Natječaj za prodaju nekretnina

Natječaj za prodaju nekretnina

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15, 94/17 – ispravak)) članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13, 137/15 – Ispravak, 123/17 i 98/19), članka 24. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 7/21), članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (‘Službene Novine’ broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) i Odluke Općinskog Načelnika KLASA: 944-01/22-02/10, URBROJ: 2170-26-03-04/2-22-5 od 24. listopada 2022. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje


 

NATJEČAJ
za prodaju nekretnina


 

I. PREDMET PRODAJE

U svrhu formiranja okućnice, na prodaju se nude slijedeće nekretnine u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica:
– dio z.č. 178/115 k.o. Bogović, upisane u z.k.ul. 1869 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, površine 18 m2, označen na Geodetskoj situaciji stvarnog stanja terena sa iskazom površina izrađenoj od tvrtke Geo51 d.o.o. iz Rijeke, koja je sastavni dio ovog Natječaja
– dio z.č. 178/122 k.o. Bogović, upisane u z.k.ul. 11372 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, površine 15 m2, označen na Geodetskoj situaciji stvarnog stanja terena sa iskazom površina izrađenoj od tvrtke Geo51 d.o.o. iz Rijeke, koja je sastavni dio ovog Natječaja
– dio z.č. 178/71 k.o. Bogović, upisane u z.k.ul. 1869 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, površine 18 m2, označen na Geodetskoj situaciji stvarnog stanja terena sa iskazom površina izrađenoj od tvrtke Geo51 d.o.o. iz Rijeke, koja je sastavni dio ovog Natječaja
– dio z.č. 178/68 k.o. Bogović, upisane u z.k.ul. 1869 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, površine 196 m2, označen na Geodetskoj situaciji stvarnog stanja terena sa iskazom površina izrađenoj od tvrtke Geo51 d.o.o. iz Rijeke, koja je sastavni dio ovog Natječaja
Nekretnine se mogu nuditi isključivo zajednički a ne pojedinačno, te je početna cijena zemljišta utvrđena je prema Procjembenom elaboratu tržišne vrijednosti nekretnine br. 010/2022 od 02. svibnja 2022. godine izrađenom od Sudskog vještaka graditeljske struke i procjene nekretnina Zlatka Pavića iz Njivica, u iznosu od ukupno 190.000,00 kn (slovima: stodevedesettisućakuna) / 25.217,33 EUR-a (fiksni tečaj konverzije 7,53450), a za koji je Procjeniteljsko povjerenstvo za procjenu vrijednosti nekretnina PGŽ-a je na 97. sjednici održanoj 28. rujna 2022. godine, nakon razmatranja elaborata utvrdilo da je isti izrađen sukladno odredbama Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina.

Prema prostorno-planskoj nalaze se unutar granica građevinskog područja.

II. UVJETI PRODAJE

Podnošenjem ponude ponuditelji izjavljuju da su izričito suglasni da Općina Malinska – Dubašnica može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.
Prodaja se vrše po sistemu „viđeno-kupljeno“ te Općina Malinska-Dubašnica ne odgovara kupcu za bilo kakve nedostatke na nekretninama koje su predmet ovog natječaja. Općina Malinska – Dubašnica također ne odgovara za bilo kakva eventualna odstupanja u površini nekretnina od službene površine koja se vodi u katastarskom operatu.
Eventualna izmicanja instalacija, priključaka i objekata koji su teret na predmetnima nekretninama, a nisu upisana u zemljišnu knjigu, izvršiti će o svom trošku stjecatelj u skladu s posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba.
Općina Malinska-Dubašnica ne odgovara za eventualnu izmjenu ili ograničenja u pogledu uvjeta gradnje koji se mogu pojaviti kao posljedica izmjene pozitivnih pravnih propisa ili podzakonskih propisa.
Obveza i trošak kupca je izvršiti parcelaciju zemljišta prema Geodetskoj situaciji stvarnog stanja terena sa iskazom površina izrađenoj od tvrtke Geo51 d.o.o. iz Rijeke, koja je sastavni dio ovog Natječaja, a nakon čega će se sklopiti dodatak ugovoru o prodaji nekretnina na način da će se sukladno provedenoj parcelaciji omogućiti upis u zemljišnim knjigama. Općina Malinska – Dubašnica suglasna je i da parcelaciju zemljišta prema Geodetskoj situaciji stvarnog stanja terena sa iskazom površina izrađenoj od tvrtke Geo51 d.o.o. iz Rijeke, koja je sastavni dio ovog Natječaja, kupac može izvršiti i kroz novu katastarsku izmjeru kroz koju će se ujedno izvršiti upis prava vlasništva u korist kupca.

III. UVJETI ZA DAVANJE PONUDE

Pravo na podnošenje ponude imaju: fizičke osobe državljani RH, pravne osobe koje imaju sjedište u RH, te strane fizičke i pravne osobe koje na temelju važećih propisa mogu stjecati vlasništvo na nekretninama na području RH uz zakonom predviđene uvjete.
Ukoliko ponudu podnosi opunomoćenik ili zakonski zastupnik dužan je u originalu ili ovjerenom prijepisu priložiti ovjerovljenu punomoć.
U slučaju primitka dvije jednake ponude, prednost će imati ponuda koja je prva zaprimljena. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od zaključenja Ugovora, odabire se drugi najpovoljniji ponuditelj, te se s njim sklapa Ugovor.

IV. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:
– ime i prezime, odnosno naziv i točnu adresu ponuditelja, OIB
– oznaku nekretnine za koju se daje ponuda
– dokaz o uplati jamčevine koja se plaća u iznosu od u iznosu od 10% od utvrđene početne cijene nekretnine, na račun Općine Malinska – Dubašnica broj: HR2424020061825300006, s pozivom na broj 68 7757-OIB
– iznos ponuđene cijene izražen u kunama, točno ispisan brojkama i slovima (u slučaju neslaganja mjerodavnim će se smatrati iznos ispisan slovima)
– rješenje o registraciji ili ovjereni prijepis rješenja (za pravne osobe)
– dokaz o državljanstvu (za fizičke osobe – preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice)
– dokaz da postoji pravni interes za formiranja okućnice sa nekretninom iz točke I. ovog natječaja (vlasnički list, ugovor u kupoprodaji i sl., kopija katastarskog plana)
– broj računa ponuditelja za slučaj povrata jamčevine

Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene. Ako najpovoljniji ponuditelj ne zaključi ugovor u propisanom roku ili ukoliko se ugovor raskine uslijed neplaćanja kupoprodajne cijene, gubi pravo na povrat jamčevine.

Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije, jamčevina se vraća u roku 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu.

V. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se prvenstveno ponuda u kojoj ponuditelj ponudi najvišu kupoprodajnu cijenu, uz uvjet da dokaže mogućnost formiranja okućnice sa nekretninama iz točke I. ovog Natječaja.
Općina Malinska-Dubašnica zadržava pravo ne odabrati niti jednu od pristiglih ponuda, bez obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja.

 

VI. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA

Krajnji rok za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostave, je 14. studenog 2022. godine, u 12:00 sati.

Ponudu sa svim potrebnim podacima i dokazima navedenim u natječaju potrebno je dostaviti u dvostruko zapečaćenoj omotnici preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska, ili neposrednom dostavom u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska – Dubašnica.
Vanjski omot mora imati krupnim slovima ispisanu adresu i upozorenje:


OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA
Lina Bolmarčića 22, 51 511 Malinska
«NE OTVARATI – NATJEČAJ–MALINSKA»


Unutarnja omotnica mora sadržavati adresu ponuditelja za slučaj povratka neotvorene, nepravodobno prispjele ponude.
Zakašnjele, nepotpune, neuredne ili ponude podnesene na način protivan uvjetima ovog natječaja, neće se razmatrati.
Povlačenje, dopunu ili zamjenu ponude moguće je izvršiti u pisanom obliku, na način i u vremenu utvrđenom za predaju ponuda.
Otvaranje ponuda izvršit će se po isteku roka za dostavu ponuda.
O rezultatima natječaja ponuditelji će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja Odluke Općinskog Načelnika o odabiru.
Postupak otvaranja ponuda provodi Komisija koja se sastoji od tri službenika općinske uprave imenovanih po pročelniku Općine Malinska-Dubašnica nadležnog za provođenje javnog natječaja, u prostorijama Općine Malinska – Dubašnica, neposredno po isteku krajnjeg roka za dostavu ponuda. O postupku otvaranja ponuda Komisija vodi zapisnik.
Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na e-mail: renato.zic@malinska.hr.

VII. UGOVOR I KUPORPODAJNA CIJENA

Rok za zaključenje Ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem iznosi 15 dana od primitka Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, a rok za plaćanje kupoprodajne cijene 30 dana od dana zaključenja Ugovora.

KLASA: 944-01/22-02/10
URBROJ: 2170-26-03-04/2-22-6

Malinska, 25. listopada 2022.


Pročelnik:
Neven Matuč

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA