Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DAVANJU NA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DAVANJU NA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 013-02/23-01/1
URBROJ: 2170-26-03-23-12

 

Malinska, 5. lipnja 2023.

 

 

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), Općina Malinska-Dubašnica upućuje

 

JAVNI POZIV
za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja
ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DAVANJU NA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE

 

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost koja svojim prijedlozima i sugestijama može pridonijeti donošenju kvalitetnijeg Proračuna da se odazove. Savjetovanje s javnošću provodi se u razdoblju od 5.06.2023. do 15.06.2023.

Prijedloge, odnosno mišljenja u svezi s nacrtom akta zainteresirana javnost može dostaviti:
• osobnom dostavom u pisarnicu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska
• poštom na adresu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska,
• e-mailom na adresu: procelnik@malinska.hr

obvezno na obrascu u privitku ovog javnog poziva, najkasnije do 15.06.2023. godine.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju s javnošću koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja. Izvješće će se objaviti na službenim Internetskim stranicama Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.

 

OBRAZLOŽENJE

I. Pravni temelj za donošenje akta

Pravni temelj za donošenje Odluke propisan je u članku 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) kojim je definiran način raspolaganja vlasništvom Republike Hrvatske i drugih osoba javnoga prava i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 7/21) kojim je propisana ovlast predstavničkog tijela u donošenju ove Odluke.

II. Obrazloženje prijedloga Odluke

Predlaže se Općinskom Vijeću donošenje izmjene i dopune Odluke o davanju u zakup javne površine, kojima se izmjenjuje i nadopunjuje članak odluke vezan za rezervirano parkirališno mjesto. Nadalje uglavljuju se manje izmjene i dopune kako slijedi, radi optimizacije Odluke u primjeni.

III. Procjena potrebnih financijskih sredstva za provedbu akta

Financijska sredstva za provedbu ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Malinska – Dubašnica.

Pročelnik
Neven Matuč


DOKUMENTI:

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA