Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnih površina Polinarova 2022

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnih površina Polinarova 2022

 

Temeljem Odluke Načelnika Općine Malinska – Dubašnica od 24. lipnja 2022. godine, a na temelju članka 7., i 8. Odluke o davanju u zakup javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 8/05, 6/11, 3/14, 11/15, 5/17 i 5/19, 16/20, 7/21, 16/21 i 3/22, 13/22, 15/22), Općina Malinska-Dubašnica objavljuje


 

JAVNI NATJEČAJ
za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnih površina


I. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je zakup javne površine za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme održavanja pučke fešte „Polinarova“ dana 20.07.2022. kako slijedi u tablici u prilogu (Prilog 1.).

II. VRIJEME ZAKUPA

Površina koja se dodjeljuje za navedene namjene može se koristiti za jedno prodajno mjesto za ugovoreno razdoblje.

 

III. TEHNIČKO RJEŠENJE I IZGLED PRIVREMENOG OBJEKTA

Prethodna provjera mogućnosti ishođenja minimalno tehničkih uvjeta za pojedine djelatnosti obveza je svakog pojedinog zakupnika na svakoj lokaciji, te Općina Malinska – Dubašnica ne odgovara za slučaj nemogućnosti ishođenja istih iz bilo kojih razloga.

Sve privremene objekte (Šank, sjedeće garniture, montažni objekt, naprava i dr.) osigurava zakupnik.

Zakupnik mora dokazati da za obavljanje ugostiteljske djelatnosti po svakom prodajnom mjestu (šanku) ima osigurane tehničke uvjete i to najmanje:
– 15 sjedećih garnitura (pivski setovi ili slično)
– 2 kase za izdavanje računa
– Šank za posluživanje

IV. ZAKUPNINA

Zakupnina se plaća u dvije rate na način da se 50% zakupnine uplati prije zaključenja ugovora a preostalih 50% zakupnine do 01.08.2022. godine.

V. SADRŽAJ PRIJAVA

Prijave moraju sadržavati:
– Naziv, OIB i točnu adresu ponuditelja,
– obrtnicu, izvadak iz sudskog registra ili rješenje strukovnog tijela iz kojih je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti za koju podnosi ponudu;
– potvrdu porezne uprave o podmirenim javnim davanjima iz koje je vidljivo da su podmirene sve dospjele porezne obveze i doprinosi i druga državna davanja, ne starija od 30 dana do dana slanja objave o raspisivanju javnog natječaja;
– potvrdu trgovačkih društava u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica o podmirenim obvezama ne starija od 30 dana do dana slanja objave o raspisivanju javnog natječaja (Ponikve usluga d.o.o., KD Dubašnica d.o.o.)
– naznaku rednog broja površine i djelatnosti (namjene prostora), opis ponude-usluge i opis privremene naprave – štanda (opis, skica, fotografija);
– IZNOS ponuđene zakupnine za najam površine;
– potvrdu o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10% od početne cijene pojedinog privremenog objekta, uplaćenoj na žiro račun Općine Malinska-Dubašnica broj: HR2424020061825300006, s pozivom na broj: 68 5738-OIB;
– za ostvarivanje prednosti za ponuđače iz članka 10. stavak 4. (prebivalište ili sjedište) i stavak 6. (raniji zakupnik) izjavu o prihvaćanju najvišeg iznosa ponuđene zakupnine;
– broj žiro ili tekućeg računa na koji se u slučaju neuspjeha na natječaju vraća uplaćena jamčevina.
– Dokaz o zadovoljavanju tehničkih uvjeta iz glave III. (dokaz o vlasništvu ili najmu opreme specificirane u glavi III.)

VI. NAČIN, MJESTO I ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti, sa naznakom: “NE OTVARAJ – PONUDA ZA JAVNU POVRŠINU”, pismenim putem na adresu: Općina Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska ili neposredno u pisarnici Općine Malinska-Dubašnica svaki radni dan u vremenu od 08.00 do 12.00 sati.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 6. srpnja 2022. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. Ponude zaprimljene nakon prethodno navedenog roka kao i nepotpune ponude neće se razmatrati.

VII. OTVARANJE PONUDA, PRVENSTVO ODABIRA I UGOVORI

Javno otvaranje pristiglih ponuda izvršiti će se u velikoj vijećnici Općine Malinska-Dubašnica 6. srpnja 2022. godine u 12:15 sati. Na javnom otvaranju biti će javno objavljeni naziv ponuđača, lokacija za koju se natječe, te ponuđeni iznos. Detaljnu provjeru dokumentacije komisija će izvršiti u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda.

Natječajni postupak provodi Komisija za provedbu natječaja na čiji prijedlog će Općinski načelnik donijeti odluku o odabiru najpovoljnijih ponuditelja.

Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja objavit će se na web stranici Općine u roku od 8 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude.

Kod izbora najpovoljnijeg ponuđača, osim ponuđenog iznosa, na prvenstvo u odabiru ponude utjecat će ispunjavanje uvjeta iz točke 10. stavak 2. Odluke o javnim površinama (kvaliteta sadržaja), članka 10. stavak 4. (prebivalište ili sjedište) i članka 10. stavak 6. (raniji zakupnik).

Ponude ponuđača koji imaju nepodmirenih obveza za poreze i doprinose, te nepodmirenih obveza prema Općini Malinska-Dubašnica i trgovačkim društvima u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica sa bilo koje osnove neće se razmatrati.
Protiv odluke o odabiru ponuditelji imaju pravo prigovora Općinskom načelniku u roku od 8 dana od dana objave.

Sa natjecateljima čije su ponude prihvaćene na natječaju zaključit će se ugovor o zakupu najkasnije u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora na Odluku o izboru najpovoljnijih ponuditelja. Ukoliko ponuditelj koji je uspio u natječaju u navedenom roku ne pristupi potpisu ugovora smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj čime gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. U navedenom slučaju na potpis ugovora pozvat će se slijedeći najpovoljniji ponuditelj u natječaju, a ukoliko u natječaju nije bilo više ponuditelja lokacija će se dodijeliti prvom zainteresiranom ponuditelju izravnom pogodbom prema početnoj cijeni iz natječaja. Pravo izravne pogodbe nema ponuditelj koji je odustao od natječaja.
Natjecateljima koji uspiju u natječaju jamčevina će se uračunati u zakupninu, a ostalima će se vratiti najkasnije u roku od 15 dana od donošenja Odluke o izboru ponuđača.

OPĆINA MALINSKA–DUBAŠNICA
KLASA: 363-01/22-04/10
URBROJ: 2170-26-03-04/5-22-2

Malinska, 24. lipnja 2022.

PRILOG:

Plan lokacija 2022 polinarova

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA