JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda za zakup javnih površina

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda za zakup javnih površina

Temeljem Odluke Načelnika Općine Malinska – Dubašnica od 2. svibnja 2023. godine, a na temelju članka 11. stavka 1., članka 12. stavka 2., te članka 19. stavka 2. Odluke o davanju na korištenje javne površine („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 6/23), Općina Malinska-Dubašnica objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za prikupljanje ponuda za zakup javnih površina

 


I. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja su javne površine namijenjene za postavljanje privremenih objekata za obavljanje gospodarske i druge djelatnosti, kako slijedi u tablici u prilogu (Prilog 1.).


II. VRIJEME ZAKUPA

 


Javna površina koja se dodjeljuje za navedene namjene može se koristiti za jedno prodajno mjesto za razdoblje od dana potpisivanja ugovora do 15. listopada 2023. godine.


III. PRIVREMENI OBJEKT

 


Sve privremene objekte iz članka 2. Odluke o davanju na korištenje javne površine (štand, montažni objekt, kiosk, pokretna naprava i dr.) osim pulta za promidžbu (pod, 7.1), kioska (pod 3.1) te štandova (pod 3.2, 3.3 i 3.4) osigurava zakupnik.
Na dodijeljenoj lokaciji dozvoljeno je postavljanje samo jednog privremenog objekta.
Kiosk za namjenu – ugostiteljstvo na lokaciji 3.1 nije opremljen potrebnom ugostiteljskom opremom, već je isto dužnost zakupnika.


IV. ZAKUPNINA


 

 sve površine godišnja zakupnina se plaća u dvije godišnje rate na način da se 50% godišnje zakupnine uplati prije zaključenja ugovora a preostalih 50% zakupnine najkasnije do 15. srpnja 2023. godine.
U slučaju nemogućnosti obavljanja djelatnosti uslijed više sile (npr. COVID-19, potres, poplava i sl.), zakupnik ima pravo na povrat razmjernog dijela zakupnine za period u kojem nije mogao obavljati djelatnost. U slučaju da viša sila nastupi nakon 31. kolovoza 2023. godine zakupnici nemaju pravo na povrat uplaćene zakupnine.


 

V. SADRŽAJ PRIJAVA

 


Prijave moraju sadržavati:
– Naziv, OIB i točnu adresu ponuditelja,
– Presliku dokaza pravne sposobnosti (rješenje o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar za fizičke osobe, izvadak iz registra ili drugi odgovarajući dokaz pravne sposobnosti);
– Potvrdu Općine Malinska-Dubašnica o podmirenim obvezama prema Općini, ne stariju od 8 dana od dana objave javnog natječaja;
– Potvrdu Porezne uprave o podmirenim javnim davanjima o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, ne stariju od 8 dana do dana objave javnog natječaja;
– potvrdu trgovačkih društava u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica o podmirenim obvezama ne stariju od 8 dana do dana objave javnog natječaja (Ponikve voda d.o.o., Ponikve usluga d.o.o., Ponikve eko otok Krk d.o.o., Komunalno društvo Dubašnica d.o.o., Smart island Krk d.o.o.)
– oznaku rednog broja lokacije i namjenu;
– iznos ponuđene zakupnine (koja ne može biti manja od početne zakupnine);
– potvrdu o uplaćenoj jamčevini u iznosu od najmanje 10% od početne godišnje cijene pojedinog privremenog objekta, uplaćenoj na žiro račun Općine Malinska-Dubašnica broj: HR2424020061825300006, s pozivom na broj: 68 5738-OIB;
– izjavu o prihvaćanju najvišeg iznosa ponuđene zakupnine javne površine, te pravnu osnovu za pravo prvenstva, ako je primjenjivo
– broj žiro ili tekućeg računa na koji se u slučaju neuspjeha na natječaju vraća uplaćena jamčevina

Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji ima nepodmirenih dugovanja prema Općini ili Poreznoj upravi po bilo kojem osnovu, osim ako je s Općinom ili Poreznom upravom regulirao plaćanje duga.
Podnošenjem prijave na javni natječaj podrazumijeva se da samovoljno dajete svoje osobne podatke za daljnju obradu u svrhu prijave na natječaj te na provedbu natječajne procedure.


 

VI. NAČIN, MJESTO I ROK ZA DOSTAVU PONUDE

 


Prijave se podnose u zatvorenoj koverti, sa naznakom:

“NE OTVARAJ – PONUDA ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE 2023- 2. KRUG”,
pismenim putem na adresu: Općina Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska ili neposredno u pisarnici Općine Malinska-Dubašnica u uredovno vrijeme.
Krajnji rok za dostavu ponuda je 11. svibnja 2023. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. Ponude zaprimljene nakon prethodno navedenog roka kao i nepotpune ponude neće se razmatrati.


 

VII. OTVARANJE PONUDA, PRVENSTVO ODABIRA I UGOVORI


Javno otvaranje pristiglih ponuda izvršiti će se u Vijećnici Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska dana 11. svibnja 2023. godine u 12:15 sati. Na javnom otvaranju biti će javno objavljeni naziv ponuditelja, lokacija za koju se natječe, te ponuđeni iznos.
Natječajni postupak i detaljnu provjeru pristiglih ponuda provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja na čiji prijedlog će Općinski načelnik donijeti Odluku o odabiru ponuditelja za zakup javnih površina, temeljem kriterija najpovoljnije ponude u roku od 8 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži najviši iznos zakupnine.
Osim zakupnine, na prvenstvo u odabiru ponude utjecat će ispunjavanje uvjeta iz članka 16. stavaka od 3. do 7. Odluke o davanju na korištenje javne površine (raniji zakupnik, prebivalište ili sjedište više od 10 godine na području Općine).
Odluka o odabiru ponuditelja za zakup javnih površina objavit će se na web stranici Općine u roku od 8 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude.
Ponude ponuditelja koji imaju nepodmirenih dugovanja prema Poreznoj upravi, trgovačkim društvima u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica, te prema Općini Malinska-Dubašnica po bilo kojem osnovu, osim ako je s Općinom ili Poreznom upravom regulirao plaćanje duga, neće se razmatrati.
Ponuditelji s kojima će se sklopiti ugovor o zakupu javne površine dužni su o svom trošku ishoditi lokacijsku dozvolu, odnosno akt kojim se odobrava gradnja, ukoliko je ista potrebna prema posebnim propisima, ishodovati svu potrebnu dokumentaciju mjerodavnih županijskih i državnih tijela vezano za obavljanje predmetnih djelatnosti, te osigurati sve potrebne sanitarno-tehničke uvjete.
Protiv Odluke o odabiru, ponuditelji imaju pravo prigovora Općinskom načelniku u roku od 8 dana od dana objave rezultata o odabiru najpovoljnijih ponuditelja.
Sa ponuditeljima čije su ponude prihvaćene na natječaju zaključit će se ugovor o zakupu javne površine najkasnije u roku od 8 dana od dana proteka roka za prigovor, ako prigovora nije bilo. U slučaju da je uložen prigovor, u roku od 8 dana od dana zaprimanja obavijesti o okončanju postupka po prigovoru, ukoliko se prigovor odbaci ili odbija. U slučaju prihvaćanja prigovora Općinski načelnik će donijeti odluku o ponavljanju natječaja za predmetnu lokaciju ili donijeti samostalnu Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za predmetnu lokaciju.
Ukoliko ponuditelj koji je uspio u natječaju u navedenom roku ne pristupi potpisu ugovora smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj čime gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. U navedenom slučaju na potpis ugovora pozvat će se slijedeći najpovoljniji ponuditelj koji ispunjava uvjete iz natječaja.
Ukoliko u natječaju nije bilo više ponuditelja, odnosno ako u prvom krugu natječaja ostanu lokacije za koje nije sklopljen ugovor o zakupu javne površine, općinski načelnik može Odlukom odrediti raspisivanje drugog kruga natječaja o zakupu javne površine.
Natjecateljima koji uspiju u natječaju jamčevina će se uračunati u zakupninu, a ostalima će se vratiti najkasnije u roku od 8 dana od donošenja Odluke o odabiru.
Prvenstvo izbora lokacije na mjestima gdje je predviđeno postavljanje više štandova sa jednakom ponudom, ima ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu. Raspored ponuditelja po pozicijama utvrđuje Općina Malinska – Dubašnica.
Općinski Načelnik može Odlukom poništiti natječaj o zakupu javne površine u cijelosti ili djelomično i bez navođenja razloga.

 

OPĆINA MALINSKA–DUBAŠNICA

 

KLASA: 363-01/23-01/3
URBROJ: 2170-26-03-03/1-23-19
Malinska, 3. svibnja 2023.

 

 

 

 

Na lokacijama 2.3, 4.1, 5.2, 9.4, 10.2, 19,2 nije osiguran priključak na elektroenergetsku mrežu, stoga se zakupnik sam mora pobrinuti za električnu energiju, uz uvjet da se za proizvodnju električne energije ne mogu koristiti motorni agregati i ostali uređaji koji stvaraju buku ili štetne plinove. Na lokacijama na kojima postoji mogućnost priključenja na elektroenergetsku mrežu zakupac je dužan financirati izvođenje priključka, a koji priključak nakon završetka zakupa ostaje u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica pri čemu zakupac nema pravo povrata uloženih sredstava u izvođenje priključka.

Zakupci lokacija pod brojem 3.1 i 5.5, kao i svi zakupci koji su se naknadno priključili na električnu mrežu putem priključka u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica, dužni su plaćati potrošenu el. energiju koja će se očitati na kontrolnom brojilu svakog prvog u mjesecu.

Na svim lokacijama na kojima se koristi voda zakupnici su dužni plaćati potrošenu vodu koja će se očitati na kontrolnom brojilu svakog prvog u mjesecu.

Ako se navedena brojila nalaze na objektu zakupnika, zakupnik je dužan omogućiti uredno očitanje brojila predstavniku Općine Malinska-Dubašnica, u protivnom će se zabraniti daljnje korištenje javne površine.

Na lokacijama 3.1 i 5.5, osigurano je priključno mjesto za izvedbu priključka tekuće vode. Zakupnik je dužan o svom trošku izvesti priključenje na sustav vodovoda uz obveznu ugradnju kontrolnog brojila. Na ostalim lokacijama u slučaju potrebe zakupnik mora sam o svom trošku osigurati priključak ili na drugi način osigurati opskrbu vodom. Na lokacijama na kojima postoji mogućnost priključenja na vodovodnu mrežu zakupac je dužan financirati izvođenje priključka, a koji priključak nakon završetka zakupa ostaje u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica pri čemu zakupac nema pravo povrata uloženih sredstava u izvođenje priključka.

 

 

Na lokaciji 3.1, (ugostiteljska djelatnost) u cijenu je uračunato korištenje javne površine za postavljanje ugostiteljske terase uz ugostiteljski objekt ukupne površine 20 m2. Zakupnik navedene lokacije može, nakon potpisa ugovora zatražiti i veću površinu za postavljanje ugostiteljske terase koja se u slučaju odobrenja dodatno naplaćuje u skladu s važećom Odlukom o porezu na korištenje javnih površina Općine Malinska-Dubašnica.

 

 

Na lokacijama 3.3, 3.4 dozvoljeno je postavljanje isključivo štandova od punog drveta, sa zatvorenim donjim dijelom ili kompletno zatvoreni u trenutku kada se ne obavlja djelatnost, najvećih dozvoljenih dimenzija: 100 cm širine, 250 cm dužine, sa dvostrešnim pokrovom od punog drva ili tendom jednolične tamno crvene boje ili boje šampanjca. štandovi na navedenim lokacijama moraju biti jednolično obojani svijetlim blagim bojama. Općinski načelnik će Odlukom odrediti detaljne tehničko-estetske karakteristike štandova za navedene lokacije.

 

 

Prethodna provjera mogućnosti Ishođenja i ishođenje minimalnih tehničkih uvjeta za pojedine djelatnosti obveza je svakog pojedinog zakupnika na svakoj pojedinoj lokaciji, te Općina Malinska-Dubašnica ne odgovara za slučaj nemogućnosti ishođenja minimalnih tehničkih uvjeta iz bilo kojeg razloga.

 

 

 

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA