Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu

I. DOPUNA PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM ZA 2023. GODINU.

 

I. Dopuna plana je objavljena u Službenim novinama Primorsko goranske županije dana 12.05.2023., te stupa na snagu dana 20.05.2023.

Upravna pristojba po podnesenom zahtjevu plaća se u iznosu od 70,00 kuna/9,29 EUR (fiksni tečaj 7,53450kn = 1 EUR) u skladu s Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi koja je sastavni dio Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 92/21, 93/21, 95/21).

Upravna pristojba može se platiti izravno na račun: HR2424020061825300006, model: HR68, poziv na broj: 5703-OIB ili u državnim biljezima. Ako se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun, ovom tijelu potrebno je dostaviti dokaz o uplati.

DOKUMENTI:


Temeljem članaka 10. 11. i 37. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine”, broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine”, broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) (u daljnjem tekstu: Uredba) i članka 33. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (“Službene novine”, broj 7/21), Općinski načelnik Općine Općine Malinska-Dubašnica, dana 29. studenog 2022. godine, donosi


PLAN

upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu


 

PRILOZI:

 

Plan je objavljen u Službenim novinama Primorsko goranske županije dana 16.01.2023., te stupa na snagu dana 24.01.2023.

Upravna pristojba po podnesenom zahtjevu plaća se u iznosu od 70,00 kuna/9,29 EUR (fiksni tečaj 7,53450kn = 1 EUR) u skladu s Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi koja je sastavni dio Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 92/21, 93/21, 95/21).

Upravna pristojba može se platiti izravno na račun: HR2424020061825300006, model: HR68, poziv na broj: 5703-OIB ili u državnim biljezima. Ako se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun, ovom tijelu potrebno je dostaviti dokaz o uplati.

 

Izvorno objavljeno: 12. siječnja 2023. godine

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA