JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja   Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Malinska-Dubašnica

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Malinska-Dubašnica

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 013-02/22-01/1
URBROJ: 2170-26-03-22-11


Malinska, 25. kolovoza 2022.


Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), Općina Malinska-Dubašnica upućuje


JAVNI POZIV
za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja

Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Malinska-Dubašnica

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost koja svojim prijedlozima i sugestijama može pridonijeti donošenju kvalitetnije Odluke. Savjetovanje s javnošću provodi se u razdoblju od 28. kolovoza 2022. do 7. rujna 2022.

Prijedloge, odnosno mišljenja u svezi s nacrtom akta zainteresirana javnost može dostaviti:
• osobnom dostavom u pisarnicu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska
• poštom na adresu Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska,
• e-mailom na adresu: procelnik@malinska.hr

obvezno na obrascu u privitku ovog javnog poziva, najkasnije do 7.09.2022. godine.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju s javnošću koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja. Izvješće će se objaviti na službenim Internetskim stranicama Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.


OBRAZLOŽENJE ODLUKE


 

Pravna osnova za donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Malinska-Dubašnica je članak 10. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19, 57/22) kojim je određeno da Općinsko vijeće za svoje područje propisuje potrebne agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, a što je pobliže određeno u članku 4. stavak 1. Pravilnika o agrotehničkim mjerama (NN 22/19). Članak 12. stavak 1. Zakona određeno da Općinsko vijeće za svoje područje propisuje mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, a osobito: održavanje živica i međa, održavanje poljskih putova, uređivanje i održavanje kanala oborinske odvodnje, sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica te sadnju i održavanje vjetrobranskih pojasa. Obzirom da je jedna od agrotehničkih mjera i gospodarenje biljnim ostacima prema kojima se u svrhu sprječavanja širenja bolesti i štetočina dozvoljava uništavanje biljnih ostataka spaljivanjem, predmetnom odlukom propisuju se i mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu.

Odlukom se nadalje određuju posebne mjere zabrane građenja jednostavnih građevina, postavljanja montažnih objekata, kamp prikolica, plovila i vozila na poljoprivrednom zemljištu, kao i mjere za sprječavanje protupravnog odlaganja otpada na poljoprivrednom zemljištu i poljoprivrednim rudinama.

Nadzor na provedbom odredba Odluke sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu dužan je vršiti poljoprivredni redar.

U provođenju nadzora može se narediti pravnim i fizičkim osobama

– poduzimanje radnji u svrhu sprječavanja nastanka štete, onemogućavanja ili smanjenja poljoprivredne proizvodnje,
– poduzimanje radnji u svrhu uklanjanja posljedica nastale štete u poljoprivrednoj proizvodnji,
– poduzimanje radnji u svrhu provedbe mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina,
– uklanjanje protupravno postavljenih ograda, živica, drvoreda, voćnjaka pojedinačnih stabala i grmlja.
– uklanjanje jednostavnih građevina, montažnih objekata, kamp prikolica
– uklanjanje otpada

U ovlasti nadzora spada i mogućnost donošenja rješenja o prisilnom izvršenju nenovčanih obveza novčanom kaznom ili putem treće osobe.

Prekršajne odredbe iz nacrta Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu određene su sukladno Prekršajnom zakonu („Narodne novine“ broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18).Pročelnik
Neven Matuč


Prilozi:

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA