Najava 14. sjednice Općinskog vijeća

Najava 14. sjednice Općinskog vijeća

 

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA:    021-05/21-01/2

URBROJ:  2170-26-01-22-74

Malinska,   22. studenog 2022.

 

ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Na temelju članka 76. i 77. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ 26/09, 43/09, 14/13 i 7/21), sazivam:

 


14. (IZVANAREDNU) SJEDNICU

OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA


 

 

za srijedu 23. studenog 2022. godine s početkom u  19 sati

u prostoru Općinske vijećnice u Malinskoj, Lina Bolmarčića 22

 


Sjednica  je  sazvana  po  hitnoj  proceduri  u  skladu  s  odredbom  članka  77.  stavak  4. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica (‘Službene novine’ broj 26/09, 43/09, 14/13 i 7/21) te se predlaže sljedeći dnevni red:

 

  • utvrđivanje kvoruma

 

  1. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Općinskog Vijeća
  2. Izvješće Općinskog načelnika vezano za prirodnu nepogodu koja je započela 18.11.2022. godine na području Općine Malinska-Dubašnica
  3. Odluka o izmjeni i dopuni plana lokacija za postavu privremenih i montažnih objekata
  4. Odluka o stavljanju van snage Odluke o sufinanciranju troškova prehrane u produženom boravku Osnovne škole Malinska-Dubašnica
  5. Razno

Predsjednik:

Ivica Perišić, v.r.

 

Prilog: Materijali za sjednicu (PDF)

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA