Odluka o dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

Odluka o dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
OPĆINSKI NAČELNIK

 

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne Novine“ broj 111/21, 114/22), članka 6. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini (objavljene na službenim Internet stranicama Općine Malinska-Dubašnica dana 12. travnja 2023. godine) i članka 33. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21) Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica, donosi

 


ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Javni poziv za financiranje
programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini


I.

Temeljem prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini Općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini kako slijedi:

 

II.

Protiv Odluke o dodjeli financijskih sredstava, prijavitelji imaju pravo prigovora Općinskom načelniku u roku od 8 dana od dana objave Odluke o dodjeli financijskih sredstava.

 

III.

 

Temeljem ove Odluke, Općina Malinska-Dubašnica će s prijaviteljima sklopiti Ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će regulirati međusobna prava i obveze najkasnije 30 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli financijskih sredstava.

U slučaju da je uložen prigovor, Općinski načelnik u roku od 8 dana od dana zaprimanja prigovora može prigovor odbaciti – ukoliko je prigovor nepravodoban, ili nije izjavljen od ovlaštene osobe; odbiti kao neosnovan; prihvatiti – ako utvrdi propuste u natječajnom postupku ili da je nepravilno utvrđeno činjenično stanje. U slučaju prihvaćanja prigovora Općinski načelnik će donijeti odluku po prigovoru.

 

IV.

 

Ukoliko prijavitelj ne pristupi potpisu Ugovora o financiranju programskih sadržaja u roku, smatrat će se da je odustao od prijave na Javni poziv, čime gubi pravo na financijska sredstava dodijeljena po ovoj Odluci.

 

KLASA: 614-01/23-01/2
URBROJ: 2170-26-02-23-7
Malinska, 05. svibnja 2023. godine

OPĆINSKI NAČELNIK:
Robert Anton Kraljić, v.r.

 


Prilog:

Odluka o dodjeli financijskih sredstava 2023 (PDF)

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA