Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Malinska-Dubašnica

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Malinska-Dubašnica

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 013-02/23-01/1
URBROJ: 2170-26-03-23-13

Malinska, 6. lipnja 2023.

 

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), Općina Malinska-Dubašnica upućuje

 

JAVNI POZIV
za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja
Odluke o izmjenama i dopunama odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Malinska-Dubašnica

 

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost koja svojim prijedlozima i sugestijama može pridonijeti donošenju kvalitetnijeg Proračuna da se odazove. Savjetovanje s javnošću provodi se u razdoblju od 6.06.2023. do 15.06.2023.

Prijedloge, odnosno mišljenja u svezi s nacrtom akta zainteresirana javnost može dostaviti:
• osobnom dostavom u pisarnicu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska
• poštom na adresu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska,
• e-mailom na adresu: procelnik@malinska.hr

obvezno na obrascu u privitku ovog javnog poziva, najkasnije do 15.06.2023. godine.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju s javnošću koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja. Izvješće će se objaviti na službenim Internetskim stranicama Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.OBRAZLOŽENJE

I Pravni temelj za donošenje akta

Pravni temelj za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Malinska-Dubašnica predstavlja članak 10. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19, 57/22) koji omogućava jedinicama lokalne samouprave da donose agrotehničke mjere na svom području, te članak 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 7/21) kojim je propisana ovlast predstavničkog tijela.

II. Obrazloženje prijedloga Odluke

Predlaže se Općinskom Vijeću donošenje izmjena i dopuna odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Malinska-Dubašnica, kojima se izmjenjuje način izvršenja upravnih mjera poljoprivrednog redara, na način da se briše odredba gdje će se mjere izvršavati putem trećih osoba. Ovo znači da će se mjere izvršavati na način određen općim zakonom, Zakonom o općem upravnom postupku.

III. Procjena potrebnih financijskih sredstva za provedbu akta

Za provođenje akta nisu potrebna financijska sredstva.

Pročelnik
Neven Matuč 

DOKUMENTI:

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA