Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o davanju na korištenje javne površine

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o davanju na korištenje javne površine

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 013-02/23-01/1
URBROJ: 2170-26-03-23-1


Malinska, 30. siječnja 2023.


Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), Općina
Malinska-Dubašnica upućuje


JAVNI POZIV

za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja
Odluke o davanju na korištenje javne površine


Ovim putem poziva se zainteresirana javnost koja svojim prijedlozima i sugestijama može pridonijeti donošenju kvalitetnije Odluke. Savjetovanje s javnošću provodi se u razdoblju od 30.01.2023. do 9.02.2023.

Prijedloge, odnosno mišljenja u svezi s nacrtom akta zainteresirana javnost može dostaviti:
• osobnom dostavom u pisarnicu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska
• poštom na adresu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska,
• e-mailom na adresu: procelnik@malinska.hr
obvezno na obrascu u privitku ovog javnog poziva, najkasnije do 9.02.2023. godine.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju s javnošću koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja. Izvješće će se objaviti na službenim Internetskim stranicama Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.


OBRAZLOŽENJE ODLUKE


Aktualna Odluka o davanju u zakup javne površine na snazi je od 2006. godine, te je imala 11 izmjena i dopuna (SN PGŽ 8/05, 6/11, 3/14, 11/15, 5/17, 5/19, 16/20, 7/21, 16/21, 3/22, 13/22 i 15/22). S obzirom na stalne izmjene i dopune, koje je potrebno razumljivo objediniti, te cjelokupnu Odluku uskladiti s današnjim potrebama i propisima koji su na snazi, potrebno je donijeti novu Odluku.

Odlukom o davanju na korištenje javne površine utvrđuju se uvjeti i način davanja na korištenje javnih površina u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu: Općina, kao i javnih površina kojima Općina upravlja, za održavanje blagdanskih, prigodnih i javnih
manifestacija, lokacije za postavljanje privremenih objekata, lokacije za obavljanje djelatnosti, postupak dodjele javnih površina, rokovi korištenja, način određivanja visine zakupnine, naknade.

Privremenim objektima u smislu ove odluke smatraju se: montažni objekt, kiosk, pokretna radnja, pokretna naprava, uslužna naprava, naprava za zabavu, štand, zabavni park, reklamni predmeti, montažni objekt. Nadalje definiraju se ugostiteljske terase, te njihov način
postavljanja. Isto tako Odlukom se reguliraju Rezervirana parkirališna mjesta, kao dio javne površine namijenjene za parkiranje vozila.
Javna površina dodjeljuje se na korištenje na dva načina i to u zakup putem javnog natječaja i neposrednom pogodbom. Odlukom se pobliže određuje način i postupak dodjele javne površine. Dodjela javne površine putem zakupa jest pravilo, dok je neposredna pogodba
iznimka i to u slučaju kad postupak dodjele putem javnog natječaja ne bi bio svrsihodan. Znači putem neposredne pogodbe dodjeljuju se javne površine za postavljanje ugostiteljskih terasa, za postavljanje reklamnih tabela, tipske posude za otpad, naprave ispred trgovina, rezervirana parkirališna mjesta, ambulantna prodaja, formiranje poligona autoškole itd.

Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo od tri člana, koje imenuje Općinski načelnik, a konačnu odluku o odabiru donosi Općinski načelnik. Općinski načelnik može zaključkom odobriti privremenu uporabu javne površine bez naknade, a u slučaju da se ista koristi u svrhu održavanja akcija zaštite okoliša, humanitarnih, kulturnih i sportskih akcija, te za održavanje manifestacija pod pokroviteljstvom Općine.
Nadzor nad primjenom Odluke vrše komunalni redari, sukladno odredbama ove Odluke, te odluke o komunalnom redu.


Pročelnik
Neven Matuč

 

PRILOZI:

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA