OBAVIJEST O UPISU DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U PROGRAM PREDŠKOLE U TRAJANJU OD 250 SATI

OBAVIJEST O UPISU DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U PROGRAM PREDŠKOLE U TRAJANJU OD 250 SATI

Prijave za upis djece u Predškolsku ustanovu Grad Krk, Dječji vrtić «Katarina Frankopan» u program predškole u trajanju od 250 sati za pedagošku godinu 2022./2023. primaju se za vrtiće u Krku, Omišlju, Njivicama, Malinskoj, Vrhu, Puntu, Baški, Vrbniku i Polju.

Upis u Program predškole u trajanju od 250 sati namijenjen je djeci u godini dana prije polaska u školu ( djeca koja su do 01. rujna tekuće pedagoške godine navršila 5,5 godina) a ne pohađaju redoviti odgojno – obrazovni program u dječjem vrtiću.

Predškola će se održavati u vremenu od 13.veljače 2023. do 16.lipnja 2023. Mjesto održavanja programa predškole ovisi o broju prijavljene djece.

Prijave se primaju od 05. do 23. prosinca 2022. godine (poslana pošiljka mora sadržavati žig koji dokazuje da je zaprimljena u poštanskom uredu zaključno do 23.prosinca 2022.).

Adresa za slanje prijave i dokumentacije za upis :GRAD KRK, DJEČJI VRTIĆ

„KATARINA FRANKOPAN“

(s naznakom) Prijava djeteta za upis

SMOKVIK 7, 51500 KRK


 

Roditelj je kod prijavljivanja djeteta za upis obvezan dostaviti sljedeću dokumentaciju:

• ispunjen obrazac prijave ( preuzeti na www.dvkf-krk )

• ispunjen obrazac podataka o novoupisanom djetetu (za inicijalni razgovor) ( preuzeti na www.dvkf-krk )

• rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih djeteta

• potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu djeteta – provjera redovitog cijepljenja (ne stariju od mjesec dana)

• za dijete roditelja invalida domovinskog rata – rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida Domovinskog rata;

• za dijete iz obitelji s troje ili više djece – rodne listove ili izvatke iz matice rođenih ostale malodobne djece;

• za dijete zaposlenih roditelja – Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja (ne starije od mjesec dana)

• za roditelje zaposlene u inozemstvu – Ugovor ili potvrda kojom se dokazuje činjenica postojanja Ugovora o radu, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu/prevedena i ovjerena od strane sudskog tumača (ne starije od mjesec dana)

• za dijete zaposlenog roditelja koji koristi pravo na neplaćeni dopust odnosno mirovanje radnog odnosa: potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariji od mjesec dana) i odluka poslodavca/rješenje o korištenju prava na neplaćeni dopust/mirovanje radnog odnosa

• za djecu s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima – nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja

• za dijete samohranog roditelja- elektronički zapis/izvadak iz matice rođenih roditelja (ne stariji od mjesec dana), smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju ( državna privremena alimentacija) ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete

• za dijete jednoroditeljske obitelji – elektronički zapis/izvadak iz matice rođenih roditelja (ne starije od mjesec dana) i presuda o razvodu braka ili odluka suda o povjeri djeteta na stanovanje ili izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri Centru za socijalnu skrb ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu

• za dijete osobe s invaliditetom upisanu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom – rješenje/potvrda o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

• za dijete koje je ostvarilo pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima – rješenje/potvrda Centra za socijalnu skrb;

• za dijete koje ima prebivalište ili boravište na području Dječjeg vrtića – dostaviti potvrdu o prebivalištu ili boravištu djeteta (ne stariju od mjesec dana) ili presliku osobne iskaznice djeteta ili presliku boravišne iskaznice djeteta (ne stariju od mjesec dana)

• za dijete roditelja koje prima doplatak za djecu ili roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade – rješenje o pravu na doplatak za djecu ili zadnji izvadak banke na kojem je vidljiva uplata dječjeg doplatka (ne starije od mjesec dana)

• obrazac privole (preuzeti na www.dvkf-krk)

• dostaviti ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju činjenice dane u prijavi

Rezultati upisa bit će objavljeni 9.01.2023. na mrežnim stranicama vrtića www.dvkf-krk

Izvor: otok-krk.org
Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA