliko ponuditelj koji je uspio u natječaju u navedenom roku ne pristupi potpisu ugovora smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj čime gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. U navedenom slučaju na potpis ugovora pozvat će se slijedeći najpovoljniji ponuditelj koji ispunjava uvjete iz natječaja.
Ukoliko u natječaju nije bilo više ponuditelja, odnosno ako u prvom krugu natječaja ostanu lokacije za koje nije sklopljen ugovor o zakupu javne površine, općinski načelnik može Odlukom odrediti raspisivanje drugog kruga natječaja o zakupu javne površine.
Natjecateljima koji uspiju u natječaju jamčevina će se uračunati u zakupninu, a ostalima će se vratiti najkasnije u roku od 8 dana od donošenja Odluke o odabiru.
Prvenstvo izbora lokacije na mjestima gdje je predviđeno postavljanje više štandova sa jednakom ponudom, ima ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu. Raspored ponuditelja po pozicijama utvrđuje Općina Malinska – Dubašnica.

Općinski Načelnik može Odlukom poništiti natječaj o zakupu javne površine u cijelosti ili djelomično i bez navođenja razloga.

OPĆINA MALINSKA–DUBAŠNICA

KLASA: 363-01/23-04/7
URBROJ: 2170-26-03-03/1-23-13
Malinska, 12. srpnja 2023.

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA