I dalje brojni arheološki radovi na nalazištu Cickini

I dalje brojni arheološki radovi na nalazištu Cickini

Unatoč pandemiji uzrokovanoj COVIDOM-19, u 2020. i 2021. godini, uz financiranje Općine Malinska-Du­bašnica, nastavljeni su radovi na arheološkom nalazištu Cickini u mjestu Sv. Vid-Miholjice. Kao što je već dobro po­znato, riječ je o kasnoantičkom sklopu koji se sastoji od crkve s baptisterijem i pomoćnim prostorijama iz 6. stoljeća i stambe­nog kompleksa smještenog istočno od crkve.

U 2020. godini obavljani su građevinski radovi konzervaci­je i sanacije na prostoru stambenog kompleksa koji su obuhva­tili cisternu za vodu te preostale građevinske strukture koje spajaju cisternu s prostorom središnje dvorane na zapadu.

Do sada su na nalazištu istražene tri cisterne za vodu. Kako je cijeli sklop sagrađen izvan većih gradskih središta – u blizini ceste koja je povezivala dva antička grada, Fulfinum i Curicum – cisterne za vodu bile su prijeko potrebne za funkci­oniranje sakralnog objekta i života kompleksa. Uz crkvu, kao pomoćne prostorije, sagrađene su dvije manje cisterne od kojih se jedna nalazi uz krstionicu koja je služila za pohranu vode po­trebne za krštenje. Najveća je cisterna u sklopu stambenog dije­la kompleksa, nasuprot kuhinjskog prostora. Zidovi su joj obloženi crvenkastom hidrauličkom žbukom te ojačani prizidi­ma i kontraforima. Podupirali su svodnu konstrukciju koja do danas, na žalost, nije sačuvana. Prigodom postupka sanacije sve su strukture očišćene od vegetacije; posebno se pazilo da se po­stojeći zid razgradi u što manjoj mjeri. Na zidovima su djelo­mično sačuvani ostaci izvorne žbuke koje se pokušalo očuvati i predstaviti gdjegod je to bilo moguće. Nestabilan i nevezani ka­men s kruništa demontiraj je, nakon čega je taj isti kamen uz vapneni mort vraćen na zid. Podnica cisterne, izrađena od hi­drauličke žbuke, prekrivena je drenažnom tkaninom i slojem pijeska, kako bi se u što većoj mjeri spriječio daljnji rast raslinja.

U 2021. godini Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog pri­morja Rijeka nastavio je s arheološkim terenskim istraživanjima na istočnom dijelu stambenog kompleksa u dvije južne prosto­rije; očišćen je prostor potkovaste apside i izrađena odgovaraju­ća nacrtna dokumentacija.

U ovom se dijelu nalazišta jasno iščitavaju dvije faze grad­nje. U prvoj je fazi sagrađen pravokutni objekt od nekoliko pra­vilno raspoređenih prostorija. Središnja je prostorija prvotno bila kvadratnog oblika, dimenzija oko 8,50 x 8,50 metara. Na južnom je zidu imala prolaz kroz koji se ulazilo u bočnu pravo­kutnu prostoriju, dimenzija oko 4,5 x 8,5 metara. Tlocrt objekta prema jugu nastavlja se još jednom prostorijom većih dimenzi­ja, tek djelomično istraženom i njezine točne dimenzije još nisu poznate. U nju se ulazilo s vanjske zapadne strane. U drugoj je fazi na istoku prizidana potkovasta apsida, a južna je bočna pro­storija pregrađena u dvije manje. Analize uzoraka žbuke koje se planiraju provesti u ovoj godini svakako će pridonijeti dataciji objekta i njegovih faza.

Proteklih se godina radilo i na izradi infoploča koje su na nalazištu postavljene u proljeće 2021. godine. Posjetitelju su na taj način osigurane sve potrebne informacije o nalazištu i zani­mljive činjenice koje pomažu prilikom obilaska. Ploče su po­stavljene u suradnji Općine Malinska-Dubašnica, Turističke zajednice općine Malinska-Dubašnica i Pomorskog i povije­snog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka.

 

Jasna UJČIĆ GRUDENIĆ, viša kustosica Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA