Najava 17. sjednice Općinskog vijeća

Najava 17. sjednice Općinskog vijeća

Na temelju članka 77. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ 26/09, 43/09, 14/13 i 7/21), sazivam

17. SJEDNICU
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

za četvrtak, 9. ožujka 2023. godine s početkom u 16:00 sati
u prostoru Općinske vijećnice u Malinskoj, Lina Bolmarčića 22

sa sljedećim dnevnim redom:

– utvrđivanje kvoruma

1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća

2. Prijedlog Odluke o donošenju VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica

3. Razno – Pismo namjere za sezonski parking na k.č. 290 k.o. Bogovići

PREDSJEDNIK
Ivica Perišić, v.r.

Preuzmite: materijale za 17. sjednicu Općinskog vijeća (PDF)

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA