Savjetovanje s javnošću: Odluka o lokalnim porezima

Savjetovanje s javnošću: Odluka o lokalnim porezima

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 013-02/22-01/1
URBROJ: 2170-26-03-22-18

Malinska, 28. studenog 2022.

 

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), Općina Malinska-Dubašnica upućuje


JAVNI POZIV
za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja

ODLUKE O LOKALNIM POREZIMA

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost koja svojim prijedlozima i sugestijama može pridonijeti donošenju kvalitetnijeg Plana. Savjetovanje s javnošću provodi se u razdoblju od 28. studenog 2022. do 8. prosinca 2022.

Prijedloge, odnosno mišljenja u svezi s nacrtom akta zainteresirana javnost može dostaviti:
• osobnom dostavom u pisarnicu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska
• poštom na adresu Općine Malinska Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska,
• e-mailom na adresu:procelnik@malinska.hr

obvezno na obrascu u privitku ovog javnog poziva, najkasnije do 8.12.2022. godine.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju s javnošću koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja. Izvješće će se objaviti na službenim Internetskim stranicama Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.


O B R A Z L O Ž E NJ E

 

I. Pravni temelj za donošenje akta


Pravni temelj za donošenje ove odluke su odredbe članka 20., članka 29. stavka 3. i članka 42. stavka 1. točka 4. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16, 101/17; u daljnjem tekstu: Zakon) i odredbe članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21).

II. Obrazloženje prijedloga Odluke

Zakonom o lokalnim porezima određeno je kako Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom utvrđuje:
1. za potrebe plaćanja prireza porezu na dohodak, visinu stope prireza porezu na dohodak
2. za potrebe plaćanja poreza na potrošnju, visinu stope poreza na potrošnju i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza
3. za potrebe plaćanja poreza na kuće za odmor, visinu poreza na kuće za odmor, a ovisno o mjestu, starosti, stanju infrastrukture te drugim okolnostima bitnim za korištenje kuće za odmor, i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza
4. za potrebe plaćanja poreza na korištenje javnih površina, što se smatra javnom površinom, visinu, način i uvjete plaćanja poreza na korištenje javnih površina, kao i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.
(2) Odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave iz stavka 1. ovoga članka, kao i odluka predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz članka 41. stavka 4. ovoga Zakona može se mijenjati najkasnije do 15. prosinca tekuće godine, a primjenjuje se od 1. siječnja iduće godine.

Općina Malinska-Dubašnica kao porezno tijelo razrezuje tri od četiri lokalna poreza za koje joj je dana zakonska ovlast, ne razrezuje se prirez porezu na dohodak.
Razlog donošenja nove Odluke o lokalnim porezima donesena je što je aktualna Odluka o lokalnim porezima donesena 2018. godine i pretrpjela je četiri promjene, nadalje od 1.01.2023. službena valuta u RH postaje Euro te je potrebno kunske vrijednosti uskladiti s novom valutom, a isto tako potrebno je neke iznose, tarife i mjere iz Odluke revidirati.
Dakle novom odlukom revidiraju se iznosi tarifa koje se odnose na porez na javnu površinu, što znači da će novom Odlukom biti podignute tarife za postavljene terase ispred ugostiteljskih objekata, odlaganje materijala na javnu površinu. Unosi se i nova tarifa koja se odnosi na rezervirana parkirališna mjesta.

III. Procjena potrebnih financijskih sredstva za provedbu akta

Za provedbu ove Odluke nisu potrebna financijska sredstva.


PROČELNIK
Neven Matuč


Prilozi:

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o lokalnim porezima

obrazac sudjelovanja u donošenju odluke

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA