ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnih površina

ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnih površina

Sukladno Izmjeni i dopuni plana lokacija za postavu privremenih i montažnih objekata koje je donijelo Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici dana 26. travnja 2022. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 13/22), Općina Malinska-Dubašnica objavljuje


 

ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA
za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnih površina


 

U javnom natječaju za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnih površina objavljenom 31. svibnja 2022. godine na web stranicama Općine Malinska-Dubašnica KLASA: 363-01/21-01/33 URBROJ: 2170-26-03-04/5-22-35 ispravlja se u Planu lokacija za postavu privremenih objekata koji je Prilog 1. javnog natječaja redni broj III. KUPALIŠTE RUPA/KROKIŠĆE (k.o. Bogović) točka 3.1 Prodaja sladoleda na način da glasi:

 

Ispravljeni Plan lokacija za postavu privremenih objekata prilog je ovog ispravka javnog natječaja.

OPĆINA MALINSKA–DUBAŠNICA

KLASA: 363-01/21-01/33
URBROJ: 2170-26-03-04/5-22-40
Malinska, 2. lipnja 2022.

Privitak:

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA