Javni poziv za nagrađivanje sportaša za postignuća ostvarena na međunarodnim i državnim natjecanjima u 2022. godini

Javni poziv za nagrađivanje sportaša za postignuća ostvarena na međunarodnim i državnim natjecanjima u 2022. godini

Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i temeljem članka 7. Odluke o nagrađivanju sportaša za ostvarena postignuća na međunarodnim i državnim natjecanjima (SN PGŽ 37/11 i 21/14), Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska–Dubašnica objavljuje

JAVNI POZIV
za nagrađivanje sportaša za postignuća ostvarena na međunarodnim i
državnim natjecanjima u 2022. godini

Općina Malinska-Dubašnica nagrađuje uspješne sportaše do osamnaeste godine života (uključujući sve koji su tijekom 2022. navršili osamnaest godina života) ili koji završavaju svoje srednjoškolsko obrazovanje u 2022. godini za uspjehe kako slijedi:

  • za sudjelovanje na europskom i svjetskom prvenstvu, bez obzira na rezultat, nagrada u visini 398,16 EUR (3.000,00 kn),
  • za osvojeno prvo mjesto na državnom prvenstvu, nagrada u visini 199,08 EUR (1.500,00 kn),
  • za osvojeno drugo mjesto na državnom prvenstvu, nagrada u visini 132,72 EUR (1.000,00 kn),
  • za osvojeno treće mjesto na državnom prvenstvu, nagrada u visini 66,36 EUR (500,00 kn).

Prijava se podnosi u pisanom obliku te obavezno sadrži:
– osnovne podatke o klubu (naziv, adresa, OIB),
– osobne podatke natjecatelja (ime i prezime, datum rođenja, adresa, OIB, broj žiro rn.)
– presliku osobnog dokumenta natjecatelja ili potvrdu o prebivalištu,
– dokaze o ostvarenom uspjehu.

Prijave se dostavljaju na adresu:

OPĆINA MALINSKA–DUBAŠNICA
Lina Bolmarčića 22, HR‐51511 Malinska
ili
e-mailom na adresu: natasa.badurina@malinska.hr

Krajnji rok za prijavu je 21. lipanj 2023. godine.

Prijave na Javni poziv koje ne budu podnesene u gore utvrđenom roku ili na način opisanim ovim Javnim pozivom, smatrati će se neprihvatljivima i neće se razmatrati.

Dodatne informacije možete dobiti u Općini Malinska-Dubašnica.

KLASA: 620-04/23-01/1
URBROJ: 2170-26-03-01/5-23-1
Malinska, 02. lipnja 2023.

PROČELNIK:
Neven Matuč

 

 

 

DOKUMENTI:

Javni poziv za nagrađivanje sportaša za postignuća ostvarena na međunarodnim i državnim natjecanjima u 2022. godini (PDF)

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA