Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje na korištenje javne površine za vrijeme održavanja manifestacije „Antonja“ u Svetom Antonu, k.o. Sveti Anton

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje na korištenje javne površine za vrijeme održavanja manifestacije „Antonja“ u Svetom Antonu, k.o. Sveti Anton

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 363-01/23-04/6
URBROJ: 2170-26-02-23-1
Malinska, 05. lipnja 2023.

Na temelju članka 11. Odluke o davanju na korištenje javne površine Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 6/23) Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica donosi

ODLUKU

 

1. Nalaže se raspisivanje javnog natječaja za zakup javnih površina za obavljanje ugostiteljske djelatnosti – šank povodom održavanja manifestacije – „Antonja“ dana 17.06.2023. koja će se održati u Svetom Antonu, k.o. Sveti Anton (k.č. 2577/25 i 2577/38) u skladu sa odredbama Odluke o davanju na korištenje javne površine Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 6/23; u daljnjem tekstu „Odluka“) i Plana lokacija za postavljanje privremenih objekata („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 6/23, 15/23 i 18/23; u daljnjem tekstu „Plan“)

2. Za provedbu natječajnog postupka, objavu natječaja, zaprimanje, pregled i analizu ponuda u skladu s uvjetima iz Odluke i Plana zadužuje se komisija za provedbu javnog natječaja u sastavu:
• Neven Matuč, predsjednik
• Biserka Depikolozvane, član
• Ivana Dubrović, član
• Nataša Cvelic Badurina, zamjenski član

3. Natječaj za dodjelu javnih površina ima se objaviti na službenim Internet stranicama Općine Malinska-Dubašnica i na oglasnoj ploči.

Općinski načelnik:
Robert Anton Kraljić

 



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 363-01/23-04/6
URBROJ: 2170-26-03-23-2

Malinska, 05. lipnja 2023.

 

Temeljem odluke Općinskog načelnika Općine Malinska – Dubašnica od 05. lipnja 2023. godine, a na temelju članka 12. Odluke o davanju na korištenje javne površine („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 6/23 ), Općina Malinska–Dubašnica objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za prikupljanje ponuda za davanje na korištenje javne površine za vrijeme održavanja
manifestacije „Antonja“ u Svetom Antonu, k.o. Sveti Anton

 

 

I. PREDMET NATJEČAJA:

Predmet natječaja je dodjela na korištenje javne površine za obavljanje ugostiteljske djelatnosti – šank (postavljanje ugostiteljske opreme – šanka za pružanje ugostiteljskih djelatnosti) prigodom održavanja manifestacije – „Antonja“ dana 17.06.2023. koja će se održati u Svetom Antonu, k.o. Sveti Anton, (k.č. 2577/25 i 2577/38).

 

 

II. VRIJEME ZAKUPA:

Površina koja se dodjeljuje za navedenu namjenu koristit će se za vrijeme manifestacije „Antonja“ dana 17.06.2023. godine.

Korisnik je dužan postaviti i koristiti isključivo opremu i uređaje koji su tipizirani i atestirani.

Općina Malinska-Dubašnica osigurava za vrijeme održavanja manifestacije priključak na električnu energiju, potreban broj posuda za zbrinjavanje otpada, 2 sanitarna (kemijska) WC-a, stolove s klupama i zaštitarsku službu.

 

III. TEHNIČKO RJEŠENJE I NAMJENA PRIVREMENOG OBJEKTA:

Zakupnik je dužan na lokaciji Sveti Anton, k.o. Sveti Anton (k.č. 2577/25 i 2577/38) postaviti i organizirati šank i kuhinju za pružanje ugostiteljskih usluga pripreme hrane i pića sa pripadajućom opremom za što će zakupodavac osigurati prostor na navedenoj lokaciji.

 

IV. POSEBNI UVJETI:

Osim plaćanja zakupnine zakupnik je dužan ponudu pića i hrane dogovoriti s Općinom Malinska-Dubašnica.

V. ZAKUPNINA:

Za zakupljenu površinu plaća se ugovorena zakupnina u dvije rate na način da se 50% zakupnine uplati prije zaključenja ugovora, a preostalih 50% zakupnine najkasnije do 01. srpnja 2023. godine.
U slučaju ne održavanja cijele manifestacije vratiti će se uplaćeni dio zakupnine (bez jamčevine).

 

VI. SADRŽAJ PRIJAVA:

Prijave moraju sadržavati:
– Naziv, OIB i točnu adresu ponuditelja,
– Presliku dokaza pravne sposobnosti (rješenje o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar za fizičke osobe, izvadak iz registra ili drugi odgovarajući dokaz pravne sposobnosti),
– Potvrdu Općine Malinska-Dubašnica o podmirenim obvezama prema Općini, ne stariju od 8 dana od dana objave javnog natječaja,
– Potvrdu Porezne uprave o podmirenim javnim davanjima o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, ne stariju od 8 dana do dana objave javnog natječaja,
– Potvrdu trgovačkih društava u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica o podmirenim obvezama ne stariju od 8 dana do dana objave javnog natječaja (Ponikve voda d.o.o., Ponikve usluga d.o.o., Ponikve eko otok Krk d.o.o., Komunalno društvo Dubašnica d.o.o., Smart island Krk d.o.o.),
– Oznaku rednog broja lokacije i namjenu,
– Iznos ponuđene zakupnine (koja ne može biti manja od početne cijene),
– Potvrdu o uplaćenoj jamčevini u iznosu od najmanje 10% od početne cijene , uplaćenoj na žiro račun Općine Malinska-Dubašnica broj: HR2424020061825300006, s pozivom na broj: 68 5738-OIB,
– Izjavu o prihvaćanju najvišeg iznosa ponuđene zakupnine javne površine, te pravnu osnovu za pravo prvenstva, ako je primjenjivo,
– Broj žiro ili tekućeg računa na koji se u slučaju neuspjeha na natječaju vraća uplaćena jamčevina.

Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji ima nepodmirenih dugovanja prema Općini, trgovačkim društvima u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica ili Poreznoj upravi po bilo kojem osnovu, osim ako je regulirano plaćanje duga.
Podnošenjem prijave na javni natječaj podrazumijeva se da samovoljno dajete svoje osobne podatke za daljnju obradu u svrhu prijave na natječaj te na provedbu natječajne procedure.

 

VII. NAČIN, MJESTO I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA:

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti, sa naznakom: “NE OTVARAJ – PONUDA ZA JAVNU POVRŠINU-„Antonja 2023”, pisanim putem na adresu: Općina Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska ili osobno u Pisarnici Općine Malinska-Dubašnica, u uredovno vrijeme pisarnice.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 07. lipnja 2023. godine do 14:00 sati, bez obzira na način dostave. Ponude zaprimljene nakon prethodno navedenog roka kao i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

VIII. OTVARANJE PONUDA, PRVENSTVO ODABIRA I UGOVORI:

Javno otvaranje pristiglih ponuda izvršiti će se u zgradi Općine Malinska-Dubašnica 07. lipnja 2023. godine do 14:05 sati. Na javnom otvaranju biti će javno objavljeni naziv ponuditelja, te ponuđeni iznos.

Natječajni postupak i detaljnu provjeru pristiglih ponuda provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja na čiji prijedlog će Općinski načelnik donijeti Odluku o odabiru ponuditelja za zakup javnih površina, temeljem kriterija najpovoljnije ponude u roku od 8 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži najviši iznos zakupnine.
Osim zakupnine, na prvenstvo u odabiru ponude utjecat će ispunjavanje uvjeta iz članka 16. stavci od 3 do 7 Odluke o davanju na korištenje javne površine (raniji zakupnik, prebivalište ili sjedište više od 10 godine na području Općine).

Odluka o odabiru ponuditelja za zakup javne površine objavit će se na web stranici Općine u roku od 8 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude.

Ponude ponuditelja koji imaju nepodmirenih dugovanja prema Poreznoj upravi, trgovačkim društvima u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica, te prema Općini Malinska-Dubašnica po bilo kojem osnovu, osim ako je regulirano plaćanje duga, neće se razmatrati.

Ponuditelji s kojima će se sklopiti ugovor o zakupu javne površine dužni su o svom trošku ishoditi svu potrebnu dokumentaciju mjerodavnih županijskih i državnih tijela vezano za obavljanje predmetne djelatnosti, te osigurati sve potrebne sanitarno-tehničke uvjete.

Protiv Odluke o odabiru, ponuditelji imaju pravo prigovora Općinskom načelniku u roku od 8 dana od dana objave rezultata o odabiru najpovoljnijih ponuditelja.

Sa ponuditeljima čije su ponude prihvaćene na natječaju zaključit će se ugovor o zakupu javne površine najkasnije u roku od 8 dana od dana proteka roka za prigovor, ako prigovora nije bilo. U slučaju da je uložen prigovor, u roku od 8 dana od dana zaprimanja obavijesti o okončanju postupka po prigovoru, ukoliko se prigovor odbaci ili odbija. U slučaju prihvaćanja prigovora Općinski načelnik će donijeti odluku o ponavljanju natječaja za predmetnu lokaciju ili donijeti samostalnu Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za predmetnu lokaciju.
Ukoliko ponuditelj koji je uspio u natječaju u navedenom roku ne pristupi potpisu ugovora smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj čime gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. U navedenom slučaju na potpis ugovora pozvat će se slijedeći najpovoljniji ponuditelj koji ispunjava uvjete iz natječaja.
Ukoliko u natječaju nije bilo više ponuditelja, odnosno ako u prvom krugu natječaja ostane lokacija za koju nije sklopljen ugovor o zakupu javne površine, Općinski načelnik može Odlukom odrediti raspisivanje drugog kruga natječaja o zakupu javne površine.
Natjecateljima koji uspiju u natječaju jamčevina će se uračunati u zakupninu, a ostalima će se vratiti najkasnije u roku od 8 dana od dana zaključenja Natječaja.

OPĆINA MALINSKA–DUBAŠNICA
Pročelnik: Neven Matuč

KLASA: 363-01/23-04/5
URBROJ: 2170-26-03-23-2
Malinska, 14. travnja 2023.

 

 


DOKUMENTI:

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA