Obavijest o ishodu natječajnog postupka za prodaju k.č. 3563/2 k.o. Malinska – Dubašnica

Obavijest o ishodu natječajnog postupka za prodaju k.č. 3563/2 k.o. Malinska – Dubašnica

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 944-01/21-02/15
URBROJ: 2170-26-03-04/2-22-28

Malinska, 20. listopada 2022. godine

Sukladno Članku 10., stavak 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22), Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica objavljuje

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA
za prodaju k.č. 3563/2 k.o. Malinska – Dubašnica

Po završetku javnog natječaja za prodaju cijele k.č. 3563/2 k.o. Malinska – Dubašnica, upisane u z.k.ul. 2756 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, dvorište, površine 13 m2, objavljenog u Novom listu 18. rujna 2022. godine, na web stranici te na oglasnoj ploči, a koji je trajao do 03. listopada 2022. godine, prema zapisniku komisije za pregled i ocjenu ponuda, utvrđeno je da je tijekom Natječaja zaprimljena jedna /1/ ponuda. Pregledom ponuda utvrđeno je da je ista kompletna sa svim traženim prilozima, te prihvatljiva prema kriterijima objavljenog natječaja. Odlukom Načelnika ponuda je prihvaćena te je sa ponuditeljem zaključen Ugovor o kupoprodaji nekretnine.

        Pročelnik:
                  Neven Matuč
Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA