Najava 10. sjednice Općinskog vijeća

Najava 10. sjednice Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/2
URBROJ: 2170-26-01-22-52


Malinska, 15. lipnja 2022.


ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Na temelju članka 77. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ 26/09, 43/09, 14/13 i 7/21), sazivam


10. SJEDNICU
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

za utorak 21. lipnja 2022. godine s početkom u 20 sati
u prostoru Općinske vijećnice u Malinskoj, Lina Bolmarčića 22


sa sljedećim dnevnim redom:

– utvrđivanje kvoruma

1. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Općinskog vijeća

2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica

3. Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Malinska-Dubašnica

4. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o lokalnim porezima

5. Razno (vijećnička pitanja)


Predsjednik:
Ivica Perišić, v.r.

 

DOSTAVITI:
1. Vijećnicima
2. Spis, ovdje

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA