Ponovna javna rasprava o VII. Izmjeni i dopuni PPU Općine Malinska Dubašnica

Ponovna javna rasprava o VII. Izmjeni i dopuni PPU Općine Malinska Dubašnica

 

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17,
114/18, 39/19 i 98/19) objavljuje se
obavijest o ponovnoj javnoj raspravi.

 


KLASA: 350-02/19-01/29

UR. Br: 2170-26-03-04/1-22-236


Malinska, 15. lipnja 2022. godine.


Na temelju članka 96. i članka 104. Zakona o prostornom uređenju(„Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica objavljuje


 

   P O N O V N U   J A V N U   R A S P R A V U

O PRIJEDLOGU VII. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA


 

Ponovna javna rasprava će se održati u razdoblju od 27. lipnja 2022. godine do 04. srpnja 2022. godine.

Za vrijeme trajanja Ponovne javne rasprave svi zainteresirani mogu izvršiti Javni uvid u izloženi Prijedlog plana radnim danom od 8,00 do 12,00 sati u sali prizemlja zgrade Općine Malinska-Dubašnica na adresi Lina Bolmarčića 22, Malinska.

Javno izlaganje će se održati u na mjestu izlaganja plana dana 30. lipnja 2022. godine s početkom u 14,00 sati.

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni, a mogu se podnositi pismeno za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave od 27. lipnja 2022. do 04. srpnja 2022. godine.


           PROČELNIK:

         Neven Matuč

 

 

 

PRILOZI:

PPPJR_sazetak za javnost

PPPJR_Odrdbe za provedbu

PPPJR_Obrazloženje

PPPJR_Obrazloženje

PPPJR_1.Koristenje i namjena površina

PPPJR_2.1.Promet

PPPJR_2.2.Vodoopskrba

PPPJR_2.3.Odvodnja otpadnih voda

PPPJR_2.4.Energetski sustav

PPPJR_3.1.Uvjeti koristenja i zastite prostora

PPPJR_3.2.Ogranicenja

PPPJR_3.3.Posebna zastita

PPPJR_4.1 Građevinska podrucja-sjever

PPPJR_4.2 Građevinska podrucja-jug

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA