Najava 15. sjednice Općinskog vijeća

Najava 15. sjednice Općinskog vijeća

KLASA: 021-05/21-01/2
URBROJ: 2170-26-01-22-79

Malinska, 9. prosinca 2022.

ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Na temelju članka 77. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ 26/09, 43/09, 14/13 i 7/21), sazivam

15. SJEDNICU
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

za četvrtak, 15. prosinca 2022. godine s početkom u 17:00 sati
u prostoru Općinske vijećnice u Malinskoj, Lina Bolmarčića 22

sa sljedećim dnevnim redom:

– utvrđivanje kvoruma

1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća

2. PRORAČUN 2022.

2.1. III. izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu
2.2. IV. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području
Općine Malinska-Dubašnica u 2022. godini
2.3. III. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu na području Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu
2.4. III. Izmjena programa korištenja sredstava turističke pristojbe za 2022. godinu

3. PRORAČUN 2023.

3.1. Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
3.2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu
3.3. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica u 2023. godini
3.4. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu na području Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu
3.5. Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene
poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini
3.6. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru na području Općine Malinska-Dubašnica u 2023. godini
3.7. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. godinu
3.8. Program korištenja sredstava turističke pristojbe za 2023. godinu
3.9. Program javnih potreba u sportu Općine Malinska – Dubašnica za 2023. godinu
3.10. Program javnih potreba u kulturi Općine Malinska – Dubašnica za 2023. godinu
3.11. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska – Dubašnica za 2023. godinu

4. Odluka o lokalnim porezima

5. Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica

5.1. Srednjoročni Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za
razdoblje od 2023. do 2025. godine
5.2. Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu

6. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2023. godini

7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih
odobrenja

8. Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica

9. Odluka o naknadi za rad članovima Vijeća mjesnih odbora

10. Odluka o otkupu zemljišta u svrhu formiranja ulice OU 4 u predjelu Rova

11. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023.

12. Civilna zaštita

12.1. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica za 2022.godinu
12.2. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica za period 2023. do 2026. godine
12.3. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu

13. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „IZGRADNJE PJEŠAČKE STAZE U MALINSKOJ, na dijelu k.č. 65/1 k.o. Bogović u okviru postojeće uređene zelene površine-mjesnog parka.“

14. Razno (vijećnička pitanja, informacije)

 

Nakon sjednice Općinskog vijeća pozvani ste na božićni domjenak, koji će se održati u Hotelu Malin.

 

Predsjednik:
Ivica Perišić, v.r.

 

Dokumenti za sjednicu: I. dio, II. dio

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA