Najava 16. sjednice Općinskog vijeća

Najava 16. sjednice Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/21-01/2
URBROJ: 2170-26-01-23-86

Malinska, 10. veljače 2023.

ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Na temelju članka 77. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ 26/09, 43/09, 14/13 i 7/21), sazivam

16. SJEDNICU
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

za četvrtak, 16. veljače 2023. godine s početkom u 18:00 sati


u prostoru Općinske vijećnice u Malinskoj, Lina Bolmarčića 22

sa sljedećim dnevnim redom:

– utvrđivanje kvoruma

1. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Općinskog vijeća

2. Odluka o davanju na korištenje javne površine

3. Plan lokacija za postavu privremenih objekata

4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Malinska-Dubašnica

5. Odluka o usvajanju Analize upravljanja komunalnom infrastrukturom u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica

6. Imovinski predmeti
6.1. Odluka o prihvaćanju ponude prispjele u postupku natječaja za prodaju dijela k.č.
4173/1 k.o. Malinska – Dubašnica
6.2. Odluka o davanju suglasnosti HEP-ODS d.o.o. u svrhu izdavanja građevinske dozvole

7. Odluka o namjeni i početnoj visini zakupnine poslovnog prostora oznake 1.2 u prizemlju zgrade na adresi Malinska, Obala 16

8. Zaštita od požara
8.1. Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu
8.2. Odluka o Planu, Programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara

9. Razno

 

 

PREDSJEDNIK
Ivica Perišić, v.r.

 

DOSTAVITI:
1. Vijećnicima
2. Spis, ovdje

 

Dokumente  16. sjednice preuzmite ovdje.

 

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA