Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 614-01-23-01/2
URBROJ: 2170-26-03-23-2

Malinska, 12. travnja 2023. godine

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini KLASA: 614-01-23-01/2, URBROJ: 2170-26-02-23-1 od 11. travnja 2023. godine, Općina Malinska-Dubašnica objavljuje:

JAVNI POZIV
za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet Javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini.

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima (NN br. 111/21 i 114/22) elektronički mediji su audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Malinska-Dubašnica koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno.

Pod programskim sadržajima ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti.

Cilj dodjele financijskih sredstva je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Malinska-Dubašnica.

 

II. UVIJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

 

Na Javni poziv mogu se prijaviti nakladnici koji obavljaju djelatnost elektroničkog medija i ispunjavaju slijedeće uvijete:
1. da su upisani u sudski ili drugi odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj,
2. da je prijavitelj nakladnik televizije upisan u Knjigu pružatelja medijskih usluga televizije Agencije za elektroničke medije (AEM) – područje koncesije digitalna regija Primorsko-goranska županija
3. da je prijavitelj nakladnik radija upisan u Knjigu pružatelja medijskih usluga radija Agencije za elektroničke medije (AEM) – područje koncesije Primorsko-goranska županija,
4. da je prijavitelj pružatelj elektroničke publikacije upisan u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija Agencije za elektroničke medije (AEM) koje svojim sadržajem nisu proizašle iz tiskanih medija, televizije ili radio postaja, a čije je sjedište na području otoka Krka ili koje svojim sadržajem pokrivaju aktualne teme iz djelokruga rada jedinica lokalne samouprave na području Republike Hrvatske
5. prijavitelj mora biti upisan u odgovarajuću Knjigu pružatelja najmanje godinu dana od dana predaje prijave
6. uredno su ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna Općine Malinska-Dubašnica

Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici:

1. koji se za prijavljene programske sadržaje financiraju iz sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija, proračuna europske unije, Državnog proračuna,
2. koji su u likvidaciji ili stečajnom postupku,
3. koji imaju nepodmirenih obveza prema Poreznoj upravi ili Proračunu Općine Malinska-Dubašnica.

 

III. KRITERIJI DODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA

KRITERIJ BROJ BODOVA
1. Sadržaj programa, kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju programskog sadržaja 0-20
2. Lokalni karakter programskog sadržaja (praćenje događaja na području Općine), usmjerenost na potrebe i interese građana Općine Malinska-Dubašnica i uključenost građana u predložene programske sadržaje:
a. Poticanje gospodarskih aktivnosti na području Općine Malinska-Dubašnica, poljoprivrednog i ruralnog razvoja na području Općine Malinska-Dubašnica
b. Poticanje turizma, razvoj znanosti, odgoja, obrazovanja i sporta, kulturne raznolikosti, umjetnosti, njegovanje baštine Općine Malinska-Dubašnica
c. Promocija zdravlja i socijalne uključenosti posebice populacije starijih osoba, hrvatskih branitelja, osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, žrtava nasilja, promicanje ravnopravnosti spolova, zaštita okoliša i ljudskih prava
0-30
3. Dinamika objava prijavljenog programskog sadržaja na primarnom mediju te dinamika objava istog ili prilagođenog sadržaja na portalima i društvenim mrežama proizašlih iz primarnih medija prijavitelja 0-10
4. Doseg objava pojedinog medija (istraživanje gledanosti, slušanosti, pregledi sadržaja na internetu) to jest izvješće Google analitycs ili Gemius Rating (za posljednja tri mjeseca) za elektroničke publikacije, broj pratitelja na društvenim mrežama za sve prijavitelje 0-10
5. Mogućnost praćenja i izvještavanja u više različitih medijskih oblika: video, snimka/prilozi, pisani tekst, fotografija, izvještavanje putem društvenih mreža, ostalo 0-10
6. Prisustvo novinara na terenu, video i foto materijali s raznih događanja s terena (s područja općine Malinska-Dubašnica) 0-10
7. Kvaliteta dosadašnje suradnje 0-10
UKUPNO: 0-100

Sukladno ostvarenim bodovima i osiguranim proračunskim sredstvima maksimalni mogući godišnji iznos financiranja odabranog sadržaja iznosi 9.200,00 EUR.

 

IV. SADRŽAJ PRIJAVE

 

Prijava na Javni poziv sadrži slijedeću dokumentaciju:

1. Obrazac 1 – podaci o podnositelju prijave na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini
2. Obrazac 2 – podaci o programskom sadržaju koji se prijavljuje
3. Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju zapreka za financiranje
4. Izvadak iz Upisnika medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije
5. Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga
6. Potvrda Općine Malinska-Dubašnica o nepostojanju duga
7. Priloge:
• Google analytics ili Gemius Rating podaci za elektroničke publikacije za posljednja 3 mjeseca
• Analitiku slušanosti/gledanosti radijskog i TV programa prijavitelja.

Prijave na Javni poziv dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na službenim mrežnim stranicama Općine Malinska-Dubašnica (www.malinska.hr).

Obrasci se ispunjavaju isključivo pomoću računala i ovjeravaju pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje.

Nakladnik može na Javni poziv prijaviti samo jedan programski sadržaj.

Podnošenjem prijave na Javni poziv podrazumijeva se da samovoljno dajete svoje osobne podatke za daljnju obradu u svrhu prijave na Javni poziv te na provedbu procedure.

V. NAČIN PRIJAVE

 

Prijave se dostavljaju poštom na adresu Općina Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska ili se predaju osobno u pisarnici Općine Malinska-Dubašnica (Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska) u zatvorenoj omotnici s napomenom:

NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKH SADRŽAJA

VI. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

 

Prijave za Javni poziv sa pripadajućom dokumentacijom podnose se do 27. travnja 2023. godine do 12,00 sati bez obzira na način dostave.
Prijave na Javni poziv koje ne budu podnesene u gore utvrđenom roku, na način u obliku opisanim u točkama II., IV. i V. ovog Javnog poziva, smatrati će se neprihvatljivima i neće se razmatrati.

VII. DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA

 

Odluku o dodjeli financijskih sredstava donosi Općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog poziva.

 

VIII. REZULTATI JAVNOG POZIVA, PRAVO PRIGOVORA I POTPISIVANJE UGOVORA

 

Odluku o dodjeli financijskih sredstava donosi Općinski načelnik najkasnije 30 dana od posljednjeg dana roka za podnošenje prijava i ista se objavljuje ma mrežnim stranicama Općine (www.malinska.hr).

Zaprimljene prijave na Javni poziv se ne vraćaju.

Protiv Odluke o dodjeli financijskih sredstava, prijavitelji imaju pravo prigovora Općinskom načelniku u roku od 8 dana od dana objave Odluke o dodjeli financijskih sredstava

U slučaju da je uložen prigovor, Općinski načelnik u roku od 8 dana od dana zaprimanja prigovora može prigovor odbaciti – ukoliko je prigovor nepravodoban, ili nije izjavljen od ovlaštene osobe; odbiti kao neosnovan; prihvatiti – ako utvrdi propuste u natječajnom postupku ili da je nepravilno utvrđeno činjenično stanje. U slučaju prihvaćanja prigovora Općinski načelnik će donijeti odluku po prigovoru.

Temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava Općina Malinska-Dubašnica će s prijaviteljima sklopiti ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstava i Općine najkasnije 30 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli financijskih sredstava.

Broj i iznos dodijeljenih sredstava biti će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu.

Općinski Načelnik može Odlukom poništiti Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini bez navođenja razloga.

IX. NAČIN OBJAVE INFORMACIJA

Informacije o ovom Javnom pozivu, propisani obrasci i dokumentacija te sve obavijesti i promjene vezane uz ovaj Javni poziv, kao i Odluka o dodjeli financijskih sredstava, biti će objavljeni na mrežnoj stranici Općine Malinska-Dubašnica (www.malinska.hr).

Dodatne informacije mogu se dobiti na adresi e-pošte: natasa.badurina@malinska.hr.

 

Pročelnik:
Neven Matuč

Javni poziv preuzmite ovdje. (PDF)

 

PRILOZI:

JAVNI POZIV 2023.

ODLUKA O RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA 2023.

 

Obrazac 1 – Podaci o prijavitelju na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija

Obrazac 2- Podaci o programskom sadržaju

Obrazac 3 – IzjavaREPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 614-01/23-01/2
UR.BROJ: 2170-26-02-23-1

Malinska, 11. travnja 2023. godine

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne Novine“ broj 111/212, 114/22) i članka 33. stavka 3. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21) Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica donosi

ODLUKU
o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja
elektroničkih medija u 2023. godini

Članak 1.

Raspisuje se Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

 

Članak 2.

Predmet Javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini.

U okviru ovog Javnog poziva financirat će se audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije od interesa za Općinu Malinska-Dubašnica koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno.

 

Članak 3.

Cilj dodjele financijskih sredstva je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Malinska-Dubašnica.

 

Članak 4.

Pravo podnošenja prijava imaju nakladnici koji obavljaju djelatnost elektroničkog medija i ispunjavaju uvjete sukladno Javnom pozivu.

 

Članak 5.

Dokumentacija za provedbu Javnog poziva obuhvaća:
1. Tekst Javnog poziva
2. Obrazac 1 — podaci o podnositelju prijave na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini
3. Obrazac 2 — podaci o programskom sadržaju koji se prijavljuje
4. Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju zapreka za financiranje
5. Izvadak iz Upisnika medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije
6. Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga
7. Potvrda Općine Malinska-Dubašnica o nepostojanju duga
8. Google analytics ili Gemius Rating podaci za elektroničke publikacije za posljednja 3 mjeseca
9. Analitiku slušanosti/gledanosti radijskog i TV programa prijavitelja.

Javni poziv i pripadajuća dokumentacija objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Općine Malinska-Dubašnica (www.malinska.hr).
Javni poziv biti će otvoren 15 dana od dana objave.

Nepotpune, zakašnjele ili prijave koji imaju nepodmirenih dugovanja prema Poreznoj upravi, te prema Općini Malinska-Dubašnica po bilo kojem osnovu, osim ako je s Općinom ili Poreznom upravom regulirano plaćanje duga, neće se razmatrati.

Članak 6.

Općinski načelnik imenuje tročlano Povjerenstvo za provođenje postupka Javnog poziva (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) u sastavu:
1. Ivana Dubrović,
2. Katica Cvelić,
3. Nataša Cvelic Badurina,
4. Neven Matuč kao zamjenski član,
koje će vršiti provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta i ocjenjivanje prijava na Javni poziv.

Članak 7.

Odluku o dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Javni poziv (u daljnjem tekstu: Odluka) donosi Općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva, na temelju provedenog postupka ocjenjivanja prijava, a najkasnije 30 dana od posljednjeg dana za podnošenje prijava.

Protiv Odluke, prijavitelji imaju pravo prigovora Općinskom načelniku u roku od 8 dana od dana objave Odluke.

Općinski načelnik u roku od 8 dana od dana zaprimanja prigovora može prigovor odbaciti – ukoliko je prigovor nepravodoban, ili nije izjavljen od ovlaštene osobe; odbiti kao neosnovan; prihvatiti – ako utvrdi propuste u natječajnom postupku ili da je nepravilno utvrđeno činjenično stanje. U slučaju prihvaćanja prigovora Općinski načelnik će donijeti odluku po prigovoru.

Temeljem Odluke Općina Malinska-Dubašnica će s prijaviteljima sklopiti Ugovor o financiranju.

Članak 8.

Za provedbu ove Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica.

 

Članak 9.

Sredstva za provođenje ove Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini osigurana su u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu, na poziciji R0037.1

Članak 10.

Ova Odluka objavit će se na službenim mrežnim stranicama Općine Malinska-Dubašnica.

Općinski načelnik:
Robert Anton Kraljić

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA