Usvojen je „novi“ Prostorni plan Općine

Usvojen je „novi“ Prostorni plan Općine

Želja mi je ukratko objasniti kako je tekao ovaj dugotrajni i sveobuhvatni proces koji je na brojnim sjednicama, ovisno o problematikama u prostoru, vodio Općinski odbor za prostorno planiranje na čelu s predsjednikom Frankom Kraljićem, u suradnji s komunalnim odsjekom Općine Malinska-Dubašnica i stručnim izrađivačem Plana, tvrtkom Urbanistica iz Zagreba.

Donošenju Odluke o pokretanju postupka izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja, prethodila je odluka Općinskog vijeća iz 2016. godine o pokretanju postupka donošenja tzv. sveobuhvatnih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja koji postupak bi se provodio u dvije faze:

  • Prva faza odnosila se na izradu Programa sveobuhvatnih izmjena i dopuna, a koju je trebalo pokrenuti do kraja 2016. godine Ta je faza odrađena do početka 2018. godine kada je dovršena izrada Programa za izmjene i dopune plana i Analiza građevinskih područja naselja.
  • Druga faza bi se odnosila na postupak donošenja VII. izmjena i dopuna Plana. Odluci o pokretanju postupka izmjena i dopuna Plana prethodio je postupak pri Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije o potrebi provedbe ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. Upravni se odjel očitovao mišljenjem da bi bilo potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

 

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš proveden je u skladu sa Zakonom

 

Odluka o izradi VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja donesena je na sjednici Općinskog vijeća 5. studenoga 2019. godine. Odmah nakon donošenja odluke pokrenut je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, te postupak donošenja Plana.
Nakon provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša se 2. prosinca 2020. godine očitovao mišljenjem da su VII. izmjene i dopune prihvatljive za ekološku mrežu, te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu o prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Nadalje, Upravni je odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša 4. veljače 2021. godine dostavio mišljenje da je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš proveden u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš. Tijekom izrade izmjena i dopuna Plana provedene su dvije javne rasprave: prva koja je održana od 20. prosinca 2021. do 18. siječnja 2022. godine, te ponovna javna rasprava od
27. lipnja do 4. srpnja 2022. godine.
411 podnesenih zahtjeva za oko 700 parcela
Nakon obrade svih primjedaba i prijedloga, sastavljanja izvješća s prve i ponovne javne rasprave, te njihovom objavom na mrežnim stranicama Općine i Ministarstva utvrđen je Konačni prijedlog Plana upućen Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije koji je u drugom navratu, 18. listopada 2022. godine, izdao pozitivno mišljenje.
Nakon dobivanja pozitivnog mišljenja Zavoda, Plan je upućen na suglasnost Ministarstva koje je također u drugom navratu, 6. veljače 2023. godine, izdalo svoju pozitivnu Suglasnost čime su stečeni uvjeti za upućivanje VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica predstavničkom tijelu, dakle Općinskom vijeću na donošenje.
Valja napomenuti je da su tijekom donošenja Plana, predstavnici stručnog izrađivača tvrtke Urbanistica d. o. o., odgovorni voditelj izrade Plana, Odbor za prostorno uređenje, predstavnici Jedinstvenoga upravnog odjela i općinski načelnik, usuglašavali sve dijelove Plana koji su sadržani u tekstu općih odredaba Plana, vodeći prvenstveno računa o prostoru kao posebno vrijednom resursu, i njegovoj maksimalnoj zaštiti.
U postupku donošenja Plana razmatrani su svi zahtjevi koji su bili podneseni nakon 2009. godine kada su posljednji puta mijenjane granice građevinskih područja naselja. Radi se o 411 podnesenih zahtjeva za oko 700 parcela.

Svima iskreno hvala za uloženi trud

U svakodnevnom je praćenju stanja u prostoru postalo očigledno da su pojedini investitori, projektanti i ostali sudionici izdavanja dokumenata za izgradnju na raznorazne načine pokušavali, a u posljednje vrijeme i uspijevali tumačiti pojedine odredbe kako njima u danom trenutku odgovara, da su im na osnovi takvog tumačenja izdavane građevinske dozvole, kojima se mi kao nositelji izrade Plana ne možemo složiti, te smo u više slučajeva na izdane dokumente za izgradnju izjavljivali žalbe.

Radi sprječavanja takvih dvojbenih radnji izmjenama Odredbi za provođenje i ugradnjom Pojmovnika kojim su detaljno opisani pojmovi koji se upotrebljavaju u daljnjem tekstu odredaba, zasigurno će se u velikom broju slučajeva otkloniti mogućnost manipulacija.

Svim sudionicima ovoga dugotrajnog procesa na čelu s Općinskim odborom za prostorno planiranje, komunalnim službama Općine i ovlaštenim izrađivačima, iskreno hvala na uloženom trudu, znanju, vremenu i dobrim namjerama da se odredbe poprave na zadovoljstvo svih čimbenika ovoga temeljnog dokumenta za razvoj Općine.

Rad na prostornom planiranju tu ne staje, jer osim neposredne provedbe Prostornog plana, na red dolaze i izmjene urbanističkih planova uređenja, i to UPU Malinska, UPU Rova, moguće i UPU Bogovići, a ovisno o potrebama gospodarstva i poslovnih zona i UPU Sv. Vid – Sjeverozapad i UPU Barušići – Jug, te konačnog ukidanja DPU Haludovo.

 

Robert Anton Kraljić, općinski načelnik

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA