Poziv za preliminarnu prijavu šteta od poplava

Poziv za preliminarnu prijavu šteta od poplava

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA
POVJERENSTVO ZA PRIJAVU ŠTETA
KLASA:      361-07/22-01/2
URBROJ:   2170-26-01-22-1

Malinska,  22. studenog 2022.

Sukladno članku 3. st. 4. i 5. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19), Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Malinska-Dubašnica,  objavljuje

P O Z I V

 

kojim se pozivaju vlasnici imovine na području Općine Malinska-Dubašnica da preliminarno  prijave štetu nastalu prirodnom nepogodom započetom dana 18.11.2022. Prijava štete prijavljuje se u pisanom obliku na adresu e pošte: info@malinska.hr ili neposredno u prostorijama Općine Malinska-Dubašnica, Malinska, Lina Bolmarčića 22 do dana 28.11.2022.

U prijavi potrebno je naznačiti i dostaviti:

1. ime i prezime, adresu, broj telefona
2. opis štete na imovini, s adresom, katastarskom česticom, registracijom…
3. vlastitu procjenu štete u kunama ili eurima
4. fotografije

Napominje se da je Općina Malinska-Dubašnica u postupku preliminarne procjene štete radi podnošenja prijedloga Primorsko-goranskoj županiji za donošenjem Odluke o proglašenju prirodne nepogode.
Ukoliko dođe do donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode, tada počinju i formalni rokovi za prijavu štete u strogo formalnom postupku, u kojem postupku će se ponovno pozvati oštećeni za prijavu štete u propisanom roku na propisanom obrascu. Neprijavljivanje štete po ovom pozivu ne isključuje podnošenje prijave u formalnom postupku po proglašenju prirodne nepogode, međutim od važnosti je za ispunjenje uvjeta za donošenje Odluke o proglašenju prirodne nepogode.

POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA

Prilog:
Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA