Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine za vrijeme održavanja mesopusnih zabava u Malinskoj

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine za vrijeme održavanja mesopusnih zabava u Malinskoj

Temeljem odluke Općinskog načelnika Općine Malinska – Dubašnica od 10. siječnja 2023. godine, a na temelju članka 7. i 8. Odluke o davanju u zakup javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 8/05, 6/11, 3/14, 11/15, 5/17, 5/19, 16/20, 7/21, 16/21, 3/22, 13/22 i 15/22 ), Općina Malinska–Dubašnica objavljuje


 

JAVNI NATJEČAJ
za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine za vrijeme održavanja
mesopusnih zabava u Malinskoj


I. PREDMET NATJEČAJA:


Predmet natječaja je dodjela javne površine za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (postavljanje ugostiteljske opreme – šanka za pružanje ugostiteljskih djelatnosti) prigodom održavanja manifestacije – Mesopusta 2023 za čitavo mesopusno razdoblje (od 25.01.2023 do 21.02.2023.) koja će se održati na školskom igralištu Bogovići (k.č. 814/1 k.o. Bogovići).


Iznos iskazan u valuti EURO (€) preračunat je prema fiksnom tečaju konverzije koji iznosi 7,53450 HRK za 1 EUR.

 


II. VRIJEME ZAKUPA:


Površina koja se dodjeljuje za navedenu namjenu može se koristiti za vrijeme mesopusnih zabava u Općini Malinska – Dubašnica i to:
– na dane mesopusnih zabava 28.01., 11.02., 18.02.2023. godine (subote),
– na dan održavanja dječje redute 5.02.2023. (nedjelja)
– na završni dan Mesopusta 21.02.2023. godine (utorak)
– te u druge dane za vrijeme mesopusnog razdoblja po izboru zakupnika u slučaju organizacije dodatne maškarane zabave, predstave i sl.

Korisnik je dužan postaviti i koristiti isključivo opremu i uređaje koji su tipizirani i atestirani.
Općina Malinska-Dubašnica osigurava priključak na električnu energiju, potreban broj posuda za zbrinjavanje otpada i sanitarne (kemijske) WC, te će osigurati stolove s klupama i zaštitarsku službu za vrijeme zabavnog programa.


 

III. TEHNIČKO RJEŠENJE I NAMJENA PRIVREMENOG OBJEKTA:


Zakupnik je dužan u prostoru šatora postaviti i organizirati kuhinju i šank za pružanje ugostiteljskih usluga pripreme hrane i pića sa pripadajućom opremom za što će zakupodavac osigurati prostor u šatoru.


 

IV. POSEBNI UVJETI:


Osim plaćanja zakupnine zakupnik je dužan prihvatiti uvjete davanja u zakup kako slijedi:
– cjenik pića i hrane obvezan je dogovoriti sa organizatorom događanja Maškaranom udrugom Dubašnica,
– obvezan je osigurati cca. 100 sendviča za sudionike Riječkog karnevala o svom trošku

 


V. ZAKUPNINA:


Za zakupljenu površinu plaća se ugovorena zakupnina u dvije rate na način da se 50% zakupnine uplati prije zaključenja ugovora, a preostalih 50% zakupnine najkasnije do 21. veljače 2023. godine.

 


VI. SADRŽAJ PRIJAVA:


Prijave moraju sadržavati:
– Naziv, OIB i točnu adresu ponuditelja;
– obrtnicu, izvadak iz sudskog registra ili rješenje strukovnog tijela iz kojih je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti za koju podnosi ponudu;
– potvrdu porezne uprave o podmirenim javnim davanjima iz koje je vidljivo da su podmirene sve dospjele porezne obveze i doprinosi i druga državna davanja, ne starija od 30 dana do dana slanja objave o raspisivanju javnog natječaja;
– potvrdu trgovačkih društava u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica o podmirenim obvezama ne starija od 30 dana do dana slanja objave o raspisivanju javnog natječaja (Ponikve usluga d.o.o. i KD Dubašnica d.o.o.);
– IZNOS ponuđene zakupnine za najam površine;
– potvrdu o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 20% od početne cijene, uplaćenoj na žiro račun Općine Malinska-Dubašnica broj: HR2424020061825300006, s pozivom na broj: 68 5738-OIB;
– za ostvarivanje prednosti za ponuđače iz članka 10. stavak 4. (prebivalište ili sjedište) i stavak 6. (raniji zakupnik) izjavu o prihvaćanju najvišeg iznosa ponuđene zakupnine;
– broj žiro ili tekućeg računa na koji se u slučaju neuspjeha na natječaju vraća uplaćena jamčevina.


VII. NAČIN, MJESTO I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA:


Prijave se podnose u zatvorenoj koverti, sa naznakom: “NE OTVARAJ – PONUDA ZA JAVNU POVRŠINU-MESOPUST 2023”, pismenim putem na adresu: Općina Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska ili osobno u Pisarnici Općine Malinska-Dubašnica, u uredovno vrijeme pisarnice.
Krajnji rok za dostavu ponuda je 16. siječnja 2023. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. Ponude zaprimljene nakon prethodno navedenog roka kao i nepotpune ponude neće se razmatrati.


VIII. OTVARANJE PONUDA, PRVENSTVO ODABIRA I UGOVORI:


Javno otvaranje pristiglih ponuda izvršiti će se u Općini Malinska-Dubašnica dana 16. siječnja 2023. godine u 12:o5 sati. Na javnom otvaranju biti će javno objavljeni naziv ponuditelja te ponuđeni iznos. Detaljnu provjeru dokumentacije komisija će izvršiti u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda.
Natječajni postupak provodi Komisija za provedbu natječaja na čiji prijedlog će Općinski načelnik donijeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja objavit će se na web stranici Općine u roku od 8 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda.
Kod izbora najpovoljnijeg ponuditelja, osim ponuđenog iznosa, na prvenstvo u odabiru ponude utjecat će ispunjavanje uvjeta iz točke 10. stavak 2. Odluke o javnim površinama (kvaliteta sadržaja), članka 10. stavak 4. (prebivalište ili sjedište) i članka 10. stavak 6. (raniji zakupnik).
Ponude ponuditelja koji imaju nepodmirenih obveza za poreze i doprinose, te nepodmirenih obveza prema Općini Malinska-Dubašnica i trgovačkim društvima u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica sa bilo koje osnove neće se razmatrati.
Protiv odluke o odabiru ponuditelji imaju pravo prigovora Općinskom načelniku u roku od 8 dana od dana objave.
Sa ponuditeljem čija ponuda bude prihvaćena na natječaju zaključit će se ugovor o zakupu najkasnije u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora na Odluku o izboru najpovoljnijih ponuditelja. Ukoliko ponuditelj koji je uspio u natječaju u navedenom roku ne pristupi potpisu ugovora smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj čime gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. U navedenom slučaju na potpis ugovora pozvat će se slijedeći najpovoljniji ponuditelj u natječaju, a ukoliko u natječaju nije bilo više ponuditelja lokacija će se dodijeliti prvom zainteresiranom ponuditelju izravnom pogodbom prema početnoj cijeni iz natječaja. Pravo izravne pogodbe nema ponuditelj koji je odustao od natječaja.
Natjecatelju koji uspije u natječaju jamčevina će se uračunati u zakupninu, a ostalima će se vratiti najkasnije u roku od 15 dana od donošenja Odluke o odabiru ponuđača.

OPĆINA MALINSKA–DUBAŠNICA
Načelnik: Robert Anton Kraljić

 

 

 

KLASA: 363-01/23-01/1
URBROJ: 2170-26-03-03/1-23-2
Malinska, 10. siječnja 2023.

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA