Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Malinska-Dubašnica

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Malinska-Dubašnica

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 013-02/23-01/1
URBROJ: 2170-26-03-23-2

Malinska, 2. veljače 2023.

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), Općina Malinska-Dubašnica upućuje

JAVNI POZIV
za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Malinska-Dubašnica

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost koja svojim prijedlozima i sugestijama može pridonijeti donošenju kvalitetnije Odluke. Savjetovanje s javnošću provodi se u razdoblju od 2.02.2023. do 9.02.2023.

Prijedloge, odnosno mišljenja u svezi s nacrtom akta zainteresirana javnost može dostaviti:
• osobnom dostavom u pisarnicu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska
• poštom na adresu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska,
• e-mailom na adresu:procelnik@malinska.hr

obvezno na obrascu u privitku ovog javnog poziva, najkasnije do 9.02.2023. godine.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju s javnošću koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja. Izvješće će se objaviti na službenim Internetskim stranicama Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.OBRAZLOŽENJE ODLUKE

 

Pravni temelj za donošenje akta


Pravni temelj za donošenje ove odluke su odredbe članka 26. stavka 1., članka 31. stavka 1., članka 34. stavka 1., članka 44. stavka 2., članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20; u daljnjem tekstu: Zakon) i odredbe članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21).

Odredbom članka 26. stavka 1. Zakona utvrđeno je pod kojim uvjetima predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti i drugu djelatnost koja se smatra komunalnom djelatnosti:


  • ako se takvom djelatnošću kontinuirano zadovoljavaju potrebe od životnog značenja za stanovništvo na području jedinice lokalne samouprave,
  • ako po svom sadržaju i značenju djelatnost predstavlja nezamjenjiv uvjet života i rada u naselju,
  • ako je pretežno uslužnog karaktera
  • ako se obavlja prema načelima komunalnog gospodarstva.

 

II. Obrazloženje prijedloga Odluke

 

Na području općine Malinska-Dubašnica kontinuirano se i prema načelima komunalnog gospodarstva obavljaju Zakonom utvrđene komunalne djelatnosti, ali i druge djelatnosti koje su od lokalnog značaja i koje u potpunosti zadovoljavaju uvjete koji su propisani odredbom članka 26. Zakona, odnosno tim se djelatnostima kontinuirano zadovoljavaju potrebe od životnog značenja za stanovništvo na području općine Malinska-Dubašnica. Po svom sadržaju i značenju djelatnosti predstavljaju nezamjenjiv uvjet života i rada, pretežno su uslužnog karaktera i obavljaju se prema načelima komunalnog gospodarstva. U konkretnome, radi se o slijedećim djelatnostima: zimska služba, usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i zaštite bilja, usluge skloništa za životinje, higijeničarsko-veterinarske zaštite i zbrinjavanja lešina životinja, upravljanje i održavanje stanica za elektro bicikle, klasičnih stalaka za bicikle i javnih elektro bicikala i klasičnih bicikala, upravljanje i održavanje punionica za električna vozila i plovila, održavanje nerazvrstanih cesta u dijelu koji se odnosi na održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, poslovi izgradnje i održavanja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme Općine Malinska-Dubašnica (EKI).

Ovim prijedlogom dopuna Odluke, dopunjuje se ista novom komunalnom djelatnošću od značaja za Općinu Malinska-Dubašnica i to: usluge korištenja javnih tuševa na plažama.
Pod pojmom Usluge korištenja javnih tuševa na plažama podrazumijevaju se poslovi održavanja i upravljanja javnim tuševima na plažama koje se nalaze na području Općine Malinska-Dubašnica, izuzev onih plaža koje su dane u koncesiju. Poslovi održavanja i upravljanja javnim tuševima podrazumijevaju i nužne i redovite popravke tijekom cijele kalendarske godine, kao i naplatu njihova korištenja tijekom ljetnih mjeseci. Nova komunalna djelatnost uvodi se radi izrazito velike potrošnje vode tijekom ljetnih mjeseci, a samim time i velikih troškova potrošnje vode. Obavljanje nevedene komunalne djelatnosti povjerava se Komunalnom Društvu Dubašnica d.o.o.

 

III. Procjena potrebnih financijskih sredstva za provedbu akta


Za Obavljanje navedene dodatne komunalne djelatnosti od značaja za Općinu Malinska-Dubašnica, biti će osigurana su sredstva u Općinksom proračunu.

 

Pročelnik
Neven Matuč


PRILOZI:

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA